Subsidiebeleid

Het Moerdijkse beleid rondom subsidies.

Moerdijk kent een rijk verenigingsleven. Veel vrijwilligersorganisaties in de gemeente ontvangen een subsidie. Deze subsidie wordt verleend als blijk van waardering voor het bestaan en de maatschappelijke rol van verenigingen en stichtingen. Deze waardering wordt geuit door een zogenaamde basissubsidie voor vrijwilligersorganisaties.

In de gemeente Moerdijk ontvangen vrijwilligersorganisaties die veel bijdragen aan gemeentelijk beleid meer subsidie dan organisaties die dat niet doen. Subsidie moet ten goede komen aan bijvoorbeeld jeugdparticipatie, maatschappelijke ondersteuning of sportstimulering. Om deze extra activiteiten van verenigingen en stichtingen te waarderen kunnen maximaal vijf plussubsidies worden aangevraagd.

Regelgeving

Aanvullend op de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk verdere regels gesteld, de zogenaamde Uitvoeringsregelingen:

Om de begrijpelijkheid van de regels te bevorderen is er een samenvatting gemaakt van de officiële regelingen. Hierin staan alle regels die van toepassing zijn op vrijwilligersorganisaties: Samenvatting subsidieregels (pdf, 24 kB).

De subsidiebedragen volgens de nieuwe regels worden door het college jaarlijks vastgelegd in een Tarievenlijst 2017.

Contact

Voor vragen over het subsidiebeleid kunt u terecht bij Monique van Ardenne of Marloes van Kempen, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14 0168 of via e-mail: subsidies@moerdijk.nl.