Energieprogramma Moerdijk 0.9

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om het Energieprogramma Moerdijk versie 0.9 vast te stellen.

Het klimaat verandert. Dat merken we steeds meer. Wateroverlast, hitte, droogte, bodemdaling en zeespiegelstijging beïnvloeden de leefbaarheid op korte en op lange termijn. Ook in Moer-dijk. CO2-uitstoot is verreweg de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. En die CO2-uitstoot is een direct gevolg van ons energiesysteem dat grotendeels is gebaseerd op fossiele brandstoffen. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en in het nationale Klimaatakkoord (2019) zijn er daarom stevige afspraken gemaakt om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Als gemeente willen en moeten we hier een bijdrage aan leveren.

Het proces naar een CO2-neutraal energiesysteem in 2050 noemen we ook wel de energietransitie. In het Energie-programma Moerdijk leggen we onze lokale visie en ambities vast voor deze transitie. We schetsen het pad naar een CO2-neutrale toekomst in Moerdijk.

Daarbij hanteren we 5 leidende principes, waar we alle initiatieven en deelopgaven aan toetsen:

  1. We zetten in op een haalbare en betaalbare energietransitie;
  2. We werken aan de energietransitie vanuit lokaal draagvlak en initiatief, zonder daarbij de noodzaak van klimaatactie uit het oog te verliezen;
  3. We zetten in op bewezen technologieën en bieden ruimte voor innovaties;
  4. We benaderen de energietransitie als onderdeel van een maatschappelijke transitie;
  5. We doen het samen en geven zelf het goede voorbeeld.

In het Energieprogramma onderscheiden we dezelfde vijf sectoren die ook de basis vormen voor het Nationale Klimaatakkoord: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. Elke sector heeft immers z’n eigen doelen. Per sector is voor zo ver mogelijk de huidige stand van zaken beschreven, waar staan we nu? Vervolgens is per sector de opgave beschreven.

Omdat de energietransitie van ons allemaal is, zijn er bij de voorbereiding veel gesprekken gevoerd met zowel professionele stakeholders als met bewoners. Dit alles heeft geleid tot het Energieprogramma Moerdijk. We noemen dit de 0.9 versie, omdat het Energieprogramma geen in beton gegoten eindproduct is. De energietransitie vraagt om flexibiliteit en adaptief vermogen. We zetten de koers uit op wat we nu weten en verwachten, maar zullen die onderweg nog wel eens moeten bijstellen. In vervolg op dit Energieprogramma werken we met onze gemeenschap zogenaamde Moerdijkse Energiedeals uit. Daarin leggen we samen vast wat gemeente, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden samen gaan doen om de CO2-uitstoot te verminderen en hoe we de energietransitie als vliegwiel benutten om de leefbaarheid, lokale economie en de kwaliteit van het landschap te verbeteren. Dit leidt, samen met de activiteiten die gemeente en onze netwerkpartners zelf al uitvoeren, tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda.