Subsidieregeling realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energie

De gemeente Moerdijk heeft een subsidieregeling opengesteld voor de realisatie van sociale randvoorwaarden van projecten voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Een aanvraag komt in aanmerking voor subsidie wanneer die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De aanvragende partij is een vrijwilligersorganisatie
  • De aanvragende partij heeft als doel het versnellen van de lokale energietransitie ten behoeve van de Moerdijkse gemeenschap;
  • De aanvragende partij is gevestigd in de gemeente Moerdijk
  • De aanvraag voorziet in het uitvoeren van alle activiteiten die in de regeling benoemd worden.
  • De aanvragende partij kan uitvoering geven aan alle genoemde activiteiten.

De maximaal toe te kennen subsidie is € 40 000. De looptijd van de subsidieregeling is tot 31 december 2021. 

U kunt een aanvraag indienen vóór 1 juli 2021. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, inclusief vereiste bewijsstukken, kunt u digitaal of per post sturen aan de gemeente Moerdijk:

info@moerdijk.nl
Onderwerp: T.a.v. afdeling Subsidies

Gemeente Moerdijk
T.a.v. afdeling Subsidies 
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
Onder vermelding van ‘subsidieregeling Stimulering energiebesparing en duurzame energie.’