Project 014 Koers Havenfront Willemstad - deelproject Appartementen

Het college besluit:

  1. Als gemeente bij de inwoners van Willemstad zelfstandig input op te halen voor een door de gemeente op te stellen uitgangspuntennotitie voor deze ontwikkeling;
  2. Daaraan voorafgaand de stadstafel en Gebroeders Blokland de gelegenheid te geven input te leveren voor deze bewonerspeiling;
  3. De raad de uitgangspuntennotitie vast te laten stellen;
  4. Met de uitgangspuntennotitie als basis, de stadstafel en Gebroeders Blokland tot een nader te bepalen datum de gelegenheid te geven in overleg te gaan over een aangepast plan;
  5. Het resultaat van dit overleg zo spoedig mogelijk na deze datum voor te leggen aan de raad in een commissievergadering;
  6. Op het moment dat maatschappelijk draagvlak ontbreekt conform gemaakte afspraak, de raad voor te stellen het project te beëindigen en de gemeentelijke projectleiderscapaciteit in te zetten in een projectmatige ontwikkeling elders;
  7. Gebroeders Blokland en Stadstafel Willemstad in te lichten over deze vervolgstappen;
  8. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

In maart 2017 is besloten om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een plan van Havenfront B.V. voor het realiseren van een appartementengebouw op het braakliggende terrein aan de Lantaarndijk te Willemstad. De ontwikkelende partij heeft hierbij de opdracht gekregen om de maatschappelijke haalbaarheid van het plan te peilen. De stadstafel is daar als platform vanuit de inwoners van Willemstad een belangrijke partij in. Kort na het collegebesluit is het participatietraject opgestart. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad, op verzoek van de stadstafel, hen de mogelijkheid gegeven een eigen visie te ontwikkelen om vervolgens in overleg met de ontwikkelaar, inmiddels Gebroeders Blokland, te onderzoeken of er gekomen kan worden tot een gezamenlijk plan.
Door de werkgroep van de stadstafel is de Visie Waterlijn opgesteld. Er hebben vervolgens overleggen plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de werkgroep en Gebroeders Blokland. Beide partijen hebben echter moeten constateren dat er geen consensus kan worden bereikt over de uitgangspunten. De visies liggen te ver uiteen, voornamelijk vanwege het aspect woningbouw.
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 25 juni hebben zowel Gebroeders Blokland als Stadstafel Willemstad de eigen visie gepresenteerd. De ontwikkelaar heeft naar aanleiding van het gebrek aan draagvlak het oorspronkelijke plan losgelaten. Op basis van de door de stadstafel opgestelde Visie Waterlijn hebben zij gezocht naar een alternatieve invulling waarbij er een combinatie wordt gemaakt in de behoeften van beide partijen.en plan dat voorziet in toerisme en recreatie, maar door de combinatie met woningbouw wel financieel haalbaar te maken is.
De gemeente onderneemt in de rol als intermediair nog een laatste poging om te komen tot consensus tussen de stadstafel (namens de inwoners van Willemstad) en de ontwikkelaar over een te ontwikkelen plan voor dit gebied. Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid haalt de gemeente, in afstemming met de stadstafel en Gebroeders Blokland, breed input op bij de inwoners van de kern Willemstad. Dit voor een door gemeenteraad vast te stellen uitgangs-puntennotitie, als kader voor deze ontwikkeling Het is daarna aan de Gebroeders Blokland en de stadstafel om aan de hand van die kaders in overleg te gaan over een aangepast plan. Daarbij wordt een einddatum gesteld.Met deze oplossing wordt recht gedaan aan hoe de ontwikkeling initieel is gestart.