17 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 17 maart 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 17 maart 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 maart 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 10 maart 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Transitievisie Warmte

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een Transitievisie Warmte en dit bedrag te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.
  2. In te stemmen met de startnotitie Transitievisie Warmte en het daarin voorgestelde proces om te komen tot de visie.

  In het Klimaatakkoord is onder andere de afspraak gemaakt dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn. Dit betekent onder andere dat de gebouwde omgeving niet langer meer gebruik maakt van aardgas voor verwarmen en koken. Gemeenten zijn de regisseurs van deze warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitievisie Warmte (TVW) en de bijbehorende Wijkuitvoeringsplannen (WUP) op te stellen. Hiermee laten zij zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar het aardgasvrij en duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving. De TVW gaat over de grote lijnen in de gemeentelijke warmtetransitie. In de visie legt de gemeenteraad een globaal tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Verder staan in de visie ook de oplossingsrichtingen voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is. De transitievisie warmte wordt periodiek geactualiseerd, waardoor steeds nieuwe wijken zullen worden aangewezen. De eerste versie van de TVW moet eind 2021 klaar zijn. De TVW moet worden onderschreven door zoveel mogelijk belanghebbenden, zoals inwoners, gebouweigenaren en andere partijen in de omgeving waarvoor deze overstap aan de orde is.

 4. Convenant Vroeg Eropaf

  Het college besluit:

  1. Het convenant Vroeg Eropaf te ondertekenen;
  2. De burgemeester te verzoeken om wethouder A.M.J. Dingemans volmacht te verlenen om het convenant namens Gemeente Moerdijk te ondertekenen.

  In het convenant Vroeg Eropaf zijn de basisafspraken vastgelegd voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de samenwerking Vroeg Eropaf in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van een pilot met een looptijd van twee jaar vanaf 20 maart 2020 t/m 31 maart 2022. Doel van de pilot is het eerder in beeld krijgen van huishoudens met (beginnende) financiële problemen om daarmee in gesprek te komen, de reguliere betalingen te doen hervatten en een oplossingsrichting aan te geven voor de ontstane problemen. Een verwacht en gewenst resultaat van de pilot is een stijging van het gebruik van voorliggende voorzieningen.

 5. Vervangen computerwerkplek

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de mobiele werkplek en daarmee de vervanging van de pc’s en randapparatuur;
  2. De kosten van de vervanging van totaal € 545.000 te dekken uit de nog beschikbare kredieten voor kantoorautomatisering, momenteel groot circa € 943.000;
  3. De extra jaarlijkse kapitaallasten vanwege de kortere afschrijvingstermijn van de mobiele telefoons (2 jaar) voor 2020 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020 en voor 2021 en verder in een sluitende meerjarenbegroting. Voor 2020 gaat dit om € 22.500 en voor 2021 om € 38.125.
  4. De gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De huidige computers zijn aan vervanging toe. Ze voldoen niet meer aan de eisen die hieraan gesteld worden, zowel technisch als op het gebied van informatieveiligheid. Een moderne, betrouwbare, flexibele, veilige en prettige werkplek is een randvoorwaarde voor het functioneren van iedere medewerker van de gemeente Moerdijk.
  Flexibiliteit, vertrouwen en verantwoordelijkheid vormen de kern van de mobiele werkplek. We sluiten hiermee aan bij het gedachtegoed van ‘Van goed naar beter’. Het past bij goed werkgeverschap en is toekomstgericht als het gaat om aansluiting bij het nog te ontwikkelen werkplekconcept.
  Informatiebeveiliging en privacy is belangrijk. Veilig gebruik van mobiele voorzieningen en veilig omgaan met digitale gegevens is een verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de organisatie. We faciliteren medewerkers in het werken met mobiele apparaten en leggen de afspraken tussen de medewerker en de gemeente Moerdijk over het gebruik van de mobiele voorzieningen vast in een bruikleenovereenkomst.
  Het alternatief is het vervangen van de huidige computers door vaste apparatuur i.p.v. mobiele voorzieningen waardoor flexibel werken niet mogelijk is. Ook zouden we verschillende typen apparatuur kunnen aanbieden o.b.v. werkzaamheden waarmee we geen invulling kunnen geven aan goed werkgeverschap.
  Het niet vervangen van de huidige pc’s geeft een groot potentieel beveiligingsrisico omdat de technische inrichting niet meer ondersteund wordt door Microsoft. Een ander risico is uitloop van de planning. Herplannen kan maar geeft een extra risico op vertraging en extra kosten. De uitrol is gepland in mei.