7 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 januari 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 07 januari 2020
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Th.C. van Waes scheidend gemeentesecretaris
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 december 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 december 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Mandaatverlening aan de Regionaal Commandant Brandweer t.b.v. de aanwijzingsbevoegdheid van toezichthouders Regionale Brandweer MWB

  Het college besluit:
  De Regionaal Commandant Brandweer te mandateren om medewerkers van de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant aan te wijzen als toezichthouder Brandveiligheid.

  Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Moerdijk maken de Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bevoegd om de medewerkers van de Brandweer Midden- en West-Brabant aan te wijzen als toezichthouder op het gebied van brandveiligheid.
  De door de Commandant aan te wijzen brandweermedewerkers worden hierdoor bevoegd om binnen de gemeente Moerdijk toezicht te houden op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.
  Het college en de burgemeester voldoen met dit besluit aan het verzoek van de Veiligheidsregio om eenduidige toezichtsbevoegdheden binnen de gehele regio te scheppen. Bij gelijke voorwaarden binnen de regio zijn de brandweertoezichthouders namelijk makkelijker in staat binnen de diverse aangesloten gemeenten toezicht te houden op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften.

 4. Regionale prestatieafspraken met Woonkwartier, jaarschijf 2020

   Het college besluit:

  1. In te stemmen met de jaarschijf 2020 behorende bij de prestatieafspraken 2018-2020 tussen de gemeenten Moerdijk, Halderberge, woningcorporatie Woonkwartier en de huurdersvereniging Fijn Wonen, waarvan enkele kernpunten zijn:
   • Betaalbaarheid;
   • Beschikbaarheid;
   • Woningkwaliteit en duurzaamheid;
   • Wonen, zorg en ondersteuning;
   • Inzet in wijken, kernen en buurten.
  2. De gemeenteraad te informeren over de vaststelling van de jaarschijf 2020.

  Met de vaststelling van het Coalitieakkoord, de programmabegroting 2020 en de paraplunota Maatschappij heeft de gemeente de ambities en doelen voor de komende jaren op het gebied van wonen vastgelegd. Om die doelen te realiseren zijn er onder andere regionale prestatieafspraken gemaakt tussen woningcorporatie Woonkwartier, de huurdersvereniging Fijn Wonen en de gemeenten Moerdijk en Halderberge. Door deze afspraken wordt de samenwerking met Woonkwartier versterkt en leggen de partijen hun samenwerking, wederkerige afspraken en wederzijdse verantwoordelijkheden op het gebied van wonen vast. De nieuwe regionale prestatieafspraken bestaan uit kaderafspraken en jaarschijven. De kaderafspraken betreft wat meer algemene afspraken, die gelden voor een periode van 3 jaar (december 2017 tot en met 31 december 2020). De jaarschijven worden jaarlijks geactualiseerd en daarin worden de gezamenlijke ambities per jaar concreet en gespecificeerd per gemeente (tot op projectniveau) vastgelegd. Het college heeft besloten om in te stemmen met de jaarschijf 2020, waarmee onder andere specifieke afspraken zijn gemaakt op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid en wonen, zorg en ondersteuning en inzet in wijken, kernen en buurten.

 5. Uniformering SROI-beleid bij inkoop D6-gemeenten

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met inliggende Beleidsnotitie Social Return bij inkoop D6-gemeenten 2020;
  2. Dit beleid met ingang van 1-1-2020 toe te passen bij lokale inkopen en aanbestedingen;
  3. De uitvoering van de SROI-taak met ingang van 2020 als plustaak op te dragen aan het Werkplein Hart van West-Brabant, hierna genoemd HvWB;
  4. Deze opdracht in eerste instantie voor de duur van twee jaar te verstrekken, met een evaluatiemoment na 1,5 jaar;
  5. De kosten van de SROI-coördinator ad. € 11.242 via de exploitatie van het Werkplein HvWB te bekostigen en dit bedrag via de eerste bestuursrapportage 2020 van het Werkplein toe te voegen aan de begroting van het Werkplein;
  6. De extra benodigde middelen van € 11.242 te dekken vanuit de begrotingsruimte 2020, middels begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2020;
  7. De gemeenteraad te informeren door middel van inliggende raadsinformatiebrief.

