21 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 21 juli 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 21 juli 2020
Aanwezig:
E. Schoneveld  1e loco-burgemeester / wethouder
drs. M.E. de Groot - Wezelenburg loco-gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Joosten communicatieadviseur (aanwezig tot en met agendapunt 2.3)
Afwezig:
J.P.M. Klijs burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder (niet aanwezig bij agendapunt 4.6)
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 juli 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 14 juli 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Jaarverantwoording Kinderopvang 2019

  Het college besluit:

  Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Jaarlijks worden door DUO overzichten beschikbaar gesteld waarmee een jaarverantwoording Kinderopvang kan worden samengesteld. Nadat de jaarverantwoording is vastgesteld door het college moet deze ter beoordeling worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs.

 4. Vaststelling subsidie Antidiscriminatievoorziening Radar 2018-2019

  Het college besluit:

  De voorlopige subsidie die van 2018 en 2019 aan Radar is verstrekt, definitief vast te stellen op € 18.275 per jaar conform betaald voorschot.

  Radar is de organisatie die voor de gemeente Moerdijk de praktische invulling geeft voor het organiseren van een antidiscirminatievoorziening. Het hebben van een antidiscriminatievoor-ziening is vastgelegd in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. De verdere kaders van de antidiscrimantievoorziening heeft de gemeenteraad in 2010 vastgelegd in de Verordening in het kader van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening Gemeente Moerdijk. Voor de jaren 2018 en 2019 heeft Radar subsidie gekregen voor het uitvoeren van de antidiscriminatievoorziening maar ook voor het geven van voorlichting en training rondom dit thema. Radar heeft deze activiteiten naar wens ingevuld. Het college heeft daarop besloten de verleende subsidie vast te stellen op jaarlijks € 18.275,-.

 5. 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Het voorstel, 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stort-plaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (incl. toelichting), voor te leggen aan de gemeente-raad in zijn vergadering van 24 september 2020;
  2. Na instemming van de gemeenteraad de door het college ondertekende wijziging van de regeling op te sturen naar het secretariaat van de gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

  Het is nodig om de gemeenschappelijke regeling voor Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen te wijzigen.

  Deze wijzigingen zijn drieledig:

  1. De vorming van de gemeente Altena uit de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudri-chem.
  2. De wijzigingen op het gebied van de Archiefwet (artikel 18a) en de Wet gemeenschappe-lijke regelingen (Wgr).
  3. Het beter voldoen aan de spelregels van de regionale Nota verbonden partijen.

  De 3e wijziging, met tabel verschillen tussen oud en nieuw, van de gemeenschappelijke regeling Nazorg stortplaatsen die moet worden vastgesteld door het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.

 6. Project 014 Koers Havenfront Willemstad - deelproject Appartementen

  Het college besluit:

