25 mei 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 25 mei 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 25 mei 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 mei 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 mei 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beleidsplan Inburgering

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad voor te stellen het beleidsplan Inburgering vast te stellen.
  2. In te stemmen met de reactie aan de adviesraden middels het inspraakverslag, op hun advies op het beleidsplan.

  De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1 januari 2022. Deze wet biedt gemeenten de mogelijk-heid om de omissies uit de huidige wet, zoals een beperkte invloed op de inburgering, een geringe controle op scholingsaanbieders en een laag slagingspercentage, onder gemeentelijke verantwoordelijkheid aan te pakken. In december 2020 hebben De6 besloten om de uitvoering van deze wet te beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

  In het beleidsplan staat hoe de uitvoering van de Wet inburgering er in De6-gemeenten uit zal zien. Daarin zijn zowel de taken en voorwaarden waaraan zij moeten voldoen meegenomen als de ruimte die er is voor een eigen, lokale keuze en invulling.

 4. Concept meerjarenbegroting ICT WBW 2022-2025

  Het college besluit:

  Aan de raadsleden die zijn aangewezen als “bestuurlijk eigenaar” van de gemeenschappelijke regeling SAMENWERKING ICT West-Brabant-West te adviseren:

  1. Een zienswijze in te dienen op de concept meerjarenbegroting ICT WBW 2022-2025.
  2. Ontwerpzienswijze in handen stellen van de griffie voor het opstellen van een raadsvoorstel over zienswijzen ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.
  3. In de begroting 2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de ICT-WBW op te nemen van € 909.626

  Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwer-king West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2022-2025 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een ziens-wijze in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid gebruik te maken.

  Hiervoor is een conceptzienswijze opgesteld. Door het vertrek van de gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling zullen de lasten vanaf 2023 structureel toenemen als er geen maatregelen genomen worden. ICTWBW wordt gevraagd om de maatregelen te nemen die de kostenstijging voor de gemeente Moerdijk zo veel mogelijk voorkomt.  

 5. Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting WVS 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van WVS en de volgende besluiten van het Algemeen Bestuur van 12 april 2020:
   1. de jaarrekening 2020 van WVS vast te stellen;
   2. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 2.000.000 toe te voegen aan de algemene reserve en dit bedrag aan te wenden voor de exploitatie 2021;
   3. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 1.880.000 toe te voegen aan de algemene reserve (restant compensatie Covid 19);
   4. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 50.000 te reserveren in een bestemmingsreserve ‘viering 50 jaar WVS’;
   5. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 206.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal Wsw-werknemers.
   6. de bestemmingsreserve compensatie transitievergoedingen ten bedrage van € 2.336.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal Wsw-werknemers.
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van WVS en de gemeentelijke bijdrage voor 2022 vast te stellen op € 3.634 per SW-er.
  3. De jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van WVS ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met bijgevoegd raadsinformatiebrief.
  4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerp-begroting 2022 van WVS:
   1. Van WVS wordt gevraagd in het najaar 2021 een herziene begroting 2022 en meerjarenraming op te stellen waarin de consequenties van de coronacrisis voor de WVS zijn verwerkt en inzichtelijk zijn gemaakt. Tevens dient in deze herziene begroting in elk geval de actuele situatie verwerkt te worden van de:
    1. Rijksbijdrage.
    2. LIV (Lage Inkomens Voordeel).
    3. (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering.
    4. De consequenties van de besluitvorming rond de PMC Groen te verwerken, voor zover deze besluitvorming dan al heeft plaatsgevonden.
   2. In de begroting wordt beperkt ingegaan op de ketensamenwerking. Graag zien we in de begrotingswijziging 2022 een nadere beschrijving van de maatschappelijke doelen / resultaten die de WVS in de samenwerking met de Werkplein Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal beoogt en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarnaast verwachten we dat de WVS in de herziene begroting inzicht geeft in de mogelijkheden om synergievoordelen te realiseren door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking.
   3. Tenslotte: de raad gaat ervan uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inacht-neming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

  WVS-groep (hierna WVS) is het leerwerkbedrijf van West-Brabant en werkt samen met ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant. Binnen de ketensamenwerking is het maatschappelijke doel om zoveel als mogelijk mensen deel te laten nemen, liefst in loonvor-mende arbeid. Ingediend zijn de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 van WVS. Deze begroting is gebaseerd op de gegevens die we weten, maar de effecten van de mei- en septembercirculaire zullen ervoor zorgen dat in het najaar weer een aangepaste begroting zal worden gemaakt.

