Overhevelen coronamiddelen van 2020 naar 2021

Het college besluit:

Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 instemmen met het overhevelen van niet ingezette ontvangen rijksbijdrage 2020 voor de effecten van coronamaatregelen naar 2021.

In 2020 is van het rijk een vergoeding gekregen voor enerzijds gemiste inkomsten (b.v. toeristenbelasting) en anderzijds voor het treffen van maatregelen in het kader van corona. De inzet van de ontvangen bijdrage van het rijk en de uitgaven gekoppeld aan de door de gemeente getroffen maatregelen vallen niet allemaal in dezelfde tijdsperiode, t.w. 2020. Met dit voorstel wordt ingestemd met het overhevelen van niet ingezette middelen naar 2021 ter dekking van de genomen maatregelen. De middelen blijven hierdoor beschikbaar waarvoor deze ook aan de gemeente zijn uitgekeerd.