15 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 15 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 15 december 2020
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 december 2020

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 december 2020

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beslissing op bezwaar Agarica Produktie B.V.

  Het college besluit:
  De bezwaargronden tegen het besluit van de lastgeving onder dwangsom vanwege het overtreden van de vigerende geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer ongegrond te verklaren.

  De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant legde op 30 juni 2020 namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk een lastgeving onder dwangsom op aan Agarica Produktie B.V., Drogedijk 85 in Oudemolen. Aanleiding voor dit besluit zijn vastgestelde overschrijdingen van de voor het bedrijf geldende geluidsnormen. Tegen dit besluit heeft het bedrijf bezwaar gemaakt. Het college van Moerdijk besluit nu het bezwaar tegen de lastgeving ongegrond te verklaren. Er bestaat geen discussie over het overtreden van de voor het bedrijf geldende geluidsnormen. Ook zijn er geen bijzondere omstandigheden die het college moeten doen afzien van handhaving.

 4. Jaarlijkse subsidie wijkgerichte en preventieve inzet wijkzusters en wijkverpleegkundigen 2021

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de gezamenlijke subsidieaanvraag en plan 2021 van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte preventie uitgevoerd door de wijkzuster en wijkverpleegkundigen in de gemeente Moerdijk, ingediend door Surplus
  2. Op basis van deze aanvraag aan Surplus en Thebe (via Surplus) voor 2021 een voorlopige subsidie beschikbaar te stellen van € 82.400
  3. Deze subsidie ten laste te brengen van de begrotingspost 662000/44384:
  4.  Surplus en Thebe met de bijgaande brief informeren over dit besluit.

  Op 26 juni 2020 is het gezamenlijke subsidieverzoek 2021 ontvangen van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters en de wijkverpleegkundigen. De gemeente Moerdijk subsidieert deze inzet van de wijkzusters van Surplus en wijkverpleegkundigen van Thebe vanuit de visie dat zij de vertrouwde en nabije personen voor bewoners van de gemeente Moerdijk zijn en de eerst aangewezenen voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. Met Surplus en Thebe deelt de gemeente Moerdijk het uitgangspunt dat gezondheidsproblemen en breder de problemen met de zelfredzaamheid vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en dat de wijkzuster en wijkverpleegkundige door inzet van preventieve activiteiten inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg – en ondersteuningsbehoeften te voorkomen of zelf (gedeeltelijk) uit te voeren of te organiseren. Beperkingen of kwetsbaarheid kunnen hierdoor worden voorkomen dan wel uitgesteld. Ingezet wordt op inwoners-contacten gericht op het ontvangen van vroegtijdig signalen . Voor deze contacten wordt ingezet op inloopspreekuren, preventieve huisbezoeken en deelname aan lokale netwerken. Daarnaast zijn de wijkzuster en/of wijkverpleegkunde onder meer aanwezig bij lokale activiteiten zoals dorps- en stadstafels en bij het organiseren van gezondheidsmarkten. De samenwerking tussen zorg en welzijn en met de inwoners en belangenorganisaties is van groot belang. De zorgverzekeraars financieren ongeveer 2/3 van deze activiteiten. De gemeente Moerdijk subsidieert beide partijen aanvullend voor hun inzet.

 5. Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025

  Het college besluit:
  Het beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025 aan de Raad aan te bieden ter vaststelling.

  Een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is beschermd wonen. Deze taak is vanuit onze gemeente gemandateerd aan centrumgemeente Breda. De gemeente Breda is sinds 2015 aangewezen als centrumgemeente voor deze taak. In de regio Breda werken 10 gemeenten samen voor beschermd wonen. Per 2021 wordt beschermd wonen door gedecentraliseerd. In 2021 wordt het budget voor beschermd wonen nog voor 100% aan Breda overgemaakt, vanaf 2022 krijgen alle gemeenten stapsgewijs met een ingroeipad van 10 jaar budget voor beschermd wonen. Ondanks dat Moerdijk als regiogemeente per 2021 nog geen budget voor beschermd wonen ontvangt, hebben alle gemeenten in 2021 al wel de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. De 10 gemeenten willen in ieder geval tot 2025 met elkaar samen blijven werken om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid. De inhoudelijke basis voor deze samenwerking wordt geformuleerd in het beleidskader ‘regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda 2021-2025.

