26 mei 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 26 mei 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 26 mei 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 19 mei 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 & 1e berap 2020

  Het college besluit:
  1. De raadsinformatiebrief ‘’ Kwartaalrapportage kredieten 1e kwartaal 2020 & 1e berap 2020’’ verzenden aan de gemeenteraad.
  2. De financiële mutaties die uit de toegelichte ontwikkelingen voortkomen verwerken in een raadsvoorstel en deze binnenkort ter accordering voorleggen aan de gemeenteraad.

  Zoals gebruikelijk informeert uw college de gemeenteraad na afloop van ieder kwartaal over (verwachte) aanpassingen van investeringskredieten.
  In de kwartaalrapportage over het 1e kwartaal 2020 wordt daarnaast invulling gegeven aan de ‘beperkte’ 1e bestuursrapportage 2020. Op 23 april heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een beperkte 1e bestuursrapportage. Dit in verband met het samenvallen van het proces van de jaarrekening, de 1e bestuursrapportage en de kadernota en gelet op de financiële opgaven bij de kadernota, de actuele druk op de organisatie en het effect van de coronamaatregelen.
  In de beperkte 1e bestuursrapportage 2020 wordt  inzicht gegeven in de stand van zaken binnen de grootste budgetten en eerder genomen (college)besluiten die in de 1e bestuursrapportage zouden worden verwerkt.

 3. Ontwerp beleidsbegroting 2021 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (GR RAV Brabant MWN)

  Het college besluit:
  De Raad voor te stellen:
  I. In te stemmen met het indienen van onderstaande gezamenlijke zienswijze van de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2021 van de RAV Brabant MWN:

  1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De raad verzoekt de RAV om na de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorg de mogelijkheden om over te gaan naar de meeste geschikte rechtsvorm voor te leggen aan het algemeen bestuur. Deze overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) gevolgen.
  3. De raad verzoekt de RAV om de gemeenten in 2020 een voorstel te doen voor een nieuwe set prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de ambulancezorg te meten. De prestatie-indicatoren voor het spoedvervoer maken hier onderdeel van uit:
   Responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten) 5,5%
   Responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten) 5%
  4. De raad vraagt nogmaals aandacht bij het DB en AB voor de afgegeven beleidsmatige richtlijn waarin de RAV Brabant Midden-West-Noord extra aandacht besteed aan gemeenten waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de jaarstukken en cijfers over 2018, hoger ligt dan 12,5%. Aandacht in de vorm van paraatheidsuitbreiding en/of verbeterde spreiding in deze gemeenten.

  Op 14 april 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord de ontwerp beleidsbegroting 2021 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen op de ontwerp begroting uiterlijk 1 juli 2020 te geven. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de ontwerp beleidsbegroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.
  Er is in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant een gezamenlijke zienswijze opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren wordt gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de beleidsbegroting 2021 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur zal op 2 juli 2020 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2021.

 4. Standaard bruikleenovereenkomst voor het gebruik van een drijvende urn

  Het college besluit:
  1. Tot het vaststellen van de standaard bruikleenovereenkomst voor het in gebruik hebben van een drijvende urn.
  2. Mandaat te verlenen aan een medewerker van het KCC tot het aangaan van een bruikleen-overeenkomst voor een drijvende urn.

  De burgemeester besluit:
  Volmacht te verlenen aan de medewerkers van het KCC met betrekking tot het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst voor een drijvende urn.

  In 2019 is de begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen in gebruik genomen. Men heeft daar de mogelijkheid in de urnenvijver een drijvende urn te plaatsen. Deze urn blijft eigendom van de gemeente Moerdijk. Het is daarom gewenst een standaard bruikleenovereenkomst voor het gebruik van de drijvende urn vast te stellen.
  Het afsluiten van dergelijke overeenkomsten is op grond van artikel 160 Gemeentewet een bevoegdheid van het college. Op grond van artikel 171 Gemeentewet is de Burgemeester bevoegd om dergelijke overeenkomsten te ondertekenen.
  Uit efficiencyoverwegingen wordt nu voorgesteld deze bevoegdheden te mandateren aan de medewerkers van het KCC.