Ministers nemen voorbereidingsbesluit voor tracédeel in de provincie Noord-Brabant

Eind maart 2011 hebben de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor het voorgenomen tracé voor de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Op 7 december 2012 is een voorbereidingsbesluit voor het gedeelte in de provincie Noord-Brabant genomen. Dit voorbereidingsbesluit loopt op 6 december 2013 af. Daarom wordt er een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Over dit nieuwe voorbereidingsbesluit worden op 9, 10 en 12 december 2013 inloopavonden georganiseerd.

Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit voor de provincie Noord-Brabant ligt vanaf vrijdag 6 december 2013 ter inzage. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van de verbinding belemmeren of onmogelijk maken.

Vanaf het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, gelden in de zone van het voorbereidingsbesluit beperkingen voor het bouwen en aanleggen van (bouw)werken die niet te combineren zijn met de nieuwe hoogspanningsverbinding. Het voorbereidings­besluit heeft dus alleen gevolgen voor u als u in de zone van het voorbereidings­besluit bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvraagt. Normaal onderhoud en beheer of zaken die al in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit kunnen gewoon doorgaan.

Inloopavonden

Om belangstellenden en mogelijk belanghebbenden zo goed mogelijk te kunnen informeren worden drie inloopavonden georganiseerd over het voorbereidingsbesluit. Medewerkers van de beide ministeries en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Op de inloopavond kunt u tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen en op de informatiemarkt uw vragen stellen. De avonden vinden plaats op:

  • Maandag 9 december, 19.00 – 21.00 uur, Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonksveer;
  • Dinsdag 10 december, 19.00 – 21.00 uur, De Borgh, IJshof 1, Zevenbergen;
  • Donderdag 12 december, 19.00 – 21.00, Rozenoord, Beukenlaan 14, Bergen op Zoom.

Vervolg

U kunt op dit moment nog geen inspraak geven op het voorgenomen tracé. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze wordt verwerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting eind 2014 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ingediende ontwerp-vergunningen/ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op Ruimtelijkeplannen.nl (externe link) en is ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl (externe link).

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, via telefoonnummer 070-3798979.