Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk.

 Het college besluit:

  1. In te stemmen met de conceptverordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk (incl. Bijlagen I t/m V en toelichting) en het conceptraadsvoorstel.
  2. De schoolbesturen uit te nodigen voor een zogenaamd op overeenstemming gericht overleg (o.o.g.o.) over de conceptverordening.  
    Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk
    Bij bepaalde bepalingen van de verordening was er onduidelijkheid over de interpretatie. Gebleken is dat de in de verordening opgenomen door de VNG geadviseerde normbedragen sinds 2009 sterk zijn achtergebleven bij de prijsontwikkelingen in de bouw.
    De VNG heeft geadviseerd om deze bepalingen te verduidelijken en te wijzigen en de normbedragen eenmalig met 40% te verhogen, zodat extra kwaliteit geboden kan worden bij huisvesting, bijvoorbeeld op het gebied van multifunctionaliteit, duurzaamheid of klimaattechniek.