 6. Transformatie sporthal en achterterrein de Borgh, IJshof 1 Zevenbergen, naar appartementen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor de transformatie van de sporthal en het achterterrein van de Borgh in Zevenbergen tot appartementen.
  2. Medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het principever-zoek om de sporthal en het achterterrein van de Borgh in Zevenbergen te transformeren naar appartementen.
  3. Het initiatief begin 2021 op te pakken.
  4. Het tijdpad voor dit initiatief af te stemmen op de planning van project 197 ‘toekomstbesten-dige gymaccommodaties Zevenbergen’ zodat de gymvoorzieningen in Zevenbergen niet in gevaar komen.

  De eigenaar van de sporthal bij de Borgh in Zevenbergen wil deze graag slopen en op die plek appartementen bouwen. Wanneer de sporthal niet meer nodig is als gymaccommodatie voor de scholen zijn appartementen op deze locatie een goed toevoeging voor de woningbehoefte in de gemeente Moerdijk. Het college van B&W wil daarom meewerken aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het initiatief.

 7. Stand van zaken 5 jaar Moerdijkregeling

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken 5 jaar Moerdijkregeling;
  2. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren;
  3. De Stuurgroep Havenstrategie op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

  Vanuit de gemeente is de behoefte ontstaan om op de hoogte gebracht te worden van de stand van zaken na 5 jaar Moerdijkregeling. Dit actiepunt is ook geschetst in het accountantsverslag 2018. Brink Management/Advies is hiervoor gevraagd als expert op dit gebied. Zij zijn bekend met de regeling en jaarlijkse verantwoording voor de prestaties in de afgelopen jaren alsook advies over de toekomst van de regeling. Daarbij hoort ook een advies over het mechanisme van de regeling (kaders), de werking van de regeling in de praktijk, als een visie over de (strategische) inzet van de regeling en eventuele aanpassingen van de regeling. Tevens is aandacht gevraagd voor het toenemende aantal bovengemiddeld dure woningen in de portefeuille.De stand van zaken is overwegend positief. De regeling voldoet aan alle gestelde doelen: 

  • Doel 1: Het bieden van financiële zekerheid door het creëren van een vangnet voor de verkoopbaarheid van de woning;
  • Doel 2: Het voorkomen / beperken van wegtrekken van inwoners en het aantrekken van nieuwe bewoners;
  • Doel 3: Het hebben van invloed op nieuwe inwoners en de sociale structuur.
 8. Vaststellen werkprogramma 2021 OMWB

  Het college besluit:
  Het werkprogramma 2021 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vast te stellen.

  Jaarlijks stelt de gemeente een werkprogramma vast voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het college heeft het werkprogramma voor 2021 vastgesteld. Naast de geraamde budgetten staan in het programma de activiteiten en werkzaamheden vermeld die de omgevingsdienst volgend jaar voor de gemeente Moerdijk uitvoert. Het werkprogramma 2021 OMWB maakt een integraal onderdeel uit van het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma VTH 2021 (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Dit uitvoeringsprogramma stelt het college in januari 2021 vast.

 9. 2e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2020

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 2e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2020,
  2. Bij de jaarrekening 2020 van Moerdijk de verklaring opnemen dat de bijdrage van Moerdijk aan de BWB met een bedrag van € 24.000 hoger uitvalt als gevolg van de Corona-pandemie. 


  Van de Belastingsamenwerking West-Brabant is het ontwerp van de 2e begrotingswijziging BWB 2020 ontvangen met het verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotings-wijziging vloeit voort uit de 2e bestuursrapportage 2020. In deze bestuurs-rapportage zijn de resultaten over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2020 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2020 inclusief wijzigingen. Bij deze resultaten over de eerste acht maanden heeft tevens ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Ten opzichte van de primaire begroting 2020, inclusief wijzigingen vinden er enkele bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 600.000. Voor Moerdijk betreft dit een bedrag van € 24.000.

 10. Ondersteunen van VVN afdeling Moerdijk met financiële middelen om mensgerichte verkeersmaatregelen uit te voeren in 2021 met het doel de verkeersveili gheid te vergroten

  Het college besluit:

  1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
  2. Een subsidiebedrag voor 2021 van in totaal € 17.000,00 voorlopig te verlenen en ten laste te brengen van de begrotingspost verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (prod.nr. 6210901, kostensoortnr. 44259). Voor een groot deel van deze kosten is inmiddels subsidie aangevraagd bij de provincie;  
  3. De uitvoeringsovereenkomst 2021 vast te stellen en te ondertekenen waarin activiteiten zijn vastgelegd die VVN in 2021 gaat uitvoeren.  

