Vaststelling gecoördineerde besluiten uitbreiding glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen

De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 24 september 2020 besloten:

  • het bestemmingsplan ‘Greenbrothers, Hazeldonkse Zandweg 97A’ ongewijzigd vast te stellen
  • de Omgevingsvergunning voor het bouwen van glasopstanden (kassen), een sorteerruimte, warmte-opslagtank en sanitaire voorzieningen aan de Hazeldonkse Zandweg tussen nummers 93-95 te verlenen.  

Ontwikkeling

Beide besluiten hebben betrekking op de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen. De uitbreiding betreft de bouw van circa 7,5 hectare glasopstanden (kassen), een bedrijfsruimte van circa 6.500 m2 en bijbehorende bouwwerken. Deze uitbreiding vindt plaats op de nog onbebouwde grond tussen de bestaande kassen van dit bedrijf en het naastgelegen glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 93. De te realiseren kassen hebben een bouwhoogte van circa 8 meter, de sorteerruimte een bouwhoogte van 10 meter en de warmte-opslagtank een bouwhoogte van circa 12,4 meter.

Coördinatieregeling 

Op verzoek van de initiatiefnemer heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling (artikel 3.30 ev Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent dat beide besluiten gezamenlijk de voorbereidingsprocedure doorlopen hebben.   

Ter inzage

De vastgestelde besluiten liggen vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ter inzage. 

Dowloads

Beroep

De besluiten die gecoördineerd zijn genomen, worden voor de beroepsprocedure aangemerkt als één besluit. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.