Ministers nemen voorbereidingsbesluit voor tracédeel in de provincie Noord-Brabant

Eind maart 2011 hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor het voorgenomen tracé voor de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Op 7 december 2012 is een voorbereidingsbesluit voor het gedeelte in de provincie Noord-Brabant genomen.

Het voorbereidingsbesluit is op 12 oktober 2018 opnieuw genomen en geldt voor de periode van 1 jaar.

Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit voor de provincie Noord-Brabant ligt vanaf vrijdag 12 oktober 2018 ter inzage. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van de verbinding belemmeren of onmogelijk maken.

Vanaf het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, gelden in de zone van het voorbereidingsbesluit beperkingen voor het bouwen en aanleggen van (bouw)werken die niet te combineren zijn met de nieuwe hoogspanningsverbinding. Het voorbereidingsbesluit heeft dus alleen gevolgen voor u als u in de zone van het voorbereidingsbesluit bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvraagt. Normaal onderhoud en beheer of zaken die al in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit kunnen gewoon doorgaan.

Vervolg

U kunt op dit moment nog geen inspraak geven op het voorgenomen tracé. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze wordt verwerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen.

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

U kunt het voorbereidingsbesluit hier bekijken:

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070-3798979.