  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor.VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor.In 2021 willen zij deze middelen en hun capaciteit besteden aan de organisatie van de volgende activiteiten:

  • Een Opfriscursusdag t.b.v. autorijden door ouderen (70+)
  • Een actiedag voor jonge bestuurders; • Het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen;
  • Het ondersteunen van acties gericht op verkeersgedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs; 
  • Het opzetten van een bewustwordingscampagne om mensen te confronteren met het effect van hun eigen gedrag in het verkeer;
  • Het naar behoefte uitvoeren van wijkacties gericht op verkeersveiligheid  
  • Voorlichting via campagneborden en verschillende media.

  Het college heeft op basis van de begroting, projectplan 2021 en aanvullende afspraken, besloten de subsidie aan VVN afdeling Moerdijk te verlenen.

 11. Instellen reserve LPM-gelden

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De te ontvangen LPM-gelden van € 13.892.000 voor de uitwerking van het gebiedsplan Moerdijk toe te voegen aan een in te stellen bestemmingsreserve LPM-gelden;
  2. De te ontvangen gelden voor de aankoop van het voormalige terrein van Wolst van € 2.950.000 in te zetten voor de eerder gemaakte afspraak inzake de nabetaling aan Wolst van € 1.256.000 voor deze aankoop en het restant van € 1.694.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve strategische verwerving gronden.

  Door het onherroepelijk worden van het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk per 30 september 2020 door een definitieve uitspraak door de Raad van State, komen er middelen vrij voor de gemeente Moerdijk. De afspraken hiervoor zijn gemaakt in het afsprakenkader Moerdijk Meer-Mogelijk uit 2009. De gemeente Moerdijk ontvangt voor leefbaarheidsmaatregelen gebaseerd op het gebiedsplan Moerdijk een bedrag van afgerond € 13,9 miljoen. Verder ontvangt de gemeente een bedrag van € 2.950.000 ten behoeve van de aankoop van het voormalige terrein van Wolst te Zevenbergen.De gemeenteraad besluit om de te ontvangen middelen voor de bekostiging van leefbaarheidsmaatregelen ten behoeve van de kern Moerdijk, vooruitlopend op een specifiek besluit met betrekking tot de besteding, toe te voegen aan een in te stellen bestemmingsreserve LPM-gelden. Met betrekking tot de bijdrage voor de aankoop van het terrein Wolst besluit de gemeenteraad de gelden die niet benodigd zijn voor het dekken van de lasten van de aankoop boven de boekwaarde van het terrein toe te voegen aan de bestemmingsreserve strategische verwerving gronden.

 12. Inning eigen bijdragen Meer Bewegen voor Ouderen(MBvO) 2020

  Het college besluit:

  1. Aan deelnemers MBvO geen eigen bijdrage in rekening te brengen voor de maanden april t/m juni 2020.
  2. Aan deelnemers MBvO 50% van de eigen bijdrage in rekening te brengen voor de maanden september t/m december 2020.
  3. De deelnemers MBvO hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via een brief

  Vanwege de Coronamaatregelen hebben MBvO activiteiten in de maanden april t/m juni van dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Vanaf september zijn deze weer grotendeels opgestart, maar is er ook weer een stop geweest van 2 weken, eind oktober. Het college heeft besloten om aan de deelnemers MBVO geen eigen bijdrage in rekening te brengen voor de maanden april t/m juni en voor de maanden september t/m december de helft van de eigen bijdrage in rekening te brengen. De betreffende deelnemers worden hierover schriftelijk geïnformeerd.  

 13. Onderwijs Huisvesting Programma 2021 en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021

  Het college besluit:

  1. In te stemmen, op grond van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2020), met de eenmalige verhoging 2021 vanwege invoering van de nieuwe bouw-besluiteisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen per 1 januari 2021, en de indexering normbedragen onderwijs huisvesting 2021:
  • (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding:

          2021: 1,0960 eenmalige verhoging

          2021: 1,0638 index

  • eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair / leer- en hulpmiddelen): 

          2021: 1,0000 eenmalige verhoging

          2021: 1,0157 index

  1. In te stemmen met het Onderwijs Huisvesting Programma 2021 (OHP 2021) en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021;
  2. Het bekostigingsplafond voor 2021 vast te stellen op totaal € 2.089.800;
  3. In te stemmen met het dekken van de financiële lasten van het OHP 2021 van totaal € 2.089.800, waarbij de kapitaallasten van het krediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen voor  € 1.768.900 reeds verwerkt zijn in de door de raad vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en de kapitaallasten van de aanvullende investering van € 320.900 als gevolg van de eenmalige verhoging 2021 en de indexering voor 2021 verwerkt worden in de begrotingswijziging behorend bij de 1e bestuursrapportage 2021. Ook de beschikbaarstelling van het aanvullende krediet van€ 320.900 zal in deze begrotingswijziging worden opgenomen;
  4. In te stemmen met het in kennis stellen van de schoolbesturen van het OHP 2021, het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021 en de eenmalige verhoging 2021 en de indexering normbedragen onderwijs huisvesting 2021;
  5. In te stemmen met het in kennis stellen van de raad met een raadsinformatiebrief van het OHP 2021 en het Huisvesting Overzicht 2021. 

