Vaststelling verslag overleg 9 maart 2020.

Het college besluit:

  1. Het verslag van het op overeenstemming gericht overleg op 9 maart 2020 vaststellen; en
  2. Het vastgestelde verslag verzenden aan de schoolbesturen.

Op grond van de verordening overleg lokaal onderwijsbeleid heeft bestuurlijk op overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen op 9 maart 2020 over de door uw college voorgestelde conceptverordening voorzieningen huisvesting gemeente Moerdijk en de concept beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk.
Het conceptverslag is reeds verzonden aan de schoolbesturen. Er zijn door de schoolbesturen geen opmerkingen gemaakt op het conceptverslag. Het college kan derhalve het verslag vaststellen.