Vaststellen werkprogramma 2021 OMWB

Het college besluit:
Het werkprogramma 2021 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vast te stellen.

Jaarlijks stelt de gemeente een werkprogramma vast voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het college heeft het werkprogramma voor 2021 vastgesteld. Naast de geraamde budgetten staan in het programma de activiteiten en werkzaamheden vermeld die de omgevingsdienst volgend jaar voor de gemeente Moerdijk uitvoert. Het werkprogramma 2021 OMWB maakt een integraal onderdeel uit van het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma VTH 2021 (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Dit uitvoeringsprogramma stelt het college in januari 2021 vast.