  Het college dient de normbedragen in de verordening jaarlijks te indexeren. De prijsbijstellingen 2021 zijn door de VNG bekend gemaakt op 3 november jl. Naast deze indexatie is een eenmalige ophoging van de normbedragen nodig in verband met de nieuwe bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen die vanaf 1 januari 2021 gelden.

  Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Stichting De Waarden heeft twee aanvragen ingediend voor 2021:

  1. vervangende nieuwbouw’ voor basisschool De Hoeksteen;
  2. bouwkundige aanpassing’ van het schoolgebouw van basisschool Het Kompas.

  De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige schoolgebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om ook in de multifunctionele accommodatie onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
  Het college heeft besloten het krediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen, totaal € 2.089.800 voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2021 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het Onderwijs Huisvesting Programma 2021.
  Het college heeft daarnaast besloten de bouwkundige aanpassing van Het Kompas af te wijzen, omdat dit geen voorziening is waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het schoolbestuur is hier zelf voor verantwoordelijk op grond van de regelgeving. Deze afgewezen aanvraag is daarom geplaatst op het Overzicht 2021. Over het door het college op 11 augustus 2020 concept Onderwijs Huisvesting Programma 2021 en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2021, heeft op 3 september 2020 overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden. Alle schoolbesturen hebben ingestemd. Het college gaat daarom over tot definitieve vaststelling.

 14. Voorlopige subsidieverlening 2021 stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk stichting Stoffer en Blik in 2021 een voorlopige subsidie van € 36.000 te verlenen, waarvan € 9.000 voor amateurgroepen en professionele theatervoorstellingen en € 27.000 voor de inzet van een theatertechnicus.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2021 voor stichting Stoffer en Blik.
  3. De subsidie van € 36.000,- ten laste te brengen van productnummer 6540000 Kunstbeoefening en –bevordering-, kostensoort 44259 Budgetsubsidies. 
  4. In te stemmen met het voorstel van Stoffer en Blik om het subsidiebedrag voor de inzet van theatertechnisch personeel te spreiden over vier jaar (2019 t/m 2022) in plaats van drie jaar (2019 t/m 2021).  
  5. De raad te informeren hierover met een raadsinformatiebrief.

  Het college verleent voor het jaar 2021 een voorlopige subsidie van totaal € 36.000 aan stichting Stoffer en Blik. De stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateur-theatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500. Daarnaast wordt voor tien professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 ontvangt de stichting een tijdelijke subsidie van € 27.000 per jaar voor de inzet van theatertechnisch personeel (verdere professionalisering van het personeel), aldus besloten door de raad op 27 september 2018. De stichting huurt een theatertechnicus (mbo 4 afgestudeerd) in voor het zelfstandig uitvoeren van technische taken en scholing van de vrijwilligers. Het college heeft op 23 september 2019 besloten de inzet van de theatertechnicus te mogen spreiden over de jaren 2019, 2020 en 2021, doordat niet alle middelen zijn ingezet door de verbouwing aan het dak. Inmiddels is duidelijk geworden dat door de Corona maatregelen niet het volledige bedrag over de periode 2019 t/m 2021 zal worden uitgegeven. Het college heeft daarom besloten dat dit bedrag ook in 2022 mag worden besteed zodat de beoogde professionaliseringsslag alsnog gemaakt kan worden. De evaluatie met Stoffer en Blik zal worden verplaatst van 2021 naar 2022. Ten slotte had de raad op 27 september 2018 ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 34.000 voor een eenmalige bijdrage aan de investering voor de bouw en aanschaf van een nieuwe tribune en eigentijdse technische apparatuur. Hierover worden naar verwachting in 2021 afspraken gemaakt. De totale eenmalige investering voor een nieuwe tribune en apparatuur bedraagt ca. € 85.000. 

