22 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 22 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 22 juni 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 juni 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Instandhouding stichting Fort Sabina Corona

   Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina op grond van artikel 4:23, derde lid van de Algemene Wet Bestuursrecht een subsidie te verlenen van € 28.000,- voor het jaar 2021 met als doel het in stand houden van de stichting ondanks de gevolgen van corona;
  2. In verband met de rechtszekerheid van de afhandeling van de subsidieaanvraag op grond van artikel 2.2. van de Algemene Subsidie Verordening alle bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening van toepassing te verklaren;
  3. Het verzoek om extra financiële middelen om coronaproof activiteiten te organiseren af te wijzen.

  Het college heeft besloten om stichting Fort Sabina in verband met corona te ondersteunen met een voorlopige éénmalige subsidie in 2021 van € 28.000,-. Onder de voorwaarde dat deze subsidie niet bijdraagt aan enige vorm van reservevorming. Stichting Fort Sabina is een bijzondere vrijwilligersorganisatie in de gemeente Moerdijk. Ze renoveert, beheert en onderhoud Fort Sabina. Ze houdt het historisch verhaal van het fort levend maar organiseert ook een verscheidenheid aan culturele activiteiten. Binnen al haar activiteiten geeft de stichting ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte om zich te ontwikkelen. Tot slot heeft het fort ook een belangrijke toeristische functie waar veel dagjesmensen op afkomen. De stichting beheert niet alleen het fort maar een smeltkroes aan maatschappelijke activiteiten. Dat maakt de stichting bijzonder. Het is niet vanzelfsprekend dat het college een bijdrage geeft om de exploitatie van een stichting sluitend te krijgen. De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) schrijft voor dat het college dit alleen in incidentele gevallen mag doen met een toelichting wat de aanleiding is voor het incident. De onvoorziene gevolgen van corona, de maatschappelijke impact van het wegvallen van de activiteiten en de getoonde inzet van de stichting om de financiën op orde te brengen hebben er voor gezorgd dat het college in dit bijzonder geval besloten heeft om de stichting de subsidie te verlenen. Artikel 4:23, derde lid van de Awb bepaalt dat het college dit soort incidentele subsidies mag verstrekken. Omdat de Awb verder niets bepaalt over het afhandelingsproces van de aanvraag ontstaat er een mate van rechtsonzekerheid of in ieder geval rechtsonduidelijkheid. Daarom heeft het college besloten om alle bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk van toepassing te verklaren. Zo weet de stichting waar ze aan toe is. Naast de financiële ondersteuning voor de exploitatie heeft de stichting ook om aanvullende middelen gevraagd voor het coronaproof organiseren van activiteiten. Het gaat om een bedrag van € 58.000,- aanvullend op de € 9.000,- die de stichting jaarlijks krijgt voor dit soort activiteiten.

  Voor het college heeft het in stand houden van de Moerdijkse vrijwilligersorganisaties in de corona periode de prioriteit. Mocht dit gelukt zijn en er nog Rijksmiddelen over blijven, dan zal het college op een later tijdstip gaan kijken hoe deze middelen op een goede manier te besteden.

 3. Vaststelling jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves;
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 15,1 miljoen;
  4. Een bedrag van € 600.600 van de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie’ over te hevelen naar de algemene reserve in het kader van de terugbetaling van de voorfinanciering van het krediet Molenstraat, onderdeel van het totaal project Centrumontwikkeling Zevenbergen;
  5. De omvang van de reserve meerjarige uitgaven af te romen met € 26.000 in verband met de afwikkeling van de quick scan monumenten (€ 19.200) en het uitvoeringsprogramma Economie (€ 6.800) en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  6. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 11.400 op basis van de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  7. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties;

  De coronacrisis die zeer grote invloed heeft gehad op onze levens en de samenleving als geheel, is natuurlijk ook in het jaarverslag en de jaarrekening zichtbaar. Door corona hebben we niet al het voorgenomen beleid uit kunnen voeren. Soms is dit duidelijk aanwijsbaar, maar lang niet altijd is het effect van corona zichtbaar te maken. Verder is onze inzet natuurlijk zeer nadrukkelijk gericht geweest om onze inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij te staan, met hen mee te denken, te faciliteren waar mogelijk, van advies te voorzien om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. De jaarrekening 2020 sluit met een batig saldo van € 5.612.000. Dit is het resultaat nadat de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves hebben plaatsgevonden op grond van eerdere besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Op basis van de aangepaste begroting 2020 werd een voordelig resultaat verwacht van € 1.925.000 (2e bestuursrapportage 2020). Het positief resultaat valt bijna € 3,7 miljoen hoger uit dan verwacht. In de jaarrekening wordt uitgebreid toegelicht hoe het resultaat is ontstaan. Belangrijkste positieve ontwikkelingen zijn een hogere bijdrage uit het gemeente-fonds van € 1,1 miljoen, een hogere resultaat in de grondexploitaties/grondverkopen van € 0,8 miljoen en het later oppakken van activiteiten, en dus verplaatsten van uitgaven, naar 2021 van ca. € 1,6 miljoen. Verder vallen uitgaven hoger uit voor wegbeheer € 0,5 miljoen en afval € 0,3 miljoen. De jaarlijkse actualisatie van de belangrijkste risico’s geeft aan dat de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen een bedrag van € 15,1 miljoen vraagt. Tot slot wordt op basis van actualisering van de bestemmingsreserves, € 0,6 miljoen vanuit deze bestemmingsreserves toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de bestemming van het saldo van de jaarrekening wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd.

 4. Bestemming jaarrekeningresultaat 2020

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 de volgende bedragen beschikbaar te stellen:
   1. € 532.000 voor uitwerking corona-gerelateerde zaken;
   2. € 305.500 voor personeel gerelateerde uitgaven voor overlopende projecten/ werkzaamheden van 2020 naar 2021 (P-budget);
   3. € 50.000 voor actualisatie van de gebiedsplannen;
   4. € 133.000 voor de invoering van de Wet inburgering;
   5. € 196.000 voor inspectie, advisering en onderhoud aan bruggen en objecten in de openbare ruimte;
   6. € 40.000 voor publieksvoorlichting aan het beheer in de openbare ruimte;
   7. € 20.000 voor het beheerssysteem openbare ruimte;
   8. € 25.000 voor inspecties van de monumentale gebouwen;
   9. € 47.000 voor onderzoek toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen;
   10. € 30.000 voor vergunningplicht autoverhuurbedrijven en de integrale actualisatie
   11. € 25.000 voor het vraagstuk van arbeidsmigranten;
   12. € 28.000 subsidieregeling Oud Dintel;
   13. € 79.000 voor het opstellen van de transitievisie Warmte;
   14. € 305.000 voor uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik;
   15. € 305.000 voor overheveling van de rijksbijdrage Regeling Reductie Energie- verbruik;
   16. € 75.000 voor training en verandermanagement van de medewerkers ten behoeve van het nieuwe werkplekconcept;
   17. € 6.000 voor de ontwikkeling van web 2020.
  2. Vanuit de winstneming binnen de grondexploitatiecomplexen Vlinderbuurt en Waterwijk een bedrag van € 232.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen ‘reserve grondexploitatie’.
  3. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2020 na de besluiten onder 1 en 2 van € 3.788.500 toe te voegen aan de algemene reserve.

  De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 5.612.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. Ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2020 naar 2021 wordt gevraagd een bedrag van € 1.591.500 ten laste van het rekeningresultaat 2020 te brengen. Het betreft de volgende zaken: 

   
  Omschrijving Bedrag
  Coronamiddelen € 532.000
  Personeelsbudget € 305.500
  Actualisatie gebiedsplannen € 50.000
  Invoering Wet inburgering € 133.000
  Bruggen en objecten openbare ruimte € 196.000
  Publieksvoorlichting openbare ruimte € 40.000
  Beheersysteem openbare ruimte € 20.000
  Rijks -en gemeentelijke monumenten € 25.000
  Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen € 47.000
  Vergunningsplicht autoverhuurbedrijven en actualisatie beleidsregels Bibob € 30.000
  Arbeidsmigratie € 25.000
  Duurzaamheid, subsidieregeling Oud Dintel € 28.000
  Opstellen transitievisie Warmte € 79.000
  Energiemaatregelen € -
  Budget vernieuwen en experimenteren € 75.000
  Innovatiegelden Web 2020 € 6.000
  Totaal € 1.591.500

  Vanuit de winstnemingen uit de grondexploitatiecomplexen Vlinderbuurt en Waterwijk wordt een bedrag van € 232.000 toegevoegd de nieuwe bestemmingsreserve ‘reserve grondexploitatie. Tot slot wordt voorgesteld het restant van het jaarrekeningresultaat 2020 van € 3.788.500 toe te voegen aan de algemene reserve. 

