Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bosselaar-Zuid'

Vanaf 27 mei tot en met 7 juli 2021 ligt  het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bosselaar-Zuid' ter inzage. Dit bestemmingsplan voorziet in de verdichting van de wijk Bosselaar-Zuid met 80 extra woningen, evenals een actualisatie van het geldende bestemmingsplan.

Het plan is digitaal te bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan tot en met 7 juli 2021 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Inspraakreactie bestemmingsplan Bosselaar-Zuid”. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor een ieder de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Crisis en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.  Dit betekent dat er andere regels gelden voor het instellen van een eventueel beroep tegen het besluit over vaststelling van het bestemmingsplan. 

Op 17 juni 2021 vindt een digitale informatieavond plaats waar het voorontwerp nader wordt toegelicht. Belangstellenden dienen zich voor 14 juni per email aan te melden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@bosselaarzuid.nl. Verdere informatie over de vorm en tijdstip van de avond zult u na uw inschrijving per email ontvangen.