Voornemen tot vaststelling veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk

Het college besluit:
Het voornemen uit te spreken de veiligheidscontour op grond van artikel 14 van het besluit externe veiligheid inrichtingen, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, vast te stellen.

Sinds de start van het actualisatietraject voor het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, die voornamelijk in het teken stond van implementatie van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het havenschap Moerdijk, de regionale brandweer en de milieudienst intensief samengewerkt. In 2015 is besloten naast de EV-zonering in het bestemmingsplan ook een veiligheidscontour artikel 14 Bevi toe te passen. Dit omdat het Bevi zich niet verzet tegen een combinatie van artikel 14 en de interne zoneringssystematiek die in het plan wordt gehanteerd. Met de toevoeging van de artikel 14 veiligheidszone is aan zowel risicovolle inrichtingen als (bestaande) kwetsbare objecten meer rechtszekerheid geboden. De veiligheidscontour dient nog door zowel het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, als door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant te worden vastgesteld.