Jaarverslag 2019 Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Het college besluit:

  1. Jaarverslag 2019 Vergunningen, Toezicht en Handhaving vast te stellen.
  2. De aanbevelingen in het jaarverslag over te nemen en team VTH opdragen deze verder uit te werken en op te pakken.
  3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag op te sturen naar gedeputeerde staten van Noord-Brabant.
  4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

Op 29 januari 2019 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2019 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2019 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt en welke taken in 2019 zijn uitgevoerd met betrekking tot VTH-taken die door of namens gemeente Moerdijk zijn uitgevoerd. Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk.