20 april 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 20 april 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 20 april 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 13 april 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 13 april 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. P171. Kredietaanvraag Vlonders Klundert

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen akkoord te gaan met het vernieuwen van de vlonders aan de Bottekreek in het centrum van Klundert vooruitlopend op de integrale aanpak van het kernwinkelgebied en hiertoe, op basis van voorliggende offerte, krediet beschikbaar te stellen.

  De ambitie is om de aantrekkelijkheid van het centrum van Klundert op korte termijn te ver­beteren door aan de slag te gaan met de herinrichting van het kernwinkelgebied. De levendig­heid in het centrum van Klundert is in de loop der tijd verminderd. Door deze ontwikkeling is er vanuit bewoners, ondernemers en gebruikers verzocht om een impuls te geven in het centrum. Hiertoe is in 2015, in opdracht van de gemeente, de Centrumvisie Klundert opgesteld. Er ligt nu een kans om het verblijfsklimaat te verbeteren door te investeren in de openbare ruimte binnen het zogenoemde kernwinkelgebied. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Voorstraat, de Molen­straat, de Westerstraat en uit de centrale parkeervoorziening aan de Zevenbergschen Poort. Samen met de werkgroep Centrumontwikkeling, als onderdeel van de stadstafel Klundert, is een concept herinrichtingsvoorstel opgesteld. De vervolgstap in het concretiseren van de visie tot definitief ontwerp. Onderdeel van de herinrichtingsopgave is de aanpak van de vlonders welke momenteel in zeer slechte staat zijn. Vanwege de urgentie wordt voorgesteld dit onder­deel als eerste op te pakken. De gemeenteraad wordt gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor het vernieuwen van de vlonders. In nader overleg met onder andere de gebruikers zal bepaald worden wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden. Rekening wordt gehouden met het (eventuele) terrassen-seizoen en de evenementen. Het herinrichten van het verdere centrumgebied vindt begin 2022 plaats, de periode waarin ondernemers het minste overlast ervaren van de werkzaamheden.

 4. Twee extra woningen voor woningbouwontwikkeling op de Olavstraat 37 Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van verzoek om voor woningbouwontwikkeling aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek de haalbaarheid van 20 in plaats van 18 woningen te mogen onderzoeken.
  2. In te stemmen met het verzoek om voor woningbouwontwikkeling aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek de haalbaarheid van 20 in plaats van 18 woningen te mogen onderzoeken, onder voorbehoud van een positief resultaat bij het regionale afstemmoment volkshuisvesting van 3 juni 2021

  Aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek wordt de haalbaarheid onderzocht van het omzetten van een bedrijfslocatie naar woningbouw. De initiatiefnemer vraagt toestemming om 2 woningen meer te mogen realiseren dan in het oorspronkelijke principeverzoek is opgenomen.

 5. Startdocument Omgevingsvisie Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Startdocument Omgevingsvisie Moerdijk;
  2. Het Startdocument ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  3. De raad voor te stellen:
   1. een krediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 200.000,- voor het opstellen van de Omgevingsvisie;
   2. De binnen de stelpost nieuw beleid opgenomen middelen in de jaren 2021 en 2022 (totaal € 200.000), toe te voegen aan de ‘bestemmingsreserve meerjarige uitgaven van incidentele aard’;
   3. De jaarlijkse uitgaven op het krediet te dekken door inzet van de afgezonderde middelen in de ‘bestemmingsreserve meerjarige uitgaven van incidentele aard’.
  4. Na vaststelling van het Startdocument door de gemeenteraad, het aanbestedingstraject op te starten.

  Op basis van de Omgevingswet is de gemeenteraad verplicht om een grondgebied dekkende, integrale Omgevingsvisie vast te stellen, waarin de strategische lange termijn doelstellingen voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de (fysieke) leefomgeving zijn vastgelegd. Het gaat dus om het toekomstbeeld van de leefomgeving. Bij het formuleren daarvan is participatie van de samenleving een wettelijke randvoorwaarde. De Omgevingswet heeft op een aantal onderdelen al uitgangspunten voorgeschreven, waaraan de Omgevingsvisie moet voldoen. Om een specifiek op gemeente Moerdijk toegespitste Omgevingsvisie te kunnen maken, stellen we zelf ook nog nadere voorwaarden aan het proces om te komen tot de Omgevingsvisie en aan de inhoud en de vorm van de op te stellen Omgevingsvisie.