  De acties voortkomend uit het gezamenlijke jaarplan met de ISD Brabantse Wal en het Werk-plein Hart van West Brabant zijn, voor zo ver als mogelijk, meegenomen in deze begroting. Tevens is de begroting met beide afgestemd. De begroting moet dan ook in samenhang worden bekeken met de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. Het college stemt in om een zienswijze in te dienen op de begroting van de WVS.

 6. 1e bestuursrapportage 2021

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. De begroting 2021 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrap-portage 2021) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee het verwachte begrotingsresultaat 2021 uitkomt op € 73.500 negatief.
    
   bedragen x € 1.000
   -/- = voordeel
   Mutatie 2021

   Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk

   122

   Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk

    -94

   Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk

   -179

   Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben

   -14 

   Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf

    301

   Mutaties reserves

   0
   Totaal 1e berap 2021 136
  2. Van de in de stelpost nieuw beleid gereserveerde middelen voor 2021 € 93.000 over te hevelen naar het betreffende product ter uitvoering van activiteiten m.b.t. duurzame inzetbaarheid.
  3. In te stemmen met de in de 1e bestuursrapportage toegelichte ophogingen van de investeringskredieten:
   1. De Hoeksteen Zevenbergschen Hoek (€ 320.900).
   2. Verduurzaming voertuigenpark (€ 41.500).
  4. De niet bestede middelen voor het project Sanering Bult van Pars (€ 378.000) vanuit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve (reserve meerjarige uitgaven incidentele aard) terug te storten in de algemene reserve.

  Conform de Financiële verordening gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente. In deze 1e bestuursrapportage 2021 rapporteren we over (financiële) ontwikkelingen over de eerste 3 maanden van 2021. In de rapportage zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van een raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd.

 7. Begroting 2022 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022.
  2. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 6 juli 2021 het volgende naar voren te brengen:
   1. Blijvend aandacht te hebben voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen en bij de takendiscussie die in de planning staat, geen zoekgebieden uit te sluiten en het gesprek zo open mogelijk in te gaan.
   2. Naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de ‘soft-closures’ na 4,8 en 10 maanden.
  3. Op te dragen deze punten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2022 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  4. In de begroting 2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op te nemen van €3.029.344.

  De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de conceptbegroting 2022 aan de gemeenten aan ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Op basis van de ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 6 juli 2021 worden voorgesteld over te gaan tot definitieve vaststelling. Op basis van de begroting wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke en met de deelnemende gemeenten overeengekomen taken. De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2022 komt voor de gemeente Moerdijk uit op € 3.029.344, waarin ook de exploitatielasten (€92.025) voor de kazerne Moerdijk-Haven zijn inbegrepen. De beleidsbegro-ting 2022 heeft een vergelijkbare opzet als het Beleidsplan 2019-2023 “Samenwerken aan Veiligheid en Veerkracht”.

 8. Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”
  2. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 1e begrotingswijziging 2021 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma School-verzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
  3. In de begroting 2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leren West-Brabant op te nemen van € 144.572.

  Moerdijk is door het Rijk ingedeeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten West-Brabant. In deze RMC-regio is het beleid ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten (vsv) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 16 West-Brabantse gemeenten. Om te komen tot een eenduidige registratie en aanpak van school-verzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, werken de 16 gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten” en het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL West-Brabant) in Breda. Alle 16 gemeenten hebben de administratie van de leerplicht en vsv overgedragen aan het RBL West-Brabant. Voor 7 gemeenten, waaronder Moerdijk, voert het RBL West-Brabant ook alle uitvoerende taken uit, het gaat om dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders.

  Het RBL West-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2022 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2022. Er wordt voorgesteld in de begroting 2022 van gemeente Moerdijk € 144.572 op te nemen voor de bijdrage aan het RBL West-Brabant.

  Het RBL West-Brabant heeft daarnaast de 1e begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld, die bestaat uit een Pilot Projectaanjager RBL en een drietal VSV-projecten. Deze projecten waren nog niet opgenomen in de Beleidsbegroting 2021. Een bedrag voor VSV projecten van € 182.405,00 en € 48.333,00 voor de projectaanjager, totaal € 230.738,00 wordt aan zowel de lasten- als batenkant van de Beleidsbegroting 2021 toegevoegd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze 1e begrotingswijziging. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze 1e begrotingswijziging 2021.

 9. Ontheffingen parkeren grote voertuigen

  Het college besluit:

  Vooruitlopend op de komende wijziging van de APV, ontheffingen te verlenen voor het parkeren van grote voertuigen in de bebouwde kom.

  In artikel 5:8 van de APV is bepaald dat het verboden is om voertuigen, langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Er kan ontheffing worden verleend van dit verbod. In de praktijk worden de ontheffingen verleend aan bestuurders van voertuigen waarbij sprake is van piketdienst en bestuurders van een voertuig dat wordt gebruikt voor vervoer van gezinsleden met een lichamelijke beperking. Hierbij wordt niet gelet op de grootte en de hoogte van het voertuig.

  Omdat na onderzoek is gebleken dat de nieuwere bedrijfsvoertuigen groter en hoger zijn, is een voorstel gedaan om tijdens de komende actualisatie van de APV een wijziging op te nemen met betrekking tot de maatvoering. Het voorstel is om de lengte van 6 meter te handhaven, maar de maximale hoogte naar 2,6 meter op te hogen.

  De actualisatie wordt in december van 2021 ingepland. Om te voorkomen dat besloten wordt om een ontheffing te weigeren terwijl volgend jaar, zonder toestemming met een voertuig, hoger dan 2,4 meter geparkeerd mag worden , heeft het college ingestemd om, vooruitlopend op de wijziging van de APV, ontheffingen ter verlenen voor voer-tuigen tot 2,6 meter. Hierbij vervalt dan de voorwaarde van de piketdiensten en het vervoer van gezinsleden met de lichamelijke beperking. Na de wijziging van de APV vervalt de ontheffing automatisch.

 10. Krediet voor het bewerken en digitaliseren van het archief in de archiefkelder

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak en de financiële randvoorwaarden om de dossiers in de archiefkelder te bewerken, te digitaliseren en over te brengen naar de depots van het West-Brabants Archief en hiervoor een budget van € 300.000 beschikbaar stellen, verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2024;
  2. De kosten te dekken uit de specifiek voor dit doel gereserveerde middelen in de stelpost Nieuw beleid.

  In de archiefkelder van de gemeente Moerdijk bevindt zich een schat aan informatie die volgens de Archiefwet 1995 voor blijvende bewaring in aanmerking komt en overgebracht moet worden naar de depots (archiefbewaarplaats of e-depot) van het West-Brabants Archief (WBA). Inwoners, bedrijven en andere belangstellenden krijgen zo toegang tot deze informatie. Voordat het WBA deze dossiers in zijn depots kan opnemen moeten deze bewerkt worden, zodat alleen bewaard blijft wat relevant en wettelijk vereist is (schonen). Daarnaast is het van belang dat documenten zoals bouwtekeningen, vigerende milieuvergunningen en omgevingsvergunningen gedigitaliseerd worden, zodat deze digitaal raadpleegbaar zijn. Daarnaast is het van belang dat deze digitaal beschikbaar komen voor de processen rondom vergunningverlening, de informatiebehoefte vanuit het veiligheidsdomein en het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Wet onroerende Zaken (WOZ). De gemeenteraad is gevraagd om het bedrag dat opgenomen is in de meerjarenbegroting 2021-2024 beschikbaar te stellen om er voor te zorgen dat deze dossiers geschoond (en digitaal) opgenomen kunnen worden in de depots van het WBA.

 11. Afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten voor short stay en mid stay

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen om het “afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten voor short stay en mid stay” vast te stellen.

  In de Integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 is geconcludeerd dat Moerdijk een flinke opgave heeft in de huisvesting van arbeidsmigranten. De omvang van nieuwe locaties voor huisvesting en het aantal huisvestingsplaatsen is maatwerk en is afhankelijk van omgevings-factoren. Met het voorgestelde “afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten voor short stay en mid stay” kunnen we verzoeken voor nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten afstemmen op de locatie. Hierbij blijft maatwerk noodzakelijk.

