8 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 8 december 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 december 2020
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 1 december 2020

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 1 december 2020

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Financiële bijdrage voor 2021 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)

  Het college besluit:

  1. 18 basisscholen, die deelnemen aan Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), te onder-steunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente Moerdijk;
  2. De financiële bijdragen voor 2021 voor de deelnemende scholen van het project voorlopig te verlenen;
  3. De bedragen van in totaal € 32.033,- ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 6210901, kostensoortnr. 44249). 

  In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voorzieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording van inwoners, met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 18 basisscholen deel aan dit project. Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal  € 32.033,00 te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren is voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd.

 4. APPA-overlijdensrisicoverzekering wethouders en wachtgeld wethouders

  Het college besluit:

  1. De APPA-overlijdensrisicoverzekering voor het kort-leven risico van wethouder en wachtgeld wethouders bij Zwitserleven per 1 januari 2021 voort te zetten voor een periode vanvijf jaar
  2. Voor advies en beheer van de overlijdensrisicoverzekering een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Zwitserleven PensioenAdvies (ZPA)

  In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat gemeenten zelf het pensioen van wethouders moeten uitbetalen en ook zelf de daarmee samenhangende risico’s dragen. Eén van die risico’s is dat een wethouder (of wachtgeld wethouder) voor zijn AOW-leeftijd komt te overlijden, het zogenaamde kortleven risico. Op basis van een APPA-mantelcontract tussen VNG-risicobeheer en Zwitserleven heeft gemeente Moerdijk eerder een overlijdensrisicoverzekering bij Zwitserleven afgesloten waarmee het kortleven risico op de verzekeraar is afgewenteld. Deze verzekering – met een looptijd van vijf jaar - loopt per 1 januari 2021 af.

 5. Éénmalige compensatie thuiswerken personeel 2020.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het toekennen van een éénmalige compensatie thuiswerken 2020 aan werk-nemers die na 12 maart 2020 in dienst zijn gekomen. De compensatie vult aan tot het niveau van de oorspronkelijke reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.In te stemmen met het toekennen van een éénmalige compensatie thuiswerken 2020 aan werk-nemers die na 12 maart 2020 in dienst zijn gekomen. De compensatie vult aan tot het niveau van de oorspronkelijke reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
  2. In te stemmen met het toekennen van een éénmalige compensatie thuiswerken 2020 ad. € 273 (naar rato dienstverband) aan medewerkers zonder reiskostenvergoeding woon-werk vanwege wonen-werken in dezelfde plaats.
  3. De compensatie aan te wijzen als werkkosten in de vrije ruimte WKR.
  4. In te stemmen onder voorbehoud van overeenstemming met het Lokaal Overleg.

  Veel werknemers moeten, als gevolg van door de overheid opgelegde maatregelen om het corona-virus tegen te gaan, thuiswerken. Op basis van een ‘vrijstelling’ van de belastingdienst is de vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en uitruil reiskosten woon-werkverkeer aan ‘zittend’ personeel ongewijzigd doorbetaald, dus ook over de thuiswerkdagen. Dit als compen-satie voor het thuiswerken. Een deel van de werknemers heeft echter geen reiskostenvergoe-ding ontvangen of een lagere reiskostenvergoeding door het aanscherpen van de vrijstelling voor werknemers die na 12 maart 2020 in dienst zijn gekomen. Om de ongelijkheid tussen deze groepen te verminderen is het voorstel om voor deze groepen werknemers dit jaar een één-malige tegemoetkoming in de kosten van thuiswerken uit te betalen. Dit uit oogpunt van goed werkgeverschap en op basis van de hardheidsclausule in de cao-gemeenten (onevenredig nadeel voor de werknemer).

