Realiseren extra hondenlosloopterreinen en verbeteren bestaande hondenlosloop-terreinen

Het college besluit:

De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het realiseren van extra hondenlosloopterreinen en het duurzaam ver-beteren van de hekwerken rondom de bestaande hondenlosloopterreinen;
  2. Het actualiseren van het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbe-leid Moerdijk, in verband met het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 20 jaar voor investeringen in hondenlosloopterreinen;
  3. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 133.400 voor de realisatie en verbetering van de hondenlosloopterreinen en de jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 10.000 voor
  4. € 8.700 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, reeds bij de vaststelling van de begroting specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en de overige € 1.300 aan kapitaal-lasten ten laste te brengen van het exploitatieresultaat 2020 en vanaf 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.

De gemeente Moerdijk wil inspelen op vragen en opmerkingen van haar bewoners inzake het hondenbeleid en er is nu vraag naar extra hondenlosloopterreinen. Ook vanuit de boa´s is geadviseerd om meer voorzieningen voor de honden te realiseren. Door deze te realiseren, krijgen hondenbezitters meer mogelijkheden hun hond uit te laten op een door hen (zowel de hondenbezitters als de niet-hondenbezitters) gewenste manier. Goed ingepast en benut zal hierdoor minder overlast zijn van loslopende honden op ongewenste plekken.

Ook zien we dat van de bestaande losloopterreinen intensief gebruik wordt gemaakt. In Fijnaart is vorig jaar reeds een nieuw type omheind losloopterrein gerealiseerd. Er zijn mogelijkheden om in de kernen Oudemolen, Standdaarbuiten, Zevenbergen, Heijningen en Noordhoek een nieuw omheind terrein te realiseren. In Willemstad kan een extra losloopstrook gerealiseerd worden zonder afrastering.

In Moerdijk-Dorp wordt een park aangelegd ter compensatie van het kappen van bomen voor het Logistiek Park Moerdijk. In overleg met de bewoners is afgesproken dat in dit park een hondenlos-loopterrein wordt aangelegd. Dit wordt betaald door de N.V. Havenbedrijf Moerdijk. In de kernen Zevenbergschen Hoek en Helwijk is vraag naar afrastering van delen van bestaande losloopterreinen.

Daarnaast zijn hekwerken van drie bestaande hondenlosloopterreinen versleten. De houten palen zijn aan vervanging toe. Het gaat hierbij om hondenlosloopterreinen in de kernen Noordhoek en Zevenbergen (2x).

Ook het hekwerk van het losloopterrein in Langeweg is aan vervanging toe. Hier is echter sprake van geplande woningbouw op het bestaande hondenlosloopterrein, waardoor dit terrein mogelijk komt te vervallen. In de ontwikkeling van de woningbouw zal rekening gehouden worden met een nieuwe locatie en de hiervoor benodigde financiële middelen. Het herstel van de bestaande hekwerken valt onder het onderhoud. Voor de algehele vervangingen en nieuwe aanleg zijn echter geen middelen in de exploitatie beschikbaar. Omdat alle hekwerken in een relatief korte tijd vervangen moeten worden, is gekeken of er een degelijker hekwerk te plaatsen is. Een hekwerk met dubbelstaaf matten gaat circa 20 jaar mee zonder dat er noemenswaar-dige onderhoudskosten te verwachten zijn. De investering hiervan is hoger, maar over de langere termijn is het voor wat betreft de uiteindelijke jaarlasten goedkoper. Bovendien is het duurzamer, omdat er in principe minder vandalisme bij aan de orde zal zijn en dit type hekwerk het langst meegaat.