1 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 1 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 01 december 2020
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 november 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 november 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten, ontvankelijk te verklaren;
  2. in te stemmen met de bij dit voorstel behorende “Nota van Zienswijzen, d.d. november 2020”; 
  3. de zienswijze gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
  4. ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  5. het ontwerpbestemmingsplan “Molendijk 2, Standdaarbuiten” zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGMolendijk2-BP30  met de, als gevolg van de wijzigingen zoals benoemd in hoofdstuk 3 de Nota van Zienswijzen, gewijzigd vast te stellen; 
  6. de planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGMolendijk2-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGMolendijk2-BP40

  De exploitanten van Camping Markdal aan de Molendijk 2 in Standdaarbuiten hebben de wens de bestaande camping uit te breiden. Daarvoor is samen met het Waterschap een plan ontwikkeld, waarbij naast de uitbreiding van de camping, ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Mark is opgenomen. De ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied. Daarom is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft voor de periode van zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is 1 zienswijze ingediend die door 2 partijen is ondertekend. Mede aan de hand van deze zienswijze besluit het college aan de gemeenteraad voor te stellen een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan door te voeren en het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 4. Vaststelling belastingverordeningen 2021

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:

  1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2021;
  2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2021;
  3. verordening rioolheffing Moerdijk 2021;
  4. legesverordening Moerdijk 2021;
  5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2021;
  6. verordening marktgeld Moerdijk 2021;
  7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2021;
  8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2021;
  9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2021;
  10. verordening reclamebelasting Klundert 2021;
  11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2021
  12. regeling kwijtschelding Moerdijk 2021

  Voor het belastingjaar 2021 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2021 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijs-index van 1,8%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen. Voor het belastingjaar 2021 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voor-stel is tot stand gekomen met de begroting 2021 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijs-index van 1,8%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen. 

 5. Vaststellen budgethoudersregeling en mandatenregeling

  Het college besluit:

  1. De (nieuwe) budgethoudersregeling vast te stellen.
  2. De budgethoudersregeling, vastgesteld bij besluit van 19 december 2017, per 1 januari 2021 in te trekken.
  3. De (geactualiseerde) mandatenregeling vast te stellen.
  4. De mandatenlijst, vastgesteld bij besluit van 11 december 2018 en 21 januari 2019, in te trekken

  In de budgethoudersregeling is vastgelegd welke functionarissen door het college aangewezen worden als budgethouder en wat de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en (financiële) bevoegdheden zijn. In de mandatenregeling wordt vastgelegd welke (juridische) bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd worden aan de gemeentesecretaris, domeinregisseurs, teamleiders en medewerkers. De (nieuwe) budgethoudersregeling en de (geactualiseerde)  mandatenregeling zijn waar mogelijk – qua financiële en juridische bevoegdheden - op elkaar afgestemd.

 6. Voorstel aan de raad tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in verband met het invoeren van een verbod op carbidschieten

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de APV zodanig te wijzigen dat een verbod op het afschieten en vervoer van carbid opgenomen wordt.

  Om de verhoogde werkdruk in de zorg niet verder te laten oplopen, is besloten de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling te verbieden. Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het (landelijke geldende) Vuurwerkbesluit en valt daarom niet onder het door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod. Carbid krijgt daardoor meer algemene bekendheid, ook in gebieden waar dit geen normaal gebruik is tijdens de jaarwisseling. Omdat carbid, net zo goed als vuurwerk, voor ongelukken (en daardoor extra werkdruk in de zorg) kan zorgen, is besloten om hiervoor via de spoedprocedure een verbod in te stellen door middel van aanpassing van onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 7. Samenwerkingsafspraken Provincie Noord Brabant – Regio West Brabant

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Samenwerkingsagenda PNB – RWB; 
  2. In te stemmen met het uitnodigen van partners, waaronder de waterschappen, om de samenwerkingsafspraken mee te onderschrijven;
  3. Wethouders Brummans en Dingemans te mandateren om eventuele opmerkingen namens het college in te brengen tijdens de vergadering van de Commissie van Advies RWB op 2 december aanstaande. 