 6. Prestatieafspraken Woonkwartier en overige corporaties

  Het college besluit:

  1. Onder voorwaarde dat Woonkwartier inzichtelijk maakt hoe de woningvoorraad van Woonkwartier zich zal ontwikkelen op het gebied van sloop, nieuwbouw, verkoop, aankoop, betaalbaarheid, onderhoud, renovatie en duurzaamheid in te stemmen met de “Kaderafspraken 2021-2024 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen” waarin afspraken worden gemaakt over:
   • samenwerking en organisatie,
   • beschikbaarheid en de gewenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad,
   • betaalbaarheid,
   • sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg,
   • kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving,
   • inzet in kernen, wijken en buurten.
  2. De gemeenteraad met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de ondertekende “Kaderafspraken 2021-2024 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”
  3. Voor 2021 geen prestatieafspraken te maken met de overige in de gemeente Moerdijk werkzame woningcorporaties. 

  De burgemeester besluit:
  Volmacht te verlenen aan wethouder D.J. Brummans voor het ondertekenen van de Kaderafspraken 2021-2024.

  Op grond van de Woningwet moeten corporaties naar redelijkheid bijdragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Corporaties doen hiertoe jaarlijks voor 1 juli een bod aan de gemeenten waar-mee zij aangeven hoe zij uitvoering willen geven aan het gemeentelijk woonbeleid. Op basis van dit bod treden gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordigingen met elkaar in overleg en leggen zij afspraken op verschillende thema’s vast in prestatieafspraken. In de wet is bepaald dat woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten in dit proces gelijkwaardige partners zijn.De afspraken komen dus alleen tot stand als alle partijen erachter staan. Volgens de Woning-wet moeten de prestatieafspraken jaarlijks vóór 15 december worden ondertekend. De wettelijke termijnen laten weinig ruimte om de gemaakte afspraken uit te voeren en te evalueren. Een half jaar na ondertekening van de prestatieafspraken moeten de corporaties immers alweer een nieuw bod uitbrengen. Daarom hebben de gemeenten Halderberge en Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen ervoor gekozen om één keer per vier jaar kaderafspraken vast te leggen. De kaderafspraken leggen op hoofdlijnen de opgaven op het gebied van wonen vast. De nadere uitwerking van de kaderafspraken vindt jaarlijks plaats in de zogenaamde jaarschijfafspraken. De huidige kaderafspraken lopen in 2020 af. Daarom wordt voorgesteld om voor de periode 2021-2024 nieuwe kaderafspraken vast te stellen. In dit voor-stel wordt daarop ingegaan. Naast Woonkwartier zijn nog vijf andere corporaties actief in de gemeente Moerdijk. Het gaat hier om Woonvizier, Alwel, Stadlander, Vestia en Mooiland. Met deze corporaties zullen in 2021 geen prestatieafspraken worden gemaakt

 7. Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona

  Het college besluit:
  De Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vast te stellen en op gebruikelijke wijze te publiceren.

  In september heeft het college besloten om de huurkosten van vrijwilligersorganisaties van gemeentelijke binnensportaccommodaties niet in rekening te brengen voor de periode 16 maart t/m 20 juni van dit jaar. Hiermee heeft het college een eerste ondersteuning kunnen geven aan een grote groep vrijwilligersorganisaties. Het is inmiddels al wel duidelijk dat we tot zeker ver in 2021 niet terug kunnen naar een situatie van normaal gebruik van niet alleen de sport- maar alle maatschappelijke accommodaties. Dit geeft financiële onzekerheid bij de vrijwilligers-organisaties maar ook bij de maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten).
  Het college heeft daarom besloten tot vaststelling van de Nadere regels Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona. Met deze regeling kunnen alle vrijwilligersorganisaties hun daadwerkelijk gemaakte huurkosten in de periode 16 maart 2020 tot en met 16 maart 2021 vergoed krijgen door de gemeente. Op deze manier worden vrijwilligersorganisaties ontlast van huurkosten en kunnen de maatschappelijke voorzieningen rekenen op de gebruikelijke huur-inkomsten. In veel gevallen kunnen maatschappelijke voorzieningen daarnaast ook aanspraak maken op Rijksregelingen om de exploitatie rond te krijgen.
  Het college streeft met deze ketenaanpak naar het in stand houden van de bestaande sociale structuren waar de vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke voorzieningen onderdeel van zijn. Mocht er ondanks de verschillende steunmaatregelen toch een situatie ontstaan dat een voorziening dreigt om te vallen, dan kan samen met het college worden gekeken naar een maatwerkoplossing. Het college bekostigt deze aanpak uit de middelen die het Rijk heeft gestort in het gemeentefonds voor de aanpak van de Coronacrisis. Vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 17 december 2020 hun huurkosten declareren via https://www.moerdijk.nl/subsidies