 12. Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant.
  2. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.
  3. Wethouder A.M.J. Dingemans te mandateren om namens het college het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West Brabant te ondertekenen tijdens de ontwikkeldag op 9 juli 2021

  Het Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant is een integrale afspraken set waarmee we samen stappen zetten om de omstandigheden voor arbeidsmigranten in onze regio te verbeteren. Het gaat hierbij om afspraken op het gebied van huisvesting, werken en leren en welzijn. Iedere overheid heeft daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte. Door middel van het afsprakenkader realiseren we een op elkaar afgestemde aanpak. De urgentie ligt bij het oplossen van de huisvestingsopgave.

 13. Subsidieregeling stimulering energiebesparing en duurzame energie

  Het college besluit:

  1. De nadere regel ‘Stimulering energiebesparing en duurzame energie’ vast te stellen
  2. Mandaat te verlenen voor een beslissing op de subsidieaanvragen aan de teamleider van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.

  Het college stelt de ‘Nadere regel realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energie-projecten’ vast. Deze regeling biedt tot € 40 000 subsidie aan initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de sociale randvoorwaarden bij duurzame energieprojecten. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021.

 14. Subsidieregeling realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energieprojecten

  Het college besluit:

  1. De nadere regel ‘Realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energieprojecten vast te stellen;
  2. Mandaat te verlenen voor een beslissing op de subsidieaanvragen aan de teamleider van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.

  Het college stelt de ‘Nadere regel realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energie-projecten’ vast. Deze regeling biedt tot € 40 000 subsidie aan initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de sociale randvoorwaarden bij duurzame energieprojecten. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021.

 15. Begroting 2022 GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
  2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze over de begroting 2022 naar voren te brengen.

  Het college heeft kennisgenomen van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Baven-Dorst en Zevenbergen en besloten om aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Er zijn geen aandachtspunten voor deze gemeenschap-pelijke regeling.

 16. Ontwerp beleidsbegroting 2022 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (GR RAV Brabant MWN) en Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. In te stemmen met het indienen van onderstaande gezamenlijke zienswijze van de gemeen-ten in de regio Midden- en West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2022 van de RAV Brabant MWN:
   1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verant-woording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
   2. De raad vraagt nogmaals aandacht bij het DB en AB voor de afgegeven beleidsmatige richtlijn waarin de RAV Brabant Midden-West-Noord extra aandacht besteed aan gemeenten waar de overschrijding van A1 ritten, op basis van de jaarstukken en cijfers over 2020, hoger ligt dan 12,5% en hierover in overleg te treden met de betreffende gemeenten.
  2. In te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling versie 6.0 van de RAV Brabant Midden-West-Noord welke is aangepast ten opzichte van versie 5 uit 2019 vanwege de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren.

  Op 7 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord de ontwerp beleidsbegroting 2022 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen op de ontwerp begroting uiterlijk 30 juni 2021 te geven. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de ontwerp beleidsbegroting zijn de met de zorg-verzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.

  Er is in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant een gezamen-lijke zienswijze opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren wordt gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de beleidsbegroting 2022 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd.

  Tevens is de gemeenteraad akkoord gegaan met versie 6.0 van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN welke is aangepast ten opzichte van versie 5 uit 2019 vanwege de opsplitsing en opheffing van de (voormalige) gemeente Haaren. Verder is de GR ongewijzigd gebleven.

  Het Algemeen Bestuur zal op 1 juli 2021 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2022 en versie 6.0 van de Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN vaststellen. 

 17. Ontwerpbegroting RWB 2021

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de daarin opgenomen resultaat-bestemmingsvoorstellen.
  2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting RWB 2022 naar voren te brengen.
  3. Richting de RWB wel aandacht te vragen voor de volgende drie zaken:
   1. De doorwerking van transitieopgaven op gebied van klimaat en energie (o.a. vergroe-ning chemie, circulaire economie, elektrificatie) in de regionale strategische agenda;
   2. Een goede afstemming tussen bestaande en nieuwe overlegtafels om te voorkomen dat acties dubbel worden uitgezet of opgepakt door de verschillende samenwerkingsverbanden en om er voor te zorgen dat de juiste vragen op en bij de juiste samenwerkingsniveaus en -verbanden worden uitgezet (lokaal, (sub)regionaal, provincie en Rijk);
   3. Het vroegtijdig en adequaat te betrekken van de raden bij de discussie over het ambitieniveau van de economische samenwerking in West-Brabant en de daarvoor benodigde menskracht en financiën.
  4. De relevante bedragen uit de begroting RWB 2022-2025 over te nemen in de concept begroting van de gemeente Moerdijk 2022-2025. Voor 2022 komt dit neer op een bijdrage aan de primaire taken van € 276.814 (apparaatskosten RWB + kosten Rewin) plus € 24.134 ten behoeve van het O&O fonds.