 5. Transitievergoeding onder voorwaarden aan JBB (Jeugdbescherming Brabant)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een transitievergoeding aan JBB van € 18.904 voor 2021 en evt. € 3.379 voor 2022 en 2023 onder voorwaarden zoals opgenomen in de brief aan mevrouw R. den Besten, directeur/bestuurder van JBB;
  2. In te stemmen met het verwerken van deze kosten in de tweede bestuursrapportage;
  3. Besluitvorming over structurele maatregelen zoals een tariefsverhoging los te koppelen van de transitievergoeding en hier pas in een later stadium besluit over te nemen;
  4. De vooruitgeschoven bestuurders van regio WBW (de heer R. van Ginderen – Roosendaal en mevrouw P. Koenders – Bergen op Zoom) waar mogelijk gezamenlijk te laten overleg-gen en optrekken met de vooruitgeschoven bestuurders van regio WBO om zo het boven-regionaal overleg effectiever te laten verlopen (grotere slagkracht en invloed voor WBO en WBW).

  Aan Jeugdbescherming Brabant wordt een transitievergoeding van € 18.904 voor 2021 beschikbaar gesteld, waarmee lucht en ruimte in de bedrijfsvoering van JBB wordt gerealiseerd en zij in staat worden gesteld om te komen tot een transformatieplan gericht op de toekomst van JBB. Dit besluit staat los van de besluitvorming over de hoogte van de tarieven van de gecertificeerde instellingen.

 6. KPI archief- en informatiebeheer 2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verbeterplan als reactie op het KPI-verslag archief- en informatie-beheer 2020;
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief informeren over het KPI-verslag over het jaar 2020 en het verbeterplan.

  Begin 2020 hebben de archivaris en archiefinspecteur van het West-Brabants Archief (WBA) een volledige tweejaarlijkse archiefinspectie uitgevoerd over ons archief- en informatiebeheer en hiervan verslag uitgebracht. Uit het archiefverslag blijkt dat we voldoende aandacht hebben voor ons archief- en informatiebeheer. Ook zijn er verbeterpunten genoemd, met name m.b.t. de KPI-onderdelen ‘Interne kwaliteitszorg en toezicht’ (KPI 4) en ‘Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzame archiefbescheiden’ (KPI 5). De belangrijkste aanbevelingen die hier uit voortkomen zijn het opzetten van een ‘kwaliteitssysteem informatiebeheer’, het opzetten van een (SMART) verbeterplan, het actualiseren van het overzicht van archiefwaardige applicaties en het realiseren van een informatiebeheerplan.

  De aanbevelingen van de archiefinspecteur verscherpen onze plannen op het archief- en informatiebeheer, deze worden overgenomen en zijn uitgewerkt in een verbeterplan. Ook de openstaande aandachtspunten uit het toezichtoordeel uit 2019, waarin werd geconcludeerd dat het archief- en informatiebeheer gedeeltelijk voldoet, komen hierin terug. Hiermee verwachten we de nodige verbetering aan te brengen, dat door de provincie getoetst zal worden als onderdeel van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT).

  De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken en de aanpak m.b.t. archief- en informatiebeheer. Het IBT sturen we het verslag van de archiefinspectie en ons verbeterplan vóór 15 juli a.s. toe. Daarnaast zenden we het WBA het verbeterplan toe zodat het op de hoogte is van onze voortgang in het verbeteren van ons archief- en informatiebeheer.

  Volgend jaar bekijken we met het WBA de voortgang van het verbeterplan en informeren we het college, de gemeenteraad en het IBT over de stand van zaken.

 7. Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6

  Het college besluit:

  1. Terug te komen op het aanbod gedaan in de ‘dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Rucphen’ met de Wmo De6 regio (collegebesluit 24 november 2020).
  2. In te stemmen met het voorliggende concept in de plaats van het eerder gedane aanbod.

  Gevraagd burgemeestersbesluit:

  Wethouder Schoneveld de volmacht te verlenen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio;

  Vanaf 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente Rucphen de De6 Wmo regio (hierna regio). De regio bestaat uit 6 West-Brabantse gemeenten. Op 24 november 2020 heeft het college reeds ingestemd met het formaliseren van deze afspraken in een dienstverleningsovereenkomst (verder DVO) met de gemeente Rucphen.

