Instellen reserve LPM-gelden

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De te ontvangen LPM-gelden van € 13.892.000 voor de uitwerking van het gebiedsplan Moerdijk toe te voegen aan een in te stellen bestemmingsreserve LPM-gelden;
  2. De te ontvangen gelden voor de aankoop van het voormalige terrein van Wolst van € 2.950.000 in te zetten voor de eerder gemaakte afspraak inzake de nabetaling aan Wolst van € 1.256.000 voor deze aankoop en het restant van € 1.694.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve strategische verwerving gronden.

Door het onherroepelijk worden van het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk per 30 september 2020 door een definitieve uitspraak door de Raad van State, komen er middelen vrij voor de gemeente Moerdijk. De afspraken hiervoor zijn gemaakt in het afsprakenkader Moerdijk Meer-Mogelijk uit 2009. De gemeente Moerdijk ontvangt voor leefbaarheidsmaatregelen gebaseerd op het gebiedsplan Moerdijk een bedrag van afgerond € 13,9 miljoen. Verder ontvangt de gemeente een bedrag van € 2.950.000 ten behoeve van de aankoop van het voormalige terrein van Wolst te Zevenbergen.De gemeenteraad besluit om de te ontvangen middelen voor de bekostiging van leefbaarheidsmaatregelen ten behoeve van de kern Moerdijk, vooruitlopend op een specifiek besluit met betrekking tot de besteding, toe te voegen aan een in te stellen bestemmingsreserve LPM-gelden. Met betrekking tot de bijdrage voor de aankoop van het terrein Wolst besluit de gemeenteraad de gelden die niet benodigd zijn voor het dekken van de lasten van de aankoop boven de boekwaarde van het terrein toe te voegen aan de bestemmingsreserve strategische verwerving gronden.