  De RWB heeft haar Jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 middels een brief aan de colleges aangeboden. Gemeenteraden worden uitgenodigd om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde inzet van het rekeningresultaat RWB 2020 en de ontwerp-begroting RWB 2022. De RWB richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigings-klimaat door inzet op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Daarnaast voert de RWB een vijftal uitvoeringsgerichte taken uit: kleinschalig Collectief vervoer (KCV), regio-archeologie, routebureau West Brabant, programma Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA) en het Mobiliteitscentrum (MBC). De kosten van deze taken zijn afhankelijk van het gebruik. Daarnaast verloopt de bekostiging van regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. Rewin via de begroting van de RWB.

  De begroting is conform de kadernota. Ten aanzien van de apparaatskosten RWB wordt een stand-stil principe gehanteerd waardoor de kosten niet verder oplopen over de jaren. Ten aanzien van de bijdrage aan Rewin geldt dit niet. Op basis van het uitvoeringsprogramma van Rewin 2019-2023 is voor 4 jaar een financiële afspraak gemaakt. Binnen deze periode is het niet mogelijk tot een aanpassing te komen. Het college heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Wel wordt geadviseerd een drietal punten bij de RWB onder de aandacht te brengen.

 18. Conceptbegroting GR Havenschap Moerdijk 2022

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad aan te geven geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2022 van de GR Havenschap Moerdijk.

  Het bestuur van de GR Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2022 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Naast het houden van de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV heeft de GR als enige taak de financieringsfunctie van genoemd bedrijf. De conceptbegroting 2022 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen.

 19. 008. Locatie ontwikkelingsovereenkomst Kop Roode Vaart

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde locatieontwikkelingsover-eenkomst ten einde de samenwerking met Zeeman Vastgoed, voor de ontwikkeling van het projectgebied Kop Roode Vaart tot woningbouwlocatie, vast te leggen.

  Gevraagd burgemeestersbesluit:

  Het geven van een volmacht aan wethouder Brummans voor het ondertekenen van de locatie-ontwikkelingsovereenkomst.

  In april 2020 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met Zeeman Vastgoed waarin de bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw op de locatie “Kop Roode Vaart”. Deze locatie bestaat uit twee deelgebieden, de zijde van de Allenweg en de zijde van de Huizersdijk.

  Het uiteindelijke ontwikkelplan voorziet in de realisatie van circa 45 appartementen verdeeld over 3 appartementsgebouwen en 48 grondgebonden woningen bestaande uit diverse woningtypen (rijwoningen, tweekappers en vrijstaand). Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat deze ontwikkelingsvariant haalbaar is.

  De ontwikkelaar is bereid om uitvoering te geven aan deze ontwikkeling, maar heeft de gemeente nodig voor de toepassing van de planologische procedures en planbegeleiding. De gemeente is bereid om de samenwerking met de ontwikkelaar voort te zetten. Om die reden hebben partijen de wijze waarop zij invulling willen geven aan het vervolg van de samenwerking vastgelegd in een anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst. Door vaststelling en onder-tekening van de locatieontwikkelingsovereenkomst komt de realisatie van woningbouw aan de Kop van Roode Vaart weer een stukje dichterbij.

 20. SPUK IJZ aanvraag Optisport en Stichting Zwembad Fijnaart

  Het college besluit:

  In te stemmen met een huurkorting of een aanvullende exploitatiebijdrage in 2021 toe te kennen voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 (en eventueel 2021) van Optisport (complex de Niervaert en zwembad de Bosselaar) en Stichting Zwembad Fijnaart ter hoogte van de SPUK IJZ uitkering die de gemeente ontvangt.

  De gemeente kan een uitkering aanvragen voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 waarmee een zwembad is geconfronteerd als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Uit de voorlopige jaarcijfers blijkt een exploitatietekort van in totaal € 48.452 voor het complex de Niervaert, € 24.634 voor Zwembad de Bosselaar en

  € 32.045 voor de Oester. Mocht de SPUK IJZ lager worden vastgesteld zal de compensatie van de zwembaden hierop aangepast worden zodat de gemeente hier geen financieel nadeel aan ondervindt.