Vooroverlegreactie voorontwerp Inpassingsplan Zuid-west 380kV Oost

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept-vooroverleg reactie op het Inpassingsplan;
  2. De concept-reactie voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat één bestuurlijke reactie aan de Minister wordt toegezonden. 

Het Ministerie van Economische zaken heeft het voorontwerp van het Inpassingsplan Zuid-West 380kV Oost aan de gemeente toegezonden voor reactie. Daarnaast is op basis van de Wet ruimtelijke ordening het Inpassingsplan toegezonden aan de gemeenteraad, om de gemeente-raad in het proces te horen. Het college besluit in te stemmen met de concept-reactie op het Inpassingsplan en deze reactie voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat één bestuurlijke reactie aan de Minister verstuurd kan worden.