6 april 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 6 april 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 06 april 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 30 maart 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 30 maart 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. P177. Principebesluit voor het verzoek voor de wijziging van de bestemming van het Ketelhuis te Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de wijziging van de bestemming “Bedrijventerrein” naar “Gemengd” voor het Ketelhuis, gelegen aan de Blokweg 15 te Zevenbergen.
  2. Aan het principebesluit tot medewerking de volgende voorwaarden te koppelen:
   • de wijziging planologisch te regelen via een bestemmingingsplan voor deze locatie, waarbij de bestemming voor het perceel wijzigt van “Bedrijventerrein” naar “Gemengd”;
   • de nieuwe functies mogen niet concurreren met het centrum Zevenbergen;
   • aangetoond wordt dat vanuit het oogpