30 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 30 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 30 maart 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
E. Schoneveld  wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 23 maart 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 23 maart 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Gymvergoedingen primair onderwijs 2021

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2021 primair onderwijs aan:
   • Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant:€ 14.316,--;
   • De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs:€ 88.856,--;
   • Borgesiusstichting:€ 8.463,--.
  2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 111.635,--, ten laste te brengen van de productnummers en kostensoort van deze 20 scholen:
   • 3 openbare basisscholen:productnummer 642000 – 43850: € 14.316,--;
   • 16 bijzondere basisscholen:productnummer 642001 – 43850: € 87.420,--;
   • 1 speciale school voor basisonderwijs:productnummer 642002 – 42850: € 9.899,--.
 4. Beslissing inzake negatief advies van de Monumentencommissie over de aanvraag om omgevingsvergunning voor het terugplaatsen van een lichtreclame op de

  Het college besluit:

  1. De aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren en het negatieve advies van de monumentencommissie over te nemen.
  2. De brief en mails van de aanvrager te beantwoorden met een brief.
  3. De overbuurman in kennis stellen van het onderzoek of de lichtreclame voldoet aan de normen uit de richtlijn lichthinder. 

  Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het terugplaatsen van een licht-reclamebak loodrecht op de voorgevel van het object Voorstraat 30 in Willemstad. Inzake deze aanvraag is een negatief advies van de Monumentencommissie uitgebracht. De eigenaar verzocht tevens om een belangenafweging door het college. Na afweging van alle belangen is besloten om de aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren.

 5. Eigendomsoverdracht schoolgebouw en terrein openbare basisschool De Cocon

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de eigendomsoverdracht (buitengebruikstelling) ‘om niet’ van het schoolgebouw en terrein van de openbare basisschool De Cocon, ’t Hooft 1 in Klundert aan de gemeente op 1 mei 2021, op grond van artikel 110, lid 1, Wet op het Primair Onderwijs;
  2. In te stemmen met het niet (laten) opstellen van een staat van onderhoud van het schoolgebouw en terrein van de openbare basisschool De Cocon op grond van artikel 28 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk, omdat er geen sprake is van achterstallig onderhoud.

  De openbare basisschool De Cocon in Klundert wordt met ingang van 1 augustus 2021 opge-heven. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft nu verzocht om de eigendoms-overdracht van het schoolgebouw en terrein naar de gemeente, omdat er na de krokusvakantie van februari jl. geen leerlingen meer ingeschreven zijn. Na inspectie is gebleken dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud aan het schoolgebouw en terrein. Het schoolgebouw en het terrein worden eind april opgeleverd door het schoolbestuur. Eigendomsoverdracht kan derhalve plaatsvinden op 1 mei 2021.

 6. Principeverzoek met betrekking tot het vestigen van slijterij Nelis aan de Kristallaan 21 Zevenbergen

  Het college besluit:

  Medewerking te verlenen aan het principeverzoek met betrekking tot het vestigen van slijterij Nelis aan de Kristallaan 21 te Zevenbergen.

  De winkel van slijterij Nelis is op dit moment gevestigd aan de Lage Wipstraat. Naast de winkel heeft slijterij Nelis ook een groothandel in dranken en verhuur van materiaal t.b.v. feesten en partijen. Deze groothandel is gevestigd aan Wagemakerij 8 in Zevenbergen. Thans wordt ver-zocht om de twee verschillende locaties van Nelis samen te voegen en te verplaatsen naar een andere locatie, namelijk Kristallaan 21 in Zevenbergen. Het college stemt in met dit verzoek.

 7. Bestemmingsplan Groeneweg 3, Noordhoek

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen;

  1. Het ontwerpbestemmingsplan “Groeneweg 3, Noordhoek”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP30 naar NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP40.

  Het bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ voorziet in een inbreidingsplan voor de kern Noordhoek. Het biedt het planologisch kader voor het transformeren van het voormalig agrarisch bedrijf naar twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen. Met deze ontwikkeling wordt een inactief agrarisch bedrijf gelegen in de kern van Noordhoek getransformeerd naar vraaggerichte woningen en kleinschalige bedrijvigheid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de woonkwaliteit van het dorp. Het bestemmingsplan stelt regels voor de ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Groeneweg 3, Noordhoek’ heeft in de periode 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 ter inzage gelegen. Op 15 september is een digitale informatieavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. In de periode van ter inzage legging zijn 5 inspraakreacties op het plan ingediend. Deze inspraakreacties zijn in de nota van inspraak en vooroverleg van een antwoord voorzien. Het plan is op basis van één inspraak-reactie aangepast. Tevens zijn er drie ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd.

  Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 28 januari tot en met 10 maart 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Er zijn ook geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimteliikeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

 8. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd

  Het college besluit:

  1. De heer mr. R.M. Brill te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Klachten-commissie Jeugd voor een periode van vier jaar, ingaande 1 maart 2021;
  2. De Resultaatmanager Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Bergen op Zoom mandaat verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk de benoemingsbrief te ondertekenen.

  Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft de heer mr. R.M. Brill per 1 maart 2021 voor een periode van vier jaar benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd.

 9. Uitbreiding en verhoging van de vergoedingen van de leden van de Klachtencommissie Jeugd

  Het college besluit:

  1. De vergoeding voor de leden van de Klachtencommissie Jeugd per 1 maart 2021 per zitting vast te stellen op € 250,- voor de voorzitter en € 175,- voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer. Indien de zitting langer duurt dan 2,5 uur is de vergoeding voor ieder volgend uur voor zowel de voorzitter als de leden € 60,-.
  2. De vergoeding per 1 maart 2021 vast te stellen op de helft van het presentiegeld indien de klachtbehandeling 24 uur of korter voor aanvang van de zitting wordt afgezegd.
  3. De vergoeding voor het opstellen van het jaarverslag en het bijeenkomen bij de bespreking van het jaarverslag per 1 maart 2021 per bijeenkomst vast te stellen op € 250,- voor de voorzitter en € 175,- voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer. Indien de bijeenkomst langer duurt dan 2,5 uur is de vergoeding voor ieder volgend uur voor zowel de voorzitter als de leden € 60,-. Deze kosten worden gedragen door de gemeente waarin in dat jaar de bespreking van het jaarverslag plaatsvindt.

  De vergoeding voor een informele bijeenkomst per 1 maart 2021 vast te stellen op € 100,- per bijeenkomst, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 cent per kilometer.

  Uitbreiding en verhoging van de vergoedingen van de leden van de Klachtencommissie Jeugd.