Ontwerpbegroting 2021 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten” aangezien de potentiële risico’s van het uittreden van gemeenten, op te vangen zijn.  
  2. In de begroting 2021 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant op te nemen van € 136.324.  

Moerdijk is door het Rijk ingedeeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten West-Brabant. In deze RMC-regio is het beleid ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten (vsv) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 16 West-Brabantse gemeenten. Om te komen tot een eenduidige registratie en aanpak van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, werken de 16 gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten” en het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) in Breda. Alle 16 gemeenten hebben de administratie van de leerplicht en vsv overgedragen aan het RBL West-Brabant. Voor 7 gemeenten, waaronder Moerdijk, voert het RBL West-Brabant ook alle uitvoerende taken uit, het gaat om dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC traject-begeleiders. Het RBL West-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2021 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting.
Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2021.
Er wordt voorgesteld in de begroting 2021 van gemeente Moerdijk € 136.324 op te nemen voor de bijdrage aan RBL West-Brabant.