Deelnemen aan de pilot projectaanjager Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlenen van de opdracht aan het RBL om uitvoering te geven aan de pilot projectaanjager RBL voor de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2023.
  2. De geraamde kosten € 4.772 in 2021, € 5.726 in 2022 en € 954 in 2023 te dekken ten laste van de jaarlijks te ontvangen specifieke uitkering RMC.  

Een tiental gemeenten, aangesloten bij het Regionaal Bureau Leren West-Brabant, heeft het voornemen een gezamenlijke pilot te starten, waarbij een projectaanjager als centrale beleids-adviseur voor hen aan de slag gaat voor de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2023. De Project-aanjager is eerste aanspreekpunt voor (regionale) ketenpartners en zal onder andere de implementatie van het Thuiszitterspact oppakken. Ook is het centraal uitrollen en borgen van de wettelijk verplichte MAS-aanpak (medische aanpak schoolverzuim) een van de taken.