Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk

Het college besluit:

De ‘Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk’ vast te stellen 

De inzameling van huishoudelijk afval is de taak van de gemeente. Op landelijk niveau worden doelen gesteld tot het verminderen van het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. Dit is het doel van het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Moerdijk is daarom, net als veel andere gemeenten, de afvalinzameling anders gaan inrichten. Zo is in 2019 de transitie naar ondergrondse containers (restafval) afgerond. Om verdere veranderingen te onder-steunen, is een actualisatie van het huidige beleid nodig. De Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk is in de raadsvergadering van 18 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en op 31 maart gepubliceerd. Het college van de gemeente Moerdijk stelt de Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk vast.