 15. Voorlopige subsidieverlening 2021 Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2021 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 32.250 voor de diverse culturele activiteiten.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2021 voor Stichting Cultuur Moerdijk;
  3. De kosten hiervoor ten laste te brengen van Kunstbeoefening en -bevordering € 32.250, productnummer 6540000/ kostensoort 44259 Budgetsubsidies;

  Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kern-taak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De stichting werkt op basis van hun beleidsplan 2017-2020. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maat-schappij. Voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten ontvangt de stichting in 2021 een voorlopige subsidie van € 32.250. Er staan onder andere de volgende activiteiten gepland: concerten, exposities,  het organiseren van de Kunst en Cultuurroute, het mede-organiseren van Open Monumentendag en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine7. De banden in het culturele en maatschappelijke veld worden actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs en het project Kunst op School. SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

 16. Voorlopige subsidie 2021 aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 59.000 voor 2021 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
  2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kas-controlecommissie ondersteund door een externe deskundige.

  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg) ontvangt in 2021 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten vanuit het Milieu Educatief Centrum (MEC). Het betreft een bedrag van € 59.000. In de beschikking is opgenomen aan welke voorwaarden Stichting Kinderboerderij Zevenbergen moet voldoen. Het college vindt het van belang dat jong en oud kunnen kennismaken met de verschillende dieren en er aandacht is voor milieu educatie. Ook is er sinds 2018 een dependance geopend in de 7 Schakels. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief “Alle kinderboerderijen klimaatbesteding en waterbewust”, is er aandacht voor onder andere Werelddierendag en organiseert het MEC een tweetal natuur – en milieuprojecten, waaraan scholen een bezoek kunnen brengen. 

 17. Verantwoording eenmalige subsidie project respijtvoorziening (hotelovernachting mantelzorgers)

  Het college besluit:

  1. Aan de hand van de verantwoording de eenmalige subsidie voor het project respijtvoorziening (hotelovernachting mantelzorgers) vast te stellen op een bedrag van € 5.500;
  2. Mevrouw Meeuwisse (via Surplus) met een beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

  In 2020 heeft de gemeente Moerdijk aan het project respijtvoorziening, een het initiatief van mantel-zorgcoach Jannie Meeuwisse, via Surplus eenmalige een subsidie verstrekt. Dit maakte het mogelijk om voor een tweede maal het project respijtvoorziening uit te voeren, nadat dit in 2018 door sponsoren was mogelijk gemaakt. Vijf echtparen (hulpvrager én mantelzorger) kregen binnen dit project de kans om gezamenlijk een ‘zorgeloze’ tweedaagse door te brengen. Hoewel er ten gevolge van het Corona virus slechts drie echtparen hebben kunnen deelnemen (de overige 2 echtparen hebben een voucher ontvangen) is de opzet weer erg geslaagd geweest en waarderen de deelnemers deze activiteit met een 10. Aan de vooraf gestelde resultaten van de subsidieverstrekking zijn voldaan en daarom heeft het college besloten de eenmalige subsidie definitief op € 5.500 vast te stellen.

 18. Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2019 definitief vast te stellen op een bedrag van € 23.620, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
  2. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2021 een subsidie te verlenen van € 20.000.
  3. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen uitvoeringsovereenkomst 2021.
  4. De subsidie 2021 ten laste te brengen van productnummer 6670700.
  5. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw heeft de stichting voor 2019 een subsidie ontvangen van € 23.620. Uit de door de stichting overlegde jaarrekening 2019 blijkt een overschot van € 9.800. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. Op basis hiervan heeft het college besloten om de subsidie over 2019 definitief vast te stellen op en bedrag van € 23.620. Gezien de hoogte van de voorziening onderhoud en het feit dat er jaarlijks minder onderhoud nodig is tot aan realisering van een nieuwe multifunctionele accommodatie, waar de functie van Gebouw Irene in wordt ondergebracht heeft het college besloten om het subsidiebedrag te verlagen en voor 2021 een subsidie te verlenen van € 20.000. 

 19. Verordening starterslening gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om de Verordening starterslening gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koop(-/aanneem)som van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen bij een reguliere geldverstrekker. Een starterslening wordt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten, Dat biedt de starter extra zekerheid. De starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In totaal zijn tot op heden 179 Starters-leningen verstrekt (peildatum 01-12-2020).De gemeenteraad heeft op 21 november 2019 besloten om de Verordening starterslening gemeente Moerdijk te verruimen. Ook starters die niet in de gemeente Moerdijk wonen, komen sindsdien bij de aankoop van hun eerste woning in aanmerking voor een starterslening. Met de vaststelling van de verruimde regeling is toegezegd om na een jaar te evalueren welk effect de verruiming heeft gehad. Sinds 21 november 2019 zijn 16 leningen verstrekt (peildatum 01-12-2020). Daarvan zijn 7 leningen verstrekt aan starters die op het moment van aanvraag niet in de gemeente Moerdijk woonden. De verruiming van de regeling heeft uiteraard geleid tot een toename van het aantal aanvragen van buiten de gemeente Moerdijk, maar er is geen sprake van een toename van het totaal aantal aanvragen. Ter vergelijking een overzicht van het totaal aantal aanvragen over de afgelopen vijf jaar en de gemiddelde hoogte van de starterslening: 
  Jaar                                        Totaal aantal aanvragen     Gemiddelde hoogte starterslening