  Meer mensen aan het werk, is een belangrijk uitgangspunt vanuit de Participatiewet en de Wet Banenafspraak. Niet alleen de overheid, maar ook werkgevers hebben hiermee de opdracht gekregen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Deze opdracht heeft de meeste kans van slagen, voor zowel werkgevers als werknemers, als dit niet vanuit een verplichting maar vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave gebeurt. De gemeente wil hierin de werkgevers stimuleren, faciliteren en een verbinding zijn rondom personele vraagstukken. De doelstelling is het sociaal ondernemen binnen deze regio verder te stimuleren middels SROI concreet te integreren in de aanbestedingen.

 6. Strategisch Informatieveiligheidsbeleid

  Het college besluit:
  Het strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020-2022 vast te stellen.

  Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid het nieuwe normenkader voor informatieveiligheid binnen de overheid. Dit strategisch Informatieveiligheidsbeleid is aangepast aan dit nieuwe normenkader.

 7. Procesvoorstel Contourennotitie Regionale Energiestrategie West-Brabant

  Het college besluit:
  Accorderen dat de Contourennotitie RES West-Brabant na vaststelling in de Stuurgroep RES West-Brabant gelijktijdig aan zowel college als gemeenteraad ter consultatie wordt aangeboden.

  De bestuurlijke behandeling van de Regionale Energiestrategie West-Brabant start met een Contourennotitie, die in de periode van half januari tot eind februari 2020 aan alle betrokken gemeenteraden, waterschappen en provincie ter consultatie zal worden aangeboden. Gezien het korte tijdsbestek tussen het beschikbaar komen van de definitieve Contourennotitie in combinatie met de vergadercyclus van de Commissie Fysieke Infrastructuur is een uitzonderlijke procedure nodig om een en ander tijdig in de commissie te kunnen behandelen.

 8. Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid statische- en dynamische 3D stabiliteitsmetingen van lichtmasten

  Het college besluit:
  Op basis van artikel 3.7, in afwijking van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid te kiezen voor een enkelvoudige gunning aan Rei-lux in verband met de uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van statische- en dynamische 3D stabiliteitsmetingen van lichtmasten voor een periode van 3 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 2 x 1 jaar.

  De technische levensduur van lichtmasten is bepaald op 40 jaar. Dat betekent niet dat de masten dan vervangen moeten worden. Aan de hand van deze meting wordt bepaald of een mast nog gebruikt kan- of vervangen moet worden. De palen worden gecontroleerd en zijn in circa 90 % van de gevallen niet aan vervanging toe. Is de sterkte en stabiliteit goed, dan wordt een levensduur van minimaal 5 jaar extra gegarandeerd. Eenmaal per jaar worden er zo’n 150 masten gemeten. Dit gebeurt door op de paal een zijwaartse druk uit te oefenen en deze druk in één keer los te laten. De meting geeft de kwaliteit van de paal aan. Deze werkwijze levert een financieel voordeel op en zorgt voor een optimaal gebruik van materialen en levert derhalve een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.

 9. Ontwerpbesluit bestemmingsplan Vesting Willemstad – Herstelplan 2019

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 13 november 2019,
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – Herstelplan 2019’ (NL.IMRO.1709.VestWSHerstel2019-BP30),
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad – Herstelplan 2019’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen,
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

  Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vesting Willemstad ongewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is 1 beroepschrift ingediend. Op 13 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan. Het beroepschrift is gegrond verklaard. De Afdeling bestuursrecht heeft de het besluit van 5 juli 2018 vernietigd voor zover het gaat om de bestemming voor het perceel Voorstraat 6a te Willemstad. In de uitspraak wordt de gemeenteraad opgedragen binnen 20 weken een nieuw besluit te nemen ten aanzien van dit onderdeel.