Afwijkingsbesluit Inkoop: Enkelvoudig gunnen van niet voorziene asfaltwerkzaamheden.

Het college besluit:
In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door het  enkelvoudig gunnen van niet voorziene asfaltwerkzaamheden tot een bedrag van € 150.000,- per opdracht.

Meerdere asfaltwegen binnen de Gemeente Moerdijk komen in aanmerking voor groot onderhoud of rehabilitatie. Voor deze werkzaamheden zal er eind 2020 een raamovereenkomst groot onderhoud asfalt opgesteld worden, welke openbaar wordt aanbesteed. Een aantal locaties op asfaltwegen gaat zo snel in kwaliteit achteruit, dat er verkeersonveilige situaties ontstaan. Vanuit de zorgplicht als wegbeheerder moet er dan ingegrepen worden en moeten er maatregelen genomen worden om de onveilige situatie te beheersen.
Om bij dit soort werkzaamheden snel te kunnen handelen vragen wij het college om de Moerdijkse aanbestedingsgrens voor enkelvoudige opdrachten op te rekken van € 100.000 naar  € 150.000,- .
De uitvraag zal plaatsvinden bij aannemers die in de afgelopen 4 jaar geen tot weinig opdrachten zijn verstrekt. Hierdoor voorkomen we dat er in een later stadium problemen kunnen ontstaan met onrechtmatig verstrekte opdrachten. We zoeken voor deze onvoorziene zaken ruimte binnen het bestaande budget en gaan er vooralsnog vanuit dat dit voldoende is. Mocht een overschrijding zich voor lijken te doen, dan zullen we het college daar tijdig over informeren.