Gebiedsplan Standdaarbuiten

Eén plan voor Standdaarbuiten, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Standdaarbuiten is inmiddels afgerond.

Actuele thema's

Behouden van de kerk en levendigheid van de markt

Toekomst van de RK-Kerk - Na enige tijd van onzekerheid of de kerk behouden kon blijven voor het dorp, is deze gekocht door particulier Kuijstermans. Het is zijn bedoeling om de kerk aan de buitenzijde te behouden zoals deze nu is en zelfs op enig moment de oorspronkelijk aanwezige (maar in W.O. II neergeschoten) kerktoren te herstellen. Hij heeft Ten Bras-Westinga architecten (o.a. architect van het Energiehuis Dordrecht) laten kijken naar de mogelijkheden om het gebouw in kleinere bouwkundige delen op te splitsen. De inwoners van Standdaarbuiten mogen meedenken over gepaste functies die er in het gemeentelijke monument kunnen worden ondergebracht.

Behouden van voorzieningen

Behoud van de supermarkt - De Attent-winkel op de Markt wordt erg gewaardeerd maar wordt, net als vele andere buurtsupers in kleine kernen, in zijn voortbestaan bedreigd. Spar als moederketen ziet mogelijkheden om het bedrijf te verplaatsen naar de Rijksmonumentale suikerloods aan de Veerstraat. Daar is een grotere winkel mogelijk en verwacht men meer klanten te kunnen bedienen die al hun boodschappenlijst daar inslaan, anders dan slechts ‘de vergeten boodschap’. Tevens kan er een extra doelgroep worden aangeboord in de vorm van het scheepvaartsverkeer. Het college wil samen met Stenic de haalbaarheid van de verplaatsing en het onderbrengen van diverse andere functies in de suikerloods, waaronder een aantal appartementen, op haalbaarheid gaan onderzoeken.

Behoud van ’t Sandt – Er is eindelijk een permanente oplossing voor de exploitatie van ’t Sandt. Na de aankondiging van het beëindigen van de exploitatie door het echtpaar Buys, is de gemeente in 2015 een proces gestart om tot een nieuwe exploitant te komen. Een formele aanbesteding leidde helaas niet tot een opvolger, dus heeft de gemeente ervoor gezorgd dat er vanaf afgelopen januari 2016 een sleutelbeheerder is aangesteld. Vervolgens is er met een vertegenwoordiging van de verenigingen in het dorp, de dorpstafel en de gemeente gesleuteld aan de aanbestedingsleidraad, om op grond daarvan een nieuwe aanbestedingsronde te kunnen houden. Hieruit is ervaren horecaman Erik van der Linden, tevens exploitant van de huidige Lindonk in Zevenbergen, als partij naar voren gekomen. Hij zal met ingang van augustus ’t Sandt gaan exploiteren. Tot die tijd gaat het huidige sleutelbeheer door de WVS-groep door.

Leegstand en verpaupering

Toekomst Sint Janstraat - Op de plek van de oude Sint Antoniusschool gaat woningstichting Woonkwartier een viertal woningen bouwen. De buurman koopt een deel van de bestaande school om daar een Bed & Breakfast te beginnen.

Toekomst Timberwolfstraat 1 - Aanvankelijk zou deze oude jongensschool worden gesloopt, maar bij de totstandkoming van het gebiedsplan bleek dat de dorpelingen dit gebouw graag zouden willen behouden. Sindsdien is de gemeente in overleg met de tennisvereniging (die een deel van het pand in gebruik heeft als kantine en bestuurskamer) en heemkundekring om te bekijken of het haalbaar is om het pand over te dragen. Uitgangspunten hierbij zijn het afstoten van het gebouw aan een derde partij, het niet concurrerend zijn van de activiteiten met het ernaast gelegen ’t Sandt en als sterke voorkeur het kunnen huisvesten aldaar van de twee genoemde verenigingen. Er zijn nu meerdere gegadigden om het pand van de gemeente te kopen. Een vertegenwoordiging van de gemeente, beide verenigingen en de dorpstafel heeft alle belangstellenden gesproken en zal een advies uitbrengen aan het college van B&W over de partij die van dit gezelschap de voorkeur geniet.

Verkeer en veiligheid

Verkeerssituatie Molendijk - De Molendijk is een weg met een breed profiel waar redelijk wat verkeersbewegingen plaatsvinden. De werkgroep is van mening dat deze straat op een drietal punten aangepast zou moeten worden om de situatie verkeersveiliger te maken, te weten bij de afslag naar de Timberwolfstraat, de afslag naar de Wieken en de afslag naar het industrieterrein.

Sociale verbindingen en activiteiten voor jongeren

De jongerenwerker is de verbindende schakel met de jeugd in Standdaarbuiten. Hij probeert in het contact met de jongeren en middels het op touw zetten van diverse activiteiten de aansluiting van de jeugd met het gebiedsgericht werken te vergroten.

Wie zijn de partners?