Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’

Het college besluit:
De raad voor te stellen;

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie ‘NL.IMRO.1709. BPKLBolwerk-BP30’ ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPKLBolwerk-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPKLBolwerk-BP40.

Het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ wordt ongewijzigd aan de gemeenteraad ter vast-stelling aangeboden. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan voorziet in een flexibele regeling voor de bouw van maximaal 40 woningen op de locatie van de voormalige Bult van Pars. Om te komen tot een invulling zijn in samenspraak met omwonenden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden vormen gezamenlijk met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van dit bestemmingsplan. Het streven is om een zo flexibel mogelijk bestemmingsplan te creëren zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven evenals de stedenbouwkundige context van deze bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan probeert de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk ruimte te bieden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling op deze locatie. De uiteindelijke invulling zal worden gekozen op basis van een zogenaamde ontwerpprijsvraag.

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin het plan ter inzage wordt gelegd en beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld.