Vervolgtraject geluidproblematiek HSL-Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het kader voor de selectie van woningen in Zevenbergschen Hoek
  2. In te stemmen met het uitvoeren van onderzoek naar geluidisolerende maatregelen bij de 46 door de OMWB geselecteerde woningen in Zevenbergschen Hoek
  3. Starten van een proces voor het uitwerken van groenmaatregelen in de kern Zevenberg-schen Hoek
  4. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren

Eind vorig jaar is onderzoek uitgevoerd naar geluidisolerende maatregelen bij 11 woningen in Zevenbergschen Hoek met een geluidbelasting van meer dan 57dB(A). Bij twee van deze woningen zijn inmiddels maatregelen voorgesteld. Afspraak was echter om ook onderzoek uit te voeren bij woningen in Zevenbergschen Hoek die net voldoen aan deze norm. Hiervoor heeft de OMWB een kader opgesteld en op basis daarvan 46 woningen geselecteerd (zie bijlage). Voorstel is om bij deze woningen een onderzoek uit te voeren naar geluidisolerende maat-regelen. Dit onderzoek moet duidelijk maken of bij deze woningen het wettelijk binnenniveau van 35 dB(A) wordt overschreden. Mocht dat het geval zijn dan worden hier maatregelen voorgesteld. De derde nog uit te voeren actie in het kader van de geluidproblematiek HSL-Zuid Zevenbergschen Hoek betreft het uitvoeren van maatregelen om het akoestische leefklimaat te verbeteren. Het gaat hier om groenmaatregelen waarbij wordt voorgesteld deze niet te beperken tot de spoorzone maar te verbreden naar andere locaties in Zevenbergschen Hoek. Daarbij speelt dat

  • er beperkte mogelijkheden zijn om de groenomgeving in de spoorzone te verbeteren;
  • hier naar verwachting voldoende budget voor beschikbaar is;
  • de geluidsbelasting zich niet beperkt tot de zone naast het spoor maar zich verder uitstrekt over Zevenbergschen Hoek en daarom er meer inwoners van kunnen profiteren;
  • er naar verwachting voldoende locaties in de kern Zevenbergschen Hoek geschikt zijn en op voldoende draagvlak kunnen rekenen.