 6. Wegbeheer Moerdijk 2021-2025

  De raad voor te stellen:

  1. De notitie wegbeheer 2021-2025 vast te stellen met de daarbij behorende financiële middelen.
  2. In te stemmen met scenario 2, waarbij met behulp van functioneel beheer, risico gestuurd onderhoud de onderhoudsachterstand gefaseerd wordt ingelopen.
  3. Ten behoeve van het uitvoeren van scenario 2, een voorziening achterstallig onderhoud wegen in te stellen, hier een bedrag van € 6.900.000,- aan te doteren en dit te dekken vanuit de algemene reserve:
  4. Ten behoeve van het uitvoeren van scenario 2 de volgende kredieten en budgetten beschikbaar te stellen:
   1. Het jaarlijks budget voor klein onderhoud op te hogen met € 73.000,- in 2021 en verder;
   2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen op te hogen met € 600.000,- in 2022 en € 800.000,- vanaf 2023 en verder;
   3. Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor wegen vanaf 2021 op te hogen met €1.725.000,- en de kredieten voor 2022 en verder jaarlijks mee te nemen in het schema van de vervangingsinvesteringen;
   4. Het personeelsbudget voor team Openbare ruimte op te hogen met € 37.500,- in 2021 en €75.000,- in 2022 en verder;
  5. De totale lasten voor 2021 te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant wat hiervoor gereserveerd staat vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2021. De lasten van 2022 en verder deels ten laste te brengen van de specifiek hiervoor gereserveerde middelen in de stelpost nieuw beleid en het hogere deel aan lasten voor de jaren 2022 en verder te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting.

  Bij het gebruik van de openbare ruimte hoort een bepaalde inrichting en een passend kwali­teitsniveau. Ook bij een verminderde mobiliteit is het van belang om de openbare ruimte geschikt te maken en te behouden. Een veilige, prettige en comfortabele openbare ruimte maakt een inclusieve openbare ruimte. En dat is van groot belang voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers.

  Helaas is de openbare ruimte in kwaliteit achteruitgegaan. Op 8 oktober 2020 is de gemeente-raad geïnformeerd over de huidige onderhoudstoestand van de kapitaalgoederen. De kwaliteit van de wegen is de afgelopen 10 jaar in die mate achteruitgegaan, dat deze niet langer voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Erger nog, op veel plaatsen is er een achterstand in het onderhoud en een dusdanige lage kwaliteit ontstaan dat het onveilig kan worden voor het regulier gebruik. We hebben een onderhoudsachterstand die herstelt moet worden. Niet alleen omdat wij dat noodzakelijk vinden, maar ook omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. De gemeente heeft 3.432.000 m² aan verhard areaal, 650.000 m² (20%) hiervan heeft een zeer slechte kwaliteit. Om deze verhardingen weer op een minimaal kwaliteitsniveau te krijgen (veilig), dient een aanpassing plaats te vinden in de wijze waarop het wegbeheer nu wordt uitgevoerd. De komende jaren gaan we daarom een flinke inhaalslag maken in het onderhoud. Aan de hand van 4 scenario’s hebben we verschillende mogelijkheden uitgewerkt om hiermee om te gaan. Het voorkeursscenario is scenario 2, waarbij met behulp van functioneel beheer en risico gestuurd onderhoud de onderhoudsachterstand gefaseerd wordt ingelopen.

 7. Ontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverleg-reacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 2 april 2021;
  2. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” (NL.IMRO.1709.BPBGElisabethweg3-BP30);
  3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  5. Het ontwerp wijzigingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

  Het voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” heeft in de periode 7 januari tot en met 17 februari 2021 ter inzage gelegen. In die periode van terinzagelegging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend. Er zijn wel enkele vooroverleg reacties ingediend echter hebben deze niet geleid tot wijziging van het plan. Deze reacties zijn in de Nota van Inspraak en Vooroverleg verwerkt. Het college heeft op 20 april 2021 het ontwerp wijzigingsplan “Elisabeth-weg 3 te Heijningen” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 29 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming op de locatie Elisabethweg 3 te Heijningen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en van ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’. Het wijzigingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling op, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar ziens-wijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Het wijzigingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 8. Energieprogramma Moerdijk 0.9

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen om het Energieprogramma Moerdijk versie 0.9 vast te stellen.

