16 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 16 februari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 16 februari 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 9 februari 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 9 februari 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk (per 1 maart 2021)

  Het college besluit:

  1. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Moerdijk vast te stellen en per 1 maart 2021 in te laten gaan 
  2. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief 
  3. De volgende mandaten te verlenen:
   1. bevoegdheid tot het nemen van een toestemmingsbesluit mandateren aan de Gemeentesecretaris
   2. bevoegdheid tot het afwijken van de Inkoopvoorwaarden als volgt te mandateren:
    • Niet regulier en Enkelvoudig onderhands aan de Teamleiders
    • Meervoudig onderhands aan de Gemeentesecretaris
    • Nationaal openbaar en Europees blijft bevoegdheid college van Burgemeester en wethouders
  4. Daar waar mogelijk lokale ondernemers te betrekken

  Het aangeboden Inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft op transparante wijze de inkoop-doelstellingen en uitgangspunten van de gemeente Moerdijk ten aanzien van inkoop en hoe zij op een doelmatige en rechtmatige wijze haar inkooptaken uitvoert. Bij de actualisatie is reke-ning gehouden met het verminderen van administratieve lasten voor zowel leveranciers als materiedeskundigen. Ten opzichte van het voorgaande Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 (per 1-9-20017) zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Aansluiting bij het herziene VNG model Inkoop- en aanbestedingsbesluit d.d. 23-7-2019
  • De nieuwe drempelbedragen zijn aangepast conform de kaders die de Gids Proportionaliteit 2e uitgave januari 2020 per 1-7-2020 aangeeft.
  • Toestemmingsbesluiten (voorheen genaamd Afwijkingsbesluiten) worden in plaats van door het college van Burgemeester en wethouders genomen door de Gemeentesecretaris (zie paragraaf 3.7)
  • Afwijken van de Moerdijkse inkoopvoorden gebeurt vanaf 1 maart ‘gestaffeld”. De goed-keuring om af te mogen wijken van de Moerdijkse inkoopvoorwaarden v.w.b. ‘Niet reguliere’ en ‘Enkelvoudig onderhandse’ prijs uitvragen wordt genomen door het Teamhoofd, bij Meervoudig onderhandse aanbestedingen door de Gemeentesecretaris en voor wat betreft Nationaal openbare en Europese aanbestedingstrajecten blijft deze bevoegdheid toebedeeld aan het college (zie paragraaf 3.2). 
 4. Het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift tegen het besluit verzoek om intrekking monumentenstatus voor het object Schansweg 38-40 Klundert

   Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift;
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk en aan te geven dat de opmerking meegenomen zal worden met de eerstvolgende aanpassing van de Erfgoedverordening;
  3. Conform het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

  Bij besluit van 28 juli 2020 is een verzoek afgewezen om intrekking van de monumentenstatus van een gemeentelijk monument. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. Conform het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften is besloten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten

 5. Aanpassen jaarlijkse indexering overeenkomsten maatschappelijke accommodaties

  Het college besluit:In te stemmen met:

  1. De jaarlijkse indexering van de overeenkomsten voor alle gemeentelijke accommodaties met ingang van 1 april 2021 te indexeren op basis van de wijziging van het jaarindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mocht het basis indexjaar gedurende de looptijd van een overeenkomst wijzigen dan geldt automatisch het nieuwe basis indexjaar;
  2. Alle overeenkomsten voortaan op 1 april van het betreffende jaar te indexeren;
  3. Het versturen van bijgevoegde conceptbrief om alle huurders van de gemeentelijke accommodaties hiermee te laten instemmen.

  Op dit moment worden er voor het maatschappelijk vastgoed diverse methoden gebruikt om de jaarlijkse indexeringen van overeenkomsten te berekenen. Het college stelt voor om hier gelijkheid in aan te brengen en met ingang van 1 april 2021 de overeenkomsten voor de maatschappelijke accommodaties jaarlijks te indexeren op basis van het jaarindexcijfer reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mocht het basis indexjaar gedurende de looptijd van een overeenkomst wijzigen dan geldt automatisch het nieuwe basis indexjaar. De huurders ontvangen een brief om hen hierover te informeren en in te laten stemmen met deze wijziging. Deze brief zal na ondertekening toegevoegd worden aan de overeenkomst.

 6. P176: Verkoop fase 3 en 4 Waterwijk Fijnaart

  Het college besluit in te stemmen met:

  1. versnelde uitgifte van Waterwijk Fijnaart door de kavelstroken van fase 3 en 4 tegelijkertijd aan te bieden;
  2. het aanpassen van de verkoopprijs voor nieuwe inschrijvers € 280,- excl. BTW per m2;
  3. de aangepaste spelregels “Flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”;
  4. de termijn voor het passeren van akte aan te passen ten opzichte van de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 en in de koopovereenkomsten door deze te verlengen met één maand naar vier maanden;
  5. het voor kennisgeving aan te nemen van het bijgevoegde Marketing- en communicatieplan Water-wijk Fijnaart;
  6. de raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Het project Waterwijk Fijnaart is een uitbreidingsplan voor de kern Fijnaart. De kavels van fase 1 en 2 zijn reeds verkocht of gereserveerd. De kavels van fase 3 en 4 zullen tegelijkertijd, wederom met flexibele kavelbreedte, worden uitgegeven. De voorwaarden voor inschrijving, de reservering van de kavelstroken en de Kavelij zijn opgenomen in de aangepaste spelregels “Flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”, welke zal gelden voor nieuwe inschrijvers. De verkoopprijs voor nieuwe inschrijvers wordt verhoogd naar € 280,- excl. BTW per m2.

 7. Concept Energieprogramma Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Het concept Energieprogramma Moerdijk vrij te geven voor publieksconsultatie;
  2. De gemeenteraad hiervan met een Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.

  Het klimaat verandert. Dat merken we steeds meer. Wateroverlast, hitte, droogte, bodemdaling en zeespiegelstijging beïnvloeden de leefbaarheid op korte en op lange termijn. Ook in Moer-dijk. CO2-uitstoot is verreweg de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. En die CO2-uitstoot is een direct gevolg van ons energiesysteem dat grotendeels is gebaseerd op fossiele brandstoffen. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en in het nationale Klimaatakkoord (2019) zijn er daarom stevige afspraken gemaakt om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Als gemeente willen en moeten we hier een bijdrage aan leveren.
  Het proces naar een CO2-neutraal energiesysteem in 2050 noemen we ook wel de energie-transitie. In het Energieprogramma Moerdijk leggen we onze lokale visie en ambities vast voor deze transitie. We schetsen het pad naar een CO2-neutrale toekomst in Moerdijk. Omdat de energietransitie van ons allemaal is, zijn er bij de voorbereiding al veel gesprekken gevoerd met stakeholders. Maar we willen graag de hele gemeenschap de mogelijkheid geven om mee te denken. Het college geeft het concept van het eerste Energieprogramma Moerdijk daarom binnenkort vrij voor het brede publiek. Iedereen krijgt daarmee de gelegenheid te reageren op het concept Energieprogramma Moerdijk. De resultaten van deze consulatie verwerken we in de definitieve versie van het Energieprogramma Moerdijk, die vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. De exacte datum van publicatie communiceren we nog via de gebruikelijke kanalen.

 8. Collectieve verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid personeel

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Loyalis voor het afsluiten van een collectieve verzekering gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid personeel per 1 maart 2021 tot en met 31 december 2024. Dit onder voorbehoud van overeenstemming met het Lokaal Overleg.
  2. In te stemmen met het voorstel tot afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Op basis van artikel 3.7 in afwijking van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid te kiezen voor een Enkelvoudig onderhandse gunning voor het afsluiten van een overeenkomst met Loyalis.
  3. Het semicollectief contract met Loyalis aan te passen d.w.z. de dekking tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid per 1 maart 2021 laten vervallen.

  In het strategisch HR-beleid van de gemeente Moerdijk is opgenomen dat in het kader van gezondheid en vitaliteit een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personeel wordt ingekocht. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 

 9. Landelijk Convenant Vroegsignalering

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aansluiten bij het landelijk Convenant Vroegsignalering;
  2. Wethouder Dingemans te mandateren om de landelijke Overeenkomst Vroegsignalering, bijbehorend bij het Convenant Vroegsignalering, te ondertekenen.

  Het College van B&W van Moerdijk besloot om in maart 2020 te starten met vroegsignalering van betalingsachterstanden. In december 2020 nam het college kennis van de tussenevaluatie van dit project. Vanaf 1 januari 2021 wordt vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. De aanpak Vroeg Eropaf in De6-gemeenten moet worden uitgebreid, omdat vanaf 1 januari 2021 het aantal signalen dat binnenkomt zal stijgen. Daarnaast moeten al deze signalen worden opgevolgd met een hulpaanbod. De beleidsadviseurs van De6-gemeenten en de projectleider vroegsignalering zijn hard bezig om hiervoor de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. 

  Eén van de voorbereidingen is aansluiten bij het landelijk convenant vroegsignalering. Het convenant is op 10 november 2020 ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN, de vereniging van drinkwaterbedrijven en Zorgverzekeraars Nederland. Door als gemeente aan te sluiten wordt de samenwerking met leveranciers vergemakkelijkt. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Het college mandateert wethouder D. Dingemans voor de digitale ondertekening van de landelijke Overeenkomst Vroegsignalering, bijbehorend bij het Convenant Vroegsignalering, namens de Gemeente Moerdijk.