  1. Als gemeente bij de inwoners van Willemstad zelfstandig input op te halen voor een door de gemeente op te stellen uitgangspuntennotitie voor deze ontwikkeling;
  2. Daaraan voorafgaand de stadstafel en Gebroeders Blokland de gelegenheid te geven input te leveren voor deze bewonerspeiling;
  3. De raad de uitgangspuntennotitie vast te laten stellen;
  4. Met de uitgangspuntennotitie als basis, de stadstafel en Gebroeders Blokland tot een nader te bepalen datum de gelegenheid te geven in overleg te gaan over een aangepast plan;
  5. Het resultaat van dit overleg zo spoedig mogelijk na deze datum voor te leggen aan de raad in een commissievergadering;
  6. Op het moment dat maatschappelijk draagvlak ontbreekt conform gemaakte afspraak, de raad voor te stellen het project te beëindigen en de gemeentelijke projectleiderscapaciteit in te zetten in een projectmatige ontwikkeling elders;
  7. Gebroeders Blokland en Stadstafel Willemstad in te lichten over deze vervolgstappen;
  8. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  In maart 2017 is besloten om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een plan van Havenfront B.V. voor het realiseren van een appartementengebouw op het braakliggende terrein aan de Lantaarndijk te Willemstad. De ontwikkelende partij heeft hierbij de opdracht gekregen om de maatschappelijke haalbaarheid van het plan te peilen. De stadstafel is daar als platform vanuit de inwoners van Willemstad een belangrijke partij in. Kort na het collegebesluit is het participatietraject opgestart. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad, op verzoek van de stadstafel, hen de mogelijkheid gegeven een eigen visie te ontwikkelen om vervolgens in overleg met de ontwikkelaar, inmiddels Gebroeders Blokland, te onderzoeken of er gekomen kan worden tot een gezamenlijk plan.
  Door de werkgroep van de stadstafel is de Visie Waterlijn opgesteld. Er hebben vervolgens overleggen plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de werkgroep en Gebroeders Blokland. Beide partijen hebben echter moeten constateren dat er geen consensus kan worden bereikt over de uitgangspunten. De visies liggen te ver uiteen, voornamelijk vanwege het aspect woningbouw.
  Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 25 juni hebben zowel Gebroeders Blokland als Stadstafel Willemstad de eigen visie gepresenteerd. De ontwikkelaar heeft naar aanleiding van het gebrek aan draagvlak het oorspronkelijke plan losgelaten. Op basis van de door de stadstafel opgestelde Visie Waterlijn hebben zij gezocht naar een alternatieve invulling waarbij er een combinatie wordt gemaakt in de behoeften van beide partijen.en plan dat voorziet in toerisme en recreatie, maar door de combinatie met woningbouw wel financieel haalbaar te maken is.
  De gemeente onderneemt in de rol als intermediair nog een laatste poging om te komen tot consensus tussen de stadstafel (namens de inwoners van Willemstad) en de ontwikkelaar over een te ontwikkelen plan voor dit gebied. Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid haalt de gemeente, in afstemming met de stadstafel en Gebroeders Blokland, breed input op bij de inwoners van de kern Willemstad. Dit voor een door gemeenteraad vast te stellen uitgangs-puntennotitie, als kader voor deze ontwikkeling Het is daarna aan de Gebroeders Blokland en de stadstafel om aan de hand van die kaders in overleg te gaan over een aangepast plan. Daarbij wordt een einddatum gesteld.Met deze oplossing wordt recht gedaan aan hoe de ontwikkeling initieel is gestart. 

 7. Raadsinformatiebrief vervolg van het project van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), waarderen van m³ naar m² met de resultaten van de waarde

  Het college besluit:

  In te stemmen met de RIB en bijlage zodat deze aan de raad kan worden aangeboden.

  19 december 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het project van m³ naar m² taxeren. De BWB heeft aangegeven een herwaarderingspilot uit te voeren in de gemeente Roosendaal vanwege de verscheidenheid aan objecttypes. Aan de gemeenteraad is toegezegd de resultaten van deze pilot te delen. In bijgaande RIB en bijlage wordt op de ervaringen in Roosendaal ingegaan.

 8. Vaststelling subsidie 2019 VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Het college besluit:

  1. De voorlopige beschikking voor de subsidie 2019 t.b.v. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) (collegebesluit d.d. 13 december 2018) in te trekken;
  2. De herziene subsidie 2019 t.b.v. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) definitief vast te stellen op € 56.510 volgens onderstaande berekening: 
    
   15 trajecten maatschappelijke begeleiding (basis) van € 2.370 per traject € 35.550
   4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding volwassenen van € 2.370 per traject €   9.480
   10 extra trajecten maatschappelijke begeleiding kinderen van € 400 per traject €   4.000
   Infopunt €   4.480
   15 trajecten taalcoaching (7 trajecten gestart, 8 afgerond) van € 200 per start / voltooiing €   3.000
   TOTAAL € 56.510
   Reeds uitbetaald op basis van voorlopige beschikking € 48.030
   Nog na te betalen €   8.480
  3. Het restantbedrag van € 8.480 uit te betalen aan Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk)

  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidiejaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief  vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening, en op basis van concrete gegevens over uitgevoerde trajecten maatschap-pelijke begeleiding en taalcoaching. Daarbij moet worden nagegaan of VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2019. Hierbij is geconstateerd dat er minder taalcoachtrajecten zijn uitgevoerd dan afgesproken en er in totaal 4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding voor volwassenen zijn uitgevoerd en 10 extra trajecten voor kinderen. In totaal zijn er meer kosten gemaakt dan op basis van de voor-lopige beschikking kunnen worden gefinancierd. Daarom heeft de organisatie recht op een nabetaling van € 8.480.

