Raadsvoorstel kredietaanvraag onderzoek toekomst MFA's

Het college besluit:

De gemeenteraad te vragen om:

  1. In te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek naar de meest efficiënte en duurzame wijze om onze Multifunctionele Accommodaties en gemeenschapshuizen te exploiteren en op basis van dit onderzoek besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden;
  2. Voor dit onderzoek een budget van € 150.000 ter beschikking te stellen;
  3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

De instandhouding van de huidige vastgoedportefeuille geeft een behoorlijke druk op de gemeentebegroting. Het is van belang om deze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en om na te gaan of hiermee de beoogde resultaten voldoende worden bereikt. Het college stelt voor om hiernaar onderzoek te doen en daarbij te focussen op de twee meest omvangrijke (en kostbare) componenten van de vastgoedportefeuille; de zwembaden en de Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) samen met de gemeenschapshuizen. Het uitgangspunt voor het onderzoek naar de MFA's/gemeenschapshuizen is om per categorie te onderzoeken op welke manier we dit onderdeel van de vastgoedportefeuille het beste vorm kunnen geven. Per categorie zal bepaald worden of deze gebouwen voor voldoende maatschappelijk rendement zorgen in verhouding tot de instandhoudingskosten. De gemeenteraad heeft voor het onderzoek en voorbereiding op de besluitvorming een budget van in totaal € 150.000 beschikbaar gesteld.