Voorontwerpbestemmingsplan Veerstraat 3 in Standdaarbuiten

Vanaf 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Veerstraat 3 in Standdaarbuiten' ter inzage. Dit voorontwerp is opgesteld voor de realisering van één extra woning. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en op deze pagina. 

Procedure

Iedereen kan tot en met 20 januari 2021 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “voorontwerp reactie bestemmingsplan Veerstraat 3 te Standdaarbuiten”.

Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor eenieder de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Documenten