 9. Principeverzoek wijzigen bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ aan de Elisabethweg 3 te Heijningen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’.
  2. In principe medewerking te verlenen door te faciliteren in een bestemmingsplanwijziging.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Er is een principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming op de locatie Elisabethweg 3 te Heijningen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Het gaat om een voormalig rundvee bedrijf van ca 1,16 ha. Op de locatie is momenteel een bedrijfswoning, stenen schuur en halfopen kapschuur aanwezig. Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief mits dit goed ruimtelijk wordt onderbouwd.

 10. Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning Hazeldonkse Zand-weg 97A

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg97A-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. De ontwerpomgevingsvergunning voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 97A te Zevenbergen (activiteiten bouwen) gewijzigd te verlenen;
  3. Ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg97A-BP30 naar NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg97A-BP40.
  5. Beide besluiten te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen.

  Het bedrijf Greenbrothers heeft een verzoek ingediend om het bestaande glastuinbouwbedrijf op het aangrenzende perceel uit te breiden met 9,6 hectare glastuinbouw voor de teelt van aubergines. Daarnaast wordt een bedrijfsruimte van circa 6.500 m2 op het perceel gebouwd. Omdat deze ontwikkeling niet past in het huidige bestemmingsplan, is een nieuw bestemmings-plan opgesteld. Op verzoek van de initiatiefnemer heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke orde-ning. Dit betekent dat zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning gezamenlijk de voorbereidingsprocedure hebben doorlopen. Beide ontwerpen hebben gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor beide besluiten ongewijzigd vast te stellen.

 11. Bestemmingsplan Kadedijk naast 126 – Uitspraak Raad van Statea

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 15 april 2020;
  2. In te stemmen met de uitkomsten van het onderzoek locatiespecifiek onderzoek spuitzonering d.d. 9 september 2019 en met de uitkomsten van het locatiespecifiek onderzoek spuitzonering d.d. 13 mei 2020;
  3. In artikel 7 (Algemene gebruiksregels) de volgende voorwaardelijke verplichting op te nemen: Woningen mogen pas in gebruik genomen worden als ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - haag' wordt voldaan aan de volgende inrichtingseis: de aanleg en instandhouding van een in de winter groenblijvende haag, van tenminste 2 m hoog en 0,8 m breed.
  4. Op de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan op de locatie van de te realiseren haag, zoals genoemd in het Locatiespecifiek onderzoek van 13 mei 2020, een aanduiding ‘specifieke vorm van wonen: haag’ op te nemen;
  5. Het bestemmingsplan Kadedijk naast 126, met de wijzigingen zoals vermeld onder 3 en 4 en zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.Kadedijknaast126-BP40 naar aanleiding van de uitspraak en de uitgevoerde onderzoeken gewijzigd vast te stellen;
  6. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

  Op 18 april 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kadedijk naast 126 gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit zijn twee beroepschriften ingediend. Op 15 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Eén beroepschrift is ongegrond verklaard. Het andere beroepschrift is gedeeltelijk gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrecht heeft de gemeenteraad opgedragen om aanvullend onderzoek te doen naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en indien nodig, naar aanleiding van dit onderzoek, het genomen besluit binnen 26 weken te herstellen.

 12. Huisvesting arbeidsmigranten in de oogsttijd bij agrarische bedrijven i.v.m. Corona

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het plaatsen van maximaal 20 extra units in de oogsttijd i.v.m. Corona.
  2. Toestemming te verlenen om in de units max. 4 personen te huisvesten i.v.m. Corona
  3. Aanvrager te informeren met een brief.

  Op 14 juli heeft het college besloten om vanwege de veiligheidsadviezen geen medewerking te verlenen aan een concreet verzoek om tijdelijke huisvesting van extra seizoensarbeiders in oogsttijd 2020 mogelijk te maken in agrarische bebouwing i.v.m. Corona. Daarbij is aangegeven dat het college nadrukkelijk wel bereid is mee te denken over medewerking aan een alternatief

  Aanvrager wil extra units plaatsen. Hierbij vraagt aanvrager duidelijkheid hoeveel personen er in een unit gehuisvest mogen worden. Het college stemt in met bewoning van units met maximaal 4 personen voor de piekperiode (geen familie) en 5 of 6 personen bij familierelaties. Dit besluit is gebaseerd op adviezen van de veiligheidsstaf en de VNG.