Vaststelling 'Veegplan kernen 2017'

De gemeenteraad heeft op 27 september 2018 het bestemmingsplan ‘Veegplan Kernen 2017’ gewijzigd vastgesteld.Dit bestemmingsplan is opgesteld om in één keer meerdere kleinere correcties/wijzigingen, in diverse bestemmingsplannen voor de kernen mogelijk te maken. Zoals een versoepeling van de archeologische regeling en het gemeentebreed op elkaar afstemmen van begrippen.

Als gevolg van een ingediende zienswijze heeft de gemeenteraad bij de vaststelling een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

  • de aanduiding ‘veiligheidszone – leiding’ is gewijzigd op de verbeelding van het plan Noordhoek;
  • de aanduiding ‘vrijwaringszone – buisleidingenstraat is in de regels toegevoegd. Voor de inhoud van deze regels is aangesloten op de regels die in andere bestemmingsplannen voor deze zone zijn opgenomen;
  • de regels voor de aanduiding ‘veiligheidszone – leiding’ zijn aangepast, zodat ze aansluiten bij de regels die in andere bestemmingsplannen voor deze zone zijn opgenomen;
  • de aanduiding van de geluidszone van industrieterrein Moerdijk is aangepast, zodat deze aansluit bij de geluidszone zoals die is vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 11 oktober tot en met 21 november 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is daarnaast digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Documenten