Project 014 Uitslag enquête Havenfront Willemstad

Het college besluit:

  1. Mede op basis van het resultaat van de enquête concluderen dat niet is voldaan aan het door het college gestelde uitgangspunt, maatschappelijk draagvlak voor het plan voor woningbouw aan het Havenfront Willemstad;
  2. Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor het ingediende bouwplan, nu geen medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan op basis van dit bouwplan;
  3. Op dit moment geen ambtelijke capaciteit meer in te zetten voor de realisatie van dit bouwplan. Indien er later een nieuw gedegen plan wordt ingediend dat wel voldoende draagvlak heeft zullen wij opnieuw verkennen hoe we dat kunnen faciliteren;
  4. Gebroeders Blokland en Stadstafel Willemstad in te lichten over dit besluit;
  5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief. 

In maart 2017 is besloten om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een plan van Havenfront B.V. voor het realiseren van een appartementengebouw op het braakliggende terrein aan de Lantaarndijk te Willemstad, waarbij als voorwaarde is gesteld dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn. Kort na het collegebesluit is door de ontwikkelende partij het participatietraject opgestart. Stadstafel Willemstad is daar als platform vanuit de inwoners van Willemstad nauw bij betrokken. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen onder andere de stadstafel en Gebroeders Blokland als ontwikkelende partij. Partijen hebben echter geconstateerd dat er geen consensus kan worden bereikt. De visies liggen te ver uiteen, voornamelijk vanwege het aspect woningbouw.
Eind juli heeft de gemeente besloten om in de rol als intermediair nog een laatste poging te ondernemen om te komen tot consensus tussen de stadstafel en de ontwikkelaar over een te ontwikkelen plan voor het gebied. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, in afstemming met de stadstafel en de Gebroeders Blokland, is door middel van een enquête input opgehaald bij de inwoners van Willemstad. Onder andere gericht op de vraag in welke mate er sprake is van draagvlak voor een woningbouwontwikkeling aan het Havenfront.
Eind oktober is de enquête uitgezet. In totaal is de vragenlijst 452 keer ingevuld (ruim 39%). Een meerderheid van de respondenten heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een toeristisch recreatieve invulling (52%). Voor het voorliggende plan voor enkel woningbouw is slechts zeer beperkte steun (13%). Ook voor woningbouw in combinatie met andere functies is maar beperkte steun (23%). Deze variant ligt er nu overigens niet. Er is derhalve geen maatschappelijk draagvlak voor het ingediende bouwplan. Een voorwaarde die bij het in 2017 genomen collegebesluit is gesteld. Besloten is om nu geen medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan op basis van dit bouwplan. Het vasthouden aan het vigerende bestemmingsplan waarin de locatie een toeristisch recreatieve bestemming heeft, doet recht aan de uitslag van de peiling. Het opstellen van een uitgangspuntennotitie voor een ontwikkeling met woningbouw is daarmee niet meer aan de orde. Het toetsingskader blijft het nu geldende bestemmingsplan. Een plan passend binnen de kaders van dit bestemmingsplan is zondermeer mogelijk en volgt het reguliere vergunningsproces.