Verlenging pilot waakvlambegeleiding Plus (Wmo)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlengen van de pilot waakvlambegeleiding Plus van 1 november 2020 tot en met 31 december 2021 en het tarief voor het pilotproduct Waakvlam Plus per 2021 te indexeren met 2,94%.
  2. De verlenging van de pilot via een brief aan de 7 deelnemende aanbieders bevestigen. 

In de Overeenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding is sinds 2017 een categorie waakvlam opgenomen. Waakvlam begeleiding is gericht op het in beeld houden en monitoren van kwetsbare cliënten en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt. Met ingang van 24 februari 2020 is een pilot gestart gericht op het intensiveren van de inzet van de waakvlambegeleiding waardoor we verwachten dat meer cliënten de stap kunnen maken van reguliere begeleiding naar waakvlambegeleiding (de zogenaamde waakvlambegeleiding Plus).  De einddatum van de pilot, 1 november 2020, nadert maar door Corona hebben we nog niet voldoende van de pilot kunnen leren. Deelnemende aanbieders en de De6 gemeenten willen de pilot Waakvlambegeleiding Plus verlengen.  De actieve vorm van de pilot loopt tot en met februari. De achterliggende reden hiervoor is het nieuwe contract. De benodigde input voor het nieuwe contract moet voor april 2021 aangeleverd zijn. We willen de pilot dan echter nog niet beëindigen omdat we cliënten zorgcontinuïteit willen bieden en de administratieve lasten zo laag mogelijk willen houden. Daarom voeren we de waakvlam plus pilot (in niet-actieve vorm) uit tot de einddatum van het huidige contract 31 december 2021.