Ophogen kredieten buitensport

Het college besluit:

  1. Instemmen met opdrachtverlening aan CSC Sport en de ophoging van de kredieten voor buitensport in de eerste bestuursrapportage verwerken;
  2. Instemmen met RIB aan gemeenteraad;

Gemeente Moerdijk is eigenaar van veel sportcomplexen binnen gemeente Moerdijk en is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze sportvelden. In 2013 is een meerjaren onderhoud plan opgesteld voor de buitensport. De gemeenteraad heeft in 2018 en 2019 kredieten beschikbaar gesteld voor de renovatie van diverse kunstgrasvelden binnen gemeente Moerdijk. In totaal is er een bedrag van € 963.275 incl. btw beschikbaar. Het gaat hier om de renovatie van veld 2 vv SVC, veld 2 HCZ en veld 1 t/m 3 incl. aanleg Led  bij KV DSO. Echter na de het opstellen van bestek en directieraming bleek dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. Mede doordat de eenheidsprijzen welke in het MOP zijn opgenomen dateren uit 2013 en daarna niet meer zijn geïndexeerd.
Omdat tijdig is gesignaleerd dat er mogelijk een tekort aan middelen zou kunnen ontstaan is tijdens de nota van inlichtingen aangegeven dat de definitieve gunning pas na goedkeuring College kan plaatsvinden. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De totale kosten voor de renovaties zullen zijn € 1.079.378 Waardoor er een tekort is, verdeeld over 5 kredieten,  van € 116.103 incl. BTW