 8. Definitieve vaststelling subsidie Surplus Welzijn 2019

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan Surplus Welzijn over 2019 definitief vast te stellen op een bedrag van € 867.724;
  2. Een bedrag van € 5.000 terug te vorderen vanwege niet bestede trainingskosten Informele Zorg;
  3. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking. 

  Aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 is beoordeeld of Surplus Welzijn heeft voldaan aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst 2019. De activiteiten van Surplus Welzijn bestonden in 2019 uit doorontwikkeling Huizen van de Wijk, Maatschappelijk Werk, Geld & Recht, Ondersteuning Vrijwilligerswerk en Informele zorg (o.a. mantelzorgondersteuning). De verantwoording van de subsidie is op basis van het activiteitenverslag in orde bevonden. Vanwege het feit dat een deel van de trainingskosten Informele Zorg niet is besteed wordt een bedrag van € 5.000 teruggevorderd en is het subsidiebedrag voor 2019 definitief vastgesteld op € 867.724.

 9. Anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst Groeneweg 3, Noordhoek

  Het college besluit:
  In te stemmen met de anterieure overeenkomst Groeneweg 3 Noordhoek en tot ondertekening over te gaan.

  In juli 2017 heeft het college ingestemd met het principeverzoek voor de transformatie van een agrarisch bedrijf aan de Groeneweg 3 te Noordhoek naar kleinschalige bedrijvigheid en woningenbouw. Dit principeverzoek is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en vertaald in een bestemmingsplan. Het college heeft op 18 augustus 2020 het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ vastgesteld en deze heeft van 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage gelegen.
  Voordat gestart kan worden met het ontwerp bestemmingsplan, dient een privaatrechtelijke overeenkomst te worden gesloten om de financiële risico’s van de ontwikkeling bij de initiatiefnemer te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in deze anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst die door zowel de initiatiefnemer als de gemeente zal worden ondertekend. Naast het afdekken van de gemeentelijke risico’s en kosten worden in deze overeenkomst tevens afspraken gemaakt over onder andere de maximale verkoopprijs van de woningen, duurzaamheidseisen en de legekosten

 10. Inloop GGZ in 2021 in Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Plan van aanpak gemeente Moerdijk Inloopfunctie 2021 Moerdijk van GGZ WNB met uitzondering van het voortzetten van de inloopvoorziening in De Blomhof in Standdaarbuiten en in plaats daarvan ontmoetingsactiviteiten in Fijnaart en Standdaarbuiten te organiseren; 
  2. In te stemmen met het Plan van aanpak ‘Wonen in de wijk voor kwetsbare inwoners in Moerdijk (inloopvoorzieningen plus) 2021’ van GGz Breburg;
  3. Op basis van deze aanvraag aan GGZ WNB voor 2021 een voorlopige subsidie te verlenen van € 31.419,-, ten laste van het product 662000/44384;
  4. Aan GGz Breburg voor 2021 een voorlopige subsidie van € 42.181,- te verlenen, ten laste van het product 662000/44384;
  5. GGZ WNB en GGz Breburg met bijgaande subsidiebeschikkingen informeren over deze besluiten. 

  GZZ WNB en GGz Breburg houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom werken beide GGZ organisaties samen en in nauw onder-ling overleg aan het uitvoeren en de doorontwikkeling van de inloopfunctie. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de toegevoegde waarde en het bereik van de ingezette activiteiten. Het college wordt gevraagd de subsidies voor 2021 aan beide GGZ organisaties te verlenen