  Deze DVO zorgt voor heldere afspraken over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico’s van deze ondersteuning. Vanuit een tweetal van de zes gemeenten is er tegen de verwachting in en na het collegebesluit van 24 november 2020 het verzoek gekomen om de DVO aan te passen. De aanpassingen hebben met name betrekking op de inzet van het Inkoopbureau Bureau West-Brabant en de inkoop technische gevolgen daarvan door de hoogte van de gevraagde bedragen en de bevoegdheden van de gemeente Rucphen in deze. Gelet op deze wezenlijke veranderingen t.o.v. eerdere versie van de overeenkomst is nieuwe besluitvorming door de colleges aan de orde.

 8. Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant

  Het college besluit:

  In te stemmen met de tweede verlenging van de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant met een jaar tot en met 31 december 2022.

  Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het recht op cliëntondersteuning voor het gehele sociaal domein (dus ook voor de Jeugdwet en de Participatiewet) én andere levensgebieden zoals schuldhulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, wonen, werk en inkomen geregeld. Cliëntondersteuning in de fase van het keukentafelgesprek, bestaand uit het voorbereiden van het gesprek, het ondersteunen tijdens het gesprek en de nazorg en evaluatie, is regionaal vormgeven met de vijf gemeenten (Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en Moerdijk). Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met MEE West-Brabant. Het college heeft besloten de overeenkomst voor een tweede en laatste keer met een jaar te verlengen in 2022. 

 9. Uitbetaling eigen bijdrage lockdown kinderopvang

  Het college besluit:

  De eigen bijdrage voor de regelingen Sociaal Medische Indicatie (SMI), Kinderopvangtoeslag (KOT) en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te vergoeden vanuit het compensatiepakket Corona voor medeoverheden voor de jaren 2020 en 2021.

  In de coronacrisis is de kinderopvang helemaal of voor een gedeelte gesloten geweest, namelijk van 16 maart tot en met mei 2020, 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang). De facturen voor de opvang zijn doorbetaald, ook als de kinderen niet naar de opvang zijn geweest. Wanneer ouders kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst ontvangen, wordt de eigen bijdrage door de belastingdienst gecompenseerd. Voor een aantal gezinnen geldt dat zij geen vergoeding vanuit de Belastingdienst krijgen, maar een regeling met de gemeente hebben voor opvang. Ook hier is compensatie van de eigen bijdrage kinderopvang aan de orde.

 10. Verlengen overeenkomst uitvoering Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst uitvoering Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst inzake de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant voor de periode 2022-2024, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten;
  2. Thuiszorg West-Brabant op de hoogte te stellen van dit besluit via een verlengingsbrief.

  Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0 tot 19 jaar. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt in de gemeente Moerdijk uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). Na een gezamenlijk aanbestedingstraject hebben de 6 gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht) een 4-jarige inkoopovereenkomst voor de jaren 2018 t/m 2021 met de optie tot 2 maal verlenging met 2 jaar gesloten met TWB.

  Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma waarbij jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het RVP is in 2018 wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid waarna een deel van de uitvoering van het RVP met ingang van 1 januari 2019 onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten is gekomen. De gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen.

  Dit om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband van 16 gemeenten in West-Brabant). Met TWB is hiervoor een aparte overeenkomst gesloten. De huidige overeenkomsten met TWB voor de uitvoering van JGZ 0-4 jaar en het RVP lopen 31 december 2021 af. Eind 2020 zijn de 6 gemeenten samen met het Inkoopbureau West-Brabant gestart met de voorbereidingen voor de bestuurlijke besluitvorming over het al dan niet verlengen van beide overeenkomsten met TWB. Op basis van een uitgebreide evaluatie is geconstateerd dat TWB de JGZ 0-4 jaar en het RVP naar tevredenheid en conform de gemaakte afspraken uitvoert. Derhalve heeft het college besloten in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant voor de periode 2022-2024, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten.

 11. Verzoek uitbetaling bijdrage Waterpoortpont bij niet ontvangen dienstverlening vanwege coronamaatregelen.

  Het college besluit:

  In te stemmen met het verstrekken van de jaarlijkse bijdrage van €8.000 aan de vaarverbinding op het Volkerak-Zoommeer, de Waterpoortpont en de huur van de steiger van €13.000, ondanks niet ontvangen dienstverlening vanwege coronamaatregelen.

  Elk jaar verzorgt de Waterpoortpont de verbinding over het water op het Volkerak-Zoommeer. Moerdijk wordt hierdoor verbonden met locaties in Goeree-Overflakkee en Steenbergen. Vanwege de coronamaatregelen heeft de dienstverlening in 2020 niet plaats kunnen vinden. Vanwege doorlopende kosten, onderhoud en continuïteit is besloten de jaarlijkse bijdrage toch te verstrekken.