  Het klimaat verandert. Dat merken we steeds meer. Wateroverlast, hitte, droogte, bodemdaling en zeespiegelstijging beïnvloeden de leefbaarheid op korte en op lange termijn. Ook in Moer-dijk. CO2-uitstoot is verreweg de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. En die CO2-uitstoot is een direct gevolg van ons energiesysteem dat grotendeels is gebaseerd op fossiele brandstoffen. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en in het nationale Klimaatakkoord (2019) zijn er daarom stevige afspraken gemaakt om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Als gemeente willen en moeten we hier een bijdrage aan leveren.

  Het proces naar een CO2-neutraal energiesysteem in 2050 noemen we ook wel de energietransitie. In het Energie-programma Moerdijk leggen we onze lokale visie en ambities vast voor deze transitie. We schetsen het pad naar een CO2-neutrale toekomst in Moerdijk.

  Daarbij hanteren we 5 leidende principes, waar we alle initiatieven en deelopgaven aan toetsen:

  1. We zetten in op een haalbare en betaalbare energietransitie;
  2. We werken aan de energietransitie vanuit lokaal draagvlak en initiatief, zonder daarbij de noodzaak van klimaatactie uit het oog te verliezen;
  3. We zetten in op bewezen technologieën en bieden ruimte voor innovaties;
  4. We benaderen de energietransitie als onderdeel van een maatschappelijke transitie;
  5. We doen het samen en geven zelf het goede voorbeeld.

  In het Energieprogramma onderscheiden we dezelfde vijf sectoren die ook de basis vormen voor het Nationale Klimaatakkoord: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. Elke sector heeft immers z’n eigen doelen. Per sector is voor zo ver mogelijk de huidige stand van zaken beschreven, waar staan we nu? Vervolgens is per sector de opgave beschreven.

  Omdat de energietransitie van ons allemaal is, zijn er bij de voorbereiding veel gesprekken gevoerd met zowel professionele stakeholders als met bewoners. Dit alles heeft geleid tot het Energieprogramma Moerdijk. We noemen dit de 0.9 versie, omdat het Energieprogramma geen in beton gegoten eindproduct is. De energietransitie vraagt om flexibiliteit en adaptief vermogen. We zetten de koers uit op wat we nu weten en verwachten, maar zullen die onderweg nog wel eens moeten bijstellen. In vervolg op dit Energieprogramma werken we met onze gemeenschap zogenaamde Moerdijkse Energiedeals uit. Daarin leggen we samen vast wat gemeente, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden samen gaan doen om de CO2-uitstoot te verminderen en hoe we de energietransitie als vliegwiel benutten om de leefbaarheid, lokale economie en de kwaliteit van het landschap te verbeteren. Dit leidt, samen met de activiteiten die gemeente en onze netwerkpartners zelf al uitvoeren, tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

 9. Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  De Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Onder meer vanuit het programma vitale centra streeft de gemeente naar bereikbare, compacte en dynamische centra, die uitnodigen als ontmoetingsplaats. Om de ontmoetingsfunctie te versterken, maar ook om sturing te houden op de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte, is een actueel terrassenbeleid noodzakelijk om initiatieven vanuit de horeca te kunnen faciliteren. De ‘Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk’ van d.d. 20 april 2021 voorziet in de actualisatie van beleid.

 10. Addendum en exploitatie Frisostraat

  Het college besluit:

  De raad te vragen in te stemmen met de exploitatie en aanvulling op de LOO t.b.v. grond-verkoop (en ruil) voor de realisatie van 12 woningen door Woonkwartier in Zevenbergschen Hoek.

  Op 26 juli 2006 heeft Woonkwartier een locatie-ontwikkelingsovereenkomst (LOO) afgesloten met de gemeente Moerdijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van maximaal 12 appartementen. Conform het onherroepelijke ‘bestemmingsplan Kern Zevenbergschen Hoek 2011 worden deze 12 appartementen verdeeld over een tweetal bouwblokken.

  De grondposities van de ontwikkellocatie zijn ongeveer 50%-50% bezit van Woonkwartier en de gemeente Moerdijk. Een klein deel van de Rijksoverheid. In de LOO zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de gemeentelijke gronden aan Woonkwartier en onder welke voorwaarden de gebouwen gerealiseerd worden. Betaalbare woningen zijn gewenst in Zevenbergschen Hoek, met de realisatie van dit project wordt hier invulling aangegeven.