  Provincie Noord Brabant en de Regio West Brabant zijn voornemens om een samenwerkingsagenda te ondertekenen op de Ontwikkeldag van 18 december aanstaande. Deze Samenwer-kingsagenda wordt door de regio vastgesteld tijdens een gezamenlijke vergadering van de Commissies van Advies op 2 december. De samenwerkingsagenda is gebaseerd op het reeds vastgestelde Actieprogramma RWB 2019-2023 en het nieuwe coalitie akkoord van GS. Doel van de samenwerkingsagenda is om gemeenschappelijke doelen uit beide agenda’s de komende 2,5 jaar sneller, beter en resultaat gerichter te realiseren. Hiermee wordt tevens de positionering van de regio richting de provincie versterkt. De agenda kent twee topprioriteiten: versterking innovatiekracht topsectoren en versterken agglomeratiekracht

 8. Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer PFAS

  Het college besluit:

  1. De raad via een raadsinformatiebrief in kennis te stellen van het voornemen om de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en bijbehorende ‘Nota bodembeheer PFAS’ vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk 
  2. Conform ministerieel besluit, de raad één week de gelegenheid te geven om op dit voornemen te reageren.
  3. Bij positieve reactie, aansluitend de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk. 
  4. Bij positieve reactie, aansluitend de ‘Nota bodembeheer PFAS’ vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk. 
  5. Bij positieve reactie de ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ d.d. 2 december 2019 en vastgesteld op 17 december 2019 in te trekken.

  Op 17 december 2019 heeft het college de handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant vastgesteld. Hiermee kwam er weer ruimte om het grondverzet op gang te brengen. Om dit tijdelijke kader te kunnen verankeren hebben de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant namens de colleges van B&W van de 57 deelnemende gemeenten een Bodem-kwaliteitskaart PFAS en een Nota bodembeheer PFAS opgesteld. In de raadsvergadering van 1 november 2018 zijn de Nota Bodembeheer Moerdijk en de bijbe-horende bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Zo is van belang dat voorafgaand aan toepassing van een partij grond altijd vooronderzoek is uitgevoerd en dat de toepassing is gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS brengen dus feitelijk geen nieuwe beleidskeuzes met zich mee. Het betreft in de praktijk een technische aanpassing, waarbij PFAS in de bodemkwaliteitskaart wordt opgenomen. De beleidskeuzes en regels rondom grondverzet die in 2018 zijn vastgelegd in de blijven onverkort van kracht. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde waarden in de boven- en onder-grond voldoen aan de landelijke geactualiseerde tijdelijke achtergrondwaarden. Het college heeft de nieuwe Brabantbrede Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS vastgesteld. Beide stukken treden één dag na publicatie in werking.

 9. Herziene begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 WVS-groep (WVS)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de ontwerp herziene begroting 2021 WVS-groep en de meerjarenraming 2022-2024;
  2. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 vast te stellen op € 2.414 per geplaatste Wsw-medewerker, beschut werker en overige participanten;
  3. De ontwerp herziene begroting 2021 met de een brief ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.

  WVS heeft een ontwerp herziene begroting 2021 opgesteld. In deze ontwerp herziene begroting brengt WVS een aantal wijzigingen in beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. De ontwerp herziene begroting 2021 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2021. Op basis van de ontwerp herziene begroting 2021 is de bijdrage van de gemeente Moerdijk aan WVS voor het jaar 2021 € 296.909. Ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2021 daalt de gemeentelijke bijdrage met € 197.812. We verwerken dit in de begrotingswijziging van de 1ste bestuursrapportage 2021.

 10. Voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” (NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP20);In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” (NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP20);
  2. Het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  In april 2019 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor de realisatie van één extra woning in de tuin van een bestaande woning. Dit principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan. Het college heeft op 1 december 2020 het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” vastgesteld en zal deze vanaf 10 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakreactie te geven op het plan. Ook wordt middels het voorontwerpbestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Na de samenvatting en beantwoording van eventuele inspraak- en vooroverlegreacties zal het gemeentebestuur een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.