  2016                                                       21                                     € 30.200,-

  2017                                                       15                                     € 33.294,-

  2018                                                        20                                     € 34.001,-

  2019                                                        14                                     € 31.141,-

  2020 (peildatum 01-12-2020)                13                                     € 32.950,-

  Op 14 april 2020 heeft het college aangegeven voornemens te zijn om de raad een voorstel te doen om de maximale koop(-/aanneem)som om in aanmerking te komen voor een starters-lening te verhogen. Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2020 is een motie vreemd aan de orde van de dag over ditzelfde onderwerp aangenomen. Dit voorstel gaat in op het verhogen van de maximale koop(-/aanneem)som tot aan de NHG-kostengrens. Daarnaast wordt voorgesteld om de verordening starterslening ook op een aantal andere punten te actualiseren.

 20. Afwijkingsbesluit inkoop maatschappelijke begeleiding statushouders

  Het college besluit:

  In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door de maatschappelijke begeleiding van statushouders en huisvesting van statushouders enkelvoudig onderhands aan te besteden.

  De maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt sinds jaar en dag in Moerdijk ver-zorgd door Vluchtelingenwerk. Dat gebeurt naar tevredenheid. Tot op heden is dit vormgegeven door middel van subsidieverlening. Europa Decentraal heeft aangegeven dat maatschappelijke begeleiding van statushouders aanbesteed dient te worden, en niet gesubsidieerd. In de aan-loop naar de nieuwe wet Inburgering was het de bedoeling de maatschappelijke begeleiding van statushouders hierin mee te nemen. Vanwege het uitstel van de wet tot in elk geval 1 januari 2022 is het echter nodig om de maatschappelijke begeleiding van statushouders ook in (heel) 2021 apart te regelen.Vanwege het volume van de opdracht is een meervoudig onderhandse aanbesteding voorge-schreven. Omdat Vluchtelingenwerk Nederland echter de enige reële partij is die uitvoering kan geven aan de maatschappelijke begeleiding aan de huidige groep statushouders, wordt het college verzocht door middel van het nemen van een afwijkingsbesluit in te stemmen met enkelvoudig onderhands aanbesteden. 
  De motivatie hiertoe is als volgt:

  • In de regio zijn er vrijwel geen andere aanbieders actief die maatschappelijke begeleiding aan statushouders verzorgen; in de De6 regio is alleen in Rucphen een lokale stichting actief; deze en richt zich echt enkel op Rucphen. In Zundert is een deel van de maatschappelijke begeleiding verzorgd door het lokaal maatschappelijk werk. In 2021 wordt dit volledig bij Vluchtelingenwerk neergelegd.
  • In den lande wordt maatschappelijke begeleiding van statushouders soms door maat-schappelijk werk gedaan; in Moerdijk beschikt Surplus niet over de relevante specifieke kennis over doelgroep en maatschappelijke en juridische context en juridische know-how.
  • Met het oog op de invoering van de nieuwe wet inburgering betreft het een kortlopende opdracht (1 jaar, met een optie voor 1 jaar verlenging indien de invoering van de wet verder wordt uitgesteld); het is niet redelijkerwijs te verwachten dat een andere aanbieder voor 1 jaar de investering in de benodigde specifieke kennis doet.
  • Het is voor de huidige groep statushouders (die nu maatschappelijke begeleiding ontvangt door Vluchtelingenwerk) niet wenselijk is om over te stappen naar een andere partner voor de maatschappelijke begeleiding. De tijd voor maatschappelijke begeleiding is te kort om opnieuw een vertrouwensband op te bouwen; dat geldt eens te meer in de corona-periode.
 21. Stand van zaken planMER mestverwerking

  Het college besluit:

  1. In deze discussie vast te houden aan het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de Visie Buitengebied en het bestemmingsplan Buitengebied;
  2. Geen actieve rol aan te nemen in het vormgeven van het politiek en maatschappelijk debat, omdat dit debat rondom de Visie Buitengebied heeft plaatsgevonden;
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren. 

