Column wethouder Jack van Dorst

Geplaatst: 26-4-2023

In 2021 besloot de gemeenteraad dat het voorkeursscenario voor nieuwbouw van complex De Niervaert in Klundert moest worden uitgewerkt. Tegelijkertijd kreeg het college via een motie de opdracht mee dat deze uitwerking geen consequenties mocht hebben voor de toekomst van de andere drie openbare zwembaden in onze gemeente (De Oester/Fijnaart, Ons Bad/ Willemstad, De Bosselaar/ Zevenbergen).

Waarom dan nu een bijsturing in dit proces? Want da’s natuurlijk wel een tegenvaller. Half 2022, na de verkiezingen, werd ik door de organisatie meegenomen in de vorderingen van het project De Niervaert. Maar we zagen ook andere ontwikkelingen. Bouwkosten (herinvesteringen) stegen enorm: soms wel 25 tot 30%. Energiekosten stegen fors. Duurzaamheidseisen nemen toe. Alle baden zijn verouderd en de onderhoudslasten zijn hoog. Contracten met exploitanten lopen in 2025 af. Dit alles staat in schril contrast met de bezetting. Voor binnenbaden in een gemeente van onze omvang wordt qua landelijke norm uitgegaan van 130.000 bezoekers per jaar. In werkelijkheid bedroeg het bezoekersaantal van onze twee binnenbaden in Moerdijk 75.000 (voor de coronaperiode). Al deze zaken betekenen ook dat we als gemeente steeds meer geld moeten bijleggen om een toegangskaartje betaalbaar te houden.

Dit alles leidde eind vorig jaar tot het inzicht dat we niet klakkeloos aan deze actuele ontwikkelingen voorbij kunnen gaan. En de motie ‘Zekerheid voor 4 openbare zwembaden van Moerdijk’ kan niet los gezien worden van de realisatie van een nieuw zwembad De Niervaert. Daarom heeft het presidium (de fractievoorzitters van alle politieke partijen) ingestemd met uitbreiding van de onderzoeksopdracht. In de praktijk betekent dit dat we de komende maanden een actueel en integraal beeld van de ontwikkelingen opstellen. Daarbij betrekken we de exploitanten van de gemeentelijke en openbare baden. En iedere inwoner kan via een enquête zijn of haar voorkeuren en ideeën rondom de zwembaden delen. Aan de hand van dit alles gaan we een breder en meer integraal voorstel uitwerken, inclusief het toekomstperspectief voor alle zwembaden in onze gemeente. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. De focus ligt op na de zomervakantie, zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid is voor iedereen.