Project 014 Havenfront Willemstad – Eindevaluatie deelproject Cruisesteiger

Het college besluit:

  1. De eindevaluatie 014 Havenfront Willemstad, deelproject Cruisesteiger, vast te stellen;
  2. Project 014 Havenfront Willemstad, deelproject Cruisesteiger, af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst;
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Op 23 maart 2018 is met RSR Schifffahrt AG een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een nieuwe aanlegsteiger voor riviercruiseschepen aan de oostzijde van Willemstad. Vervolgens heeft het college op 30 oktober 2018 ingestemd met het Koersdocument ‘Gebiedsontwikkeling Willemstad-Oost’.
Na vaststelling van het koersdocument is gewerkt aan de integrale gebiedsontwikkeling van de oostrand. Behalve de aanleg van de riviercruisesteiger en bijbehorende voorzieningen, ligt er een opgave in hetzelfde gebied voor de aanleg van een parkeervoorziening ten behoeve van de gebruikers van de jachthaven alsmede het doortrekken van de voet- en fietsverbinding Oostdijk-Vesting Willemstad en vindt er onderzoek plaats vanuit het waterschap Brabantse Delta naar de stabiliteit en kering van de Oostdijk. Vanwege deze integrale aanpak zijn bij de gebiedsontwikkeling naast de initiatiefnemer voor de steiger en de gemeente, ook provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta betrokken.
Tijdens de commissievergadering van 18 september 2019 is op basis van een raadsinformatiebrief de stand van zaken voor het project 014 Havenfront, subproject Cruisesteiger, besproken. Er is tijdens de commissie behandeling ingesproken door de stadstafel en burgerinitiatief ‘Zicht op de Overkant’. Onder andere naar aanleiding van de inspreekreacties heeft de commissie het college geadviseerd om nader met de insprekers in overleg te gaan en, mochten er verdere stappen worden genomen, eerst door de gemeenteraad de kaders te laten vaststellen.
De afgelopen periode is er meermaals gesproken met onder andere de stadstafel. Een aparte cruisesteiger, op welke locatie dan ook, kan niet op draagvlak rekenen. De kern van het probleem is de verwachtte toename van cruisetoerisme. Ondanks nader overleg met betrokken partijen, moet geconstateerd worden dat een cruisesteiger vanwege het ontbreken van inwonersdraagvlak niet haalbaar is. Het project wordt vanwege onhaalbaarheid beëindigt.