  De provincie Noord-Brabant laat samen met gemeenten en omgevingsdiensten in Oost- en Midden Brabant een milieuonderzoek opstellen, die moet leiden tot zoekgebieden waar de vestiging van grootschalige mestverwerkingsbedrijven ook in het buitengebied mogelijk zou zijn. Deze zoekgebieden worden opgenomen in de nieuwe provinciale Omgevingsverordening. De gemeente Moerdijk heeft recent beleid voor het buitengebied in de Visie Buitengebied. Dit beleid is in een open en participatief proces tot stand gekomen. Het college blijft rondom de vestiging van dit soort bedrijven vasthouden aan het beleid uit de Visie buitengebied en besluit de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over het proces. 

 22. Het bouwen van een gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan 90 in Zevenbergen

  Het college besluit:

  Medewerking te verlenen aan de aanvraag voor het bouwen van een gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan 90 in Zevenbergen.

  Ten behoeve van de bouw van een gezondheidscentrum aan de Dr. Ariënslaan 90 in Zevenbergen is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Uit toetsing is gebleken dat de aanvraag in strijd is met de van toepassing zijnde bestemmingsplannen. Een dergelijke aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. In dit geval is het wel mogelijk om medewerking te verlenen.

 23. Voorlopige subsidieverlening 2021 Bibliotheek West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Bibliotheek West-Brabant in 2021 een voorlopige subsidie te verlenen van € 807.218.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2021 voor de Bibliotheek West-Brabant;
  3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk € 807.218 ten laste te brengen van product-nummer 6510000 Openbare bibliotheek Moerdijk / kostensoort  44276 bijdrage aan bibliotheken;

  Op 1 januari 2020 zijn de Bibliotheek VANnU en Het Markiezaat gefuseerd tot bibliotheek West-Brabant. Gemeente Moerdijk, de andere 7 gemeenten (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en de nieuwe bibliotheek werken samen om het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) zo goed mogelijk af te stemmen op de veranderingen in en de behoeften uit de samenleving.Het college verleent de Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2021 een voorlopige subsidie van € 807.218. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor onder andere de collectie, de vestigingen, de Bibliotheek op School en verschillende programmeringen en activiteiten. De bibliotheek heeft in 2018 een ontwikkeling doorgemaakt ‘van collectie naar connectie’.Er ligt focus op de doelgroep jeugd en de aanpak laaggeletterdheid. Leesplezier en leesbevordering bij de jeugd, evenals aandacht voor taal en digitale vaardigheden van inwoners zijn van belang zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Iedere school heeft de Bibliotheek op School en maakt gebruik van een leesconsulent. Er is daarnaast onder andere een speel-o-theek, een dementheek, een Taalcafé en Klik-en-Tik cursussen. Er is ondersteuning voor mensen die het nodig hebben en door de verschillende vestigingen (kernvestiging in Zeven-bergen, servicepunten in Klundert, Fijnaart, Standdaarbuiten en een afhaal- en inleverlocatie in Willemstad) blijft de bibliotheek dichtbij en toegankelijk.

 24. P080. LPM-middelen i.r.t. Waterfront Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de plannen rondom het Waterfront Moerdijk.
  2. De gemeenteraad te verzoeken om:
   2.1 Het gebiedsplan Moerdijk vast te stellen
   2.2 In te stemmen met de plannen rondom het Waterfront Moerdijk en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 7.340.000 en dit toe te voegen aan het bestaande krediet “Waterfront Moerdijk”;
   2.3 De reserve LPM-gelden aan te wenden voor:
   a. ‘terugbetaling’ van voorgeschoten bedragen inzake de verwerving van gronden ten behoeve van het project waterfront:
        i. € 1.300.000 aan de reserve strategische verwerving;
        ii. €    750.000 aan de reserve maatschappelijk nut, onderdeel “Waterfront Moerdijk”;
   b. de dekking van krediet Waterfront Moerdijk tot een bedrag van € 6.590.000 en dit toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut, onderdeel “Waterfront Moerdijk”;
   2.4 Bij een, na de uitvoering van het project Waterfront, resterend batig saldo, dit aan te wenden voor een (nader te bepalen) definitieve oplossing voor het sluipverkeer door het dorp.

  Na een jarenlange juridische procedure is het inpassingsplan voor de komst van het Logistiek Park Moerdijk op 30 september 2020 onherroepelijk geworden, dit als gevolg van een defini-tieve uitspraak door de Raad van State.In het afsprakenkader Moerdijk MeerMogelijk uit 2009 dat de basis vormt van de plannen rondom het logistieke park, is opgenomen dat bij een onherroepelijke titel er een miljoenen-bedrag vrij komt voor het grondig opwaarderen van de dorpshaven en het naastgelegen havengebied in Moerdijk dorp. In de locatieontwikkelingsovereenkomst met provincie en havenbedrijf uit 2013 is dit uitgangspunt versoepeld in de zin van dat er een koppeling wordt gelegd met leefbaarheidsmaatregelen voortkomend uit het gebiedsplan Moerdijk.In het gebiedsplan van dorp Moerdijk zijn in samenspraak met de dorpsbewoners verscheidene leefbaarheidsopgaven bepaald, waarvan het waterfront Moerdijk en een permanente oplossing voor het sluipverkeer nog financieel ongedekt zijn. Omdat de oplossing voor het sluipverkeer nog niet is uitgekristalliseerd èn de realisatie van het project waterfront op basis van het huidige ontwerp het volledige middelenbeslag vereist, is het voorstel om de LPM-middelen á € 13,9 miljoen, aan te wenden om het project Waterfront te realiseren. Mocht de uitvoering van het project leiden tot een restant, dan is het voorstel om dat aan te wenden voor een definitieve oplossing voor het sluipverkeer.

 25. Wijziging Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen

  Het college besluit:
  De aangepaste ‘Nadere regel energiebesparende maatregelen koopwoningen’ vast te stellen, waarin de maatregelenlijst is uitgebreid.

  Op 22 september 2020 heeft het college de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen vastgesteld. Deze regeling geeft uitvoering aan de waardebonactie voor energie-besparende producten die de gemeente heeft opgezet voor woningeigenaren. Het college heeft besloten om de lijst met erkende maatregelen voor de regeling uit te breiden, zodat meer energiebesparende producten in aanmerking komen voor de regeling. De aangepaste subsidieregeling treedt per 1 januari 2021 in werking met terugwerkende kracht.

 26. Verzelfstandiging bestaande weekmarkten Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. De raad kennis te laten nemen van de verzelfstandiging van de bestaande weekmarkten in de kern Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen per 1 april 2021.
  2. Een bruikleenovereenkomst te sluiten met de Stichting Weekmarkten Moerdijk met de burgemeester als rechtsgeldig vertegenwoordiger op grond van artikel 171 van de Gemeentewet.
  3. De raad kennis te laten nemen van de bruikleenovereenkomst die met de stichting Week-markten Moerdijk wordt gesloten.
  4. De raad voor te stellen de Marktverordening gemeente Moerdijk, vastgesteld op 1 maart 2018, in te trekken per 1 april 2021.
  5. De raad voor te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2020, vastgesteld op 12 december 2019, in te trekken per 1 april 2021.
  6. Het Marktreglement gemeente Moerdijk, vastgesteld door het college op 1 juni 2015, in te trekken per 1 april 2021.
  7. Het Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk, vastgesteld door het college op 26 juni 2012, in te trekken per 1 april 2021.
  8. Kennis te nemen van de huurovereenkomst die de Stichting Weekmarkten Moerdijk sluit met de marktondernemer.

  Het college wordt geadviseerd in te stemmen met de verzelfstandiging van de bestaande weekmarkten in de gemeente Moerdijk per 1 april 2021. Door de Marktcommissie Zevenbergen is in het najaar van 2018 aan de gemeente verzocht te onderzoeken of verzelfstandiging voor hen een optie is. Dit is door de gemeente gefaciliteerd. De stichting De Markt van Morgen heeft dit mee begeleid. Hierbij zijn ook de bestaande weekmarkten Fijnaart, Klundert en Willemstad betrokken. De marktondernemers hebben hun voorkeur uitgesproken. Er is draagvlak gecreëerd bij de marktondernemers. De marktondernemers richten de stichting Weekmarkten Moerdijk op. Er wordt een bruikleenoverkomst gesloten met deze stichting, waarin bepaald wordt dat geen vergoeding nodig is voor gebruik van de marktterreinen en de verdere gebruikelijke zaken zoals o.a. het gebruik en onderhoud van de markt, aansprakelijkheid en verzekeringen, looptijd en opzegging. De Stichting Weekmarkten Moerdijk sluit zelf huurovereenkomsten met de marktondernemer. Met verzelfstandiging van de weekmarkten ontstaan aantrekkelijke en vernieuwende weekmarkten, waarmee het algemeen belang is gediend. In verband hiermee moet de raad de Marktverordening gemeente Moerdijk intrekken en de Intrekking Verordening marktgeld Moerdijk 2021 vaststellen. Met als gevolg dat de hierop gebaseerde reglementen, die door het college zijn vastgesteld, formeel van rechtswege vervallen.