24 november 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 24 november 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 24 november 2020
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 november 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 17 november 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Tweede bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant en de notitie ‘Analyse en prognose Coronagevolgen’;
  2. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2020;
  3. De tweede bestuursrapportage 2020, tweede begrotingswijziging 2020 en de notitie ‘Analyse en prognose Coronagevolgen’ ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken bij de tweede begrotings-wijziging 2020.

  Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage wordt teruggeblikt op de eerste helft van dit jaar waarbij ingegaan wordt op de voortgang van de geformuleerde doelstellingen voor de uitvoering van de Participatiewet en de stand van zaken ten aanzien van de baten en lasten. Tevens is daarbij een nieuwe doorrekening gemaakt van de verwachte lasten voor dit begrotingsjaar.

  Op grond hiervan heeft het bestuur van het Werkplein besloten de begroting 2020 te wijzigen.

 4. Beslissing op bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een schutting en gaashekwerk op het perceel gelegen aan de Industrieweg 45 in Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift;
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk;
  3. In afwijking van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met verbetering van de motivering (zoals in het concept besluit is weergegeven).

  Op 2 januari 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een schutting en gaashekwerk op het perceel gelegen aan de Industrieweg 45 in Zevenbergen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. In afwijking van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning in stand te laten, met een verbeterde motivering.

 5. Nota van Uitgangspunten actualisatie bestemmingsplannen bedrijventerrein Molengors

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Molengors;
  2. Op bedrijventerrein Molengors geen nieuwe bedrijfswoningen meer toe te staan, met uitzondering van lopende verzoeken;
  3. Naast het aspect geluid, ook voor hinder door geur en trillingen in het plan regels te formuleren;
  4. In het plan te werken met een meldingsplicht voor nieuwe ontwikkelingen;
  5. In het plan zowel de 45 dB(A) als de 55 dB(A) contour voor de Huizersdijk 26 op te nemen.

  Voor het bedrijventerrein Molengors in Zevenbergen gelden een tweetal bestemmingsplannen die al wat ouder zijn. De gemeente is daarom gestart met een traject om deze plannen te actualiseren en in 1 plan samen te voegen. Als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet wordt voor dit gebied geoefend met de nieuwe manier van werken onder deze nieuwe wet.

  Als eerste stap moeten een aantal keuzes gemaakt worden in de opzet van de regels. Deze keuzes zijn beschreven in de Nota van uitgangspunten. Het college besluit met deze nota in te stemmen.

 6. Principeverzoek woningbouw Van Aerschotstraat 52-56 Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouwontwikkeling aan de Van Aerschotstraat 52-56 in Zevenbergen.
  2. Medewerking te verlenen met het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek om 23 appartementen te mogen ontwikkelen aan de Van Aerschotstraat 52-56 in Zevenbergen.
  3. Het initiatief op te pakken via reguliere planologische begeleiding en daaropvolgende behandeling van de omgevingsvergunningaanvraag.

  De eigenaar van de locatie Van Aerschotstraat 52-56 wil op de plek van de daar gelegen dans-school 23 appartementen bouwen. Door de wijziging van de aanwezige horecabestemming naar een woonbestemming zal de kwaliteit van de directe woonomgeving stijgen.

 7. Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek Uitvoering Participatiewet

  Het college besluit:

  De Rekenkamer West-Brabant te berichten conform concept-bestuurlijke reactie.

  De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp "Uitvoering Participatiewet". Op 22 oktober 2020 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aan het college aangeboden in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Op deze wijze wordt het college in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie stelt de Rekenkamer de eindrapportage op. De bestuurlijke reactie wordt hierin integraal opgenomen. De eindrapportage wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.

 8. Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6

  Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Rucphen aan de Wmo De6-regio aan te gaan;
  2. De gemeente Rucphen te machtigen voor de uitvoering van de taken genoemd in de Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio.

  De burgemeester besluit:

  Wethouder Schoneveld de volmacht te verlenen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio.

  Vanaf 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente Rucphen de De6 Wmo regio. De Wmo regio bestaat uit 6 West-Brabantse gemeenten. Tot op heden waren deze afspraken niet geformaliseerd. Om goede afspraken te maken over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico’s van deze ondersteuning wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze dienstverleningsovereenkomst zorgt ervoor dat de Wmo De6-regio op een juiste en passende wijze wordt ondersteund met als doel het organiseren van een goed functionerend samenwerkingsverband dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van de (maatwerkvoorzieningen) Wmo.