Beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024

Het college besluit:

De raad voor te stellen:

 1. Het beheerplan civiele kunstwerken 2020-2024 vast te stellen met de daarbij benodigde financiële middelen;
 2. In te stemmen met “alternatief 2”, waarbij we beheer en ontwerpkeuzes baseren op het beperken van jaarlijkse kosten;
 3. In te stemmen met het actualiseren van het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid Moerdijk 2019 door het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 25 jaar voor levensduur verlengend onderhoud aan betonnen bruggen.
 4. Ten behoeve van het uitvoeren van het beheerplan de volgende kredieten en budgetten beschikbaar te stellen:
  1. Het jaarlijks budget voor onderhoud, inspectie en advisering op te hogen met € 216.212 in 2021 en verder;
  2. Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor bruggen van 2021 op te hogen met € 386.645 en de kredieten voor 2022 en verder jaarlijks mee te nemen in het schema van de vervangingsinvesteringen;
  3. Het personeelsbudget voor team openbare ruimte op te hogen met € 155.000 in 2021 en verder;
 5. De totale hogere lasten voor 2021 en verder volledig te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant wat hiervoor gereserveerd staat in de stelpost nieuw beleid vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat voor de betreffende jaren.

De gemeente Moerdijk heeft een integraal beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte. (Effect gestuurd beheer 2017). Vanuit dit beleidskader worden beheerplannen opgesteld voor alle onderdelen in de openbare ruimte. We hebben geconstateerd dat niet voor alle onderdelen van de openbare ruimte (actuele) beheerplannen zijn. Om beheerst te kunnen beheren zijn we een inhaalslag aan het maken. Zo komen we aan de voorkant en voorkomen we verrassingen, zoals bijvoorbeeld het plotseling moeten afsluiten van bruggen. Als eerste is dit beheerplan voor civieltechnische kunstwerken aan de orde, wat ook gezien kan worden als een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Voor civiele kunstwerken is niet eerder een beheerplan gemaakt. Met dit beheerplan en het actualiseren van de huidige situatie is de onderhoudsbehoefte en vervangingsopgave voor een groot deel van de bruggen in beeld gebracht. De komende jaren worden gebruikt om de onderhouds- en vervangingsopgave fasegewijs uit te voeren en het verder volledig maken van alle beheer gegevens. De belangrijkste opgave is het borgen van de constructieve veiligheid, naast het voorkomen van kapitaalvernietiging door niet tijdig uitvoeren van onderhoud. Oftewel, we willen voorkomen dat kunstwerken voor het einde van hun technische levensduur vervangen moeten worden en dat we daarom onverwacht hoge kosten moeten maken.