Voorontwerp wijzigingsplan 'Elisabethweg 3 in Heijningen

Vanaf 7 januari 2021 tot en met 17 februari 2021 ligt het voorontwerp van het wijzigingsplan ‘Elisabethweg 3 te Heijningen' ter inzage. Dit voorontwerp is opgesteld voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’. Het plan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Iedereen kan tot en met 17 februari 2021 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerp wijzigingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “voorontwerp reactie wijzigingsplan Elisabethweg 3 te Heijningen”. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp wijzigingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp wijzigingsplan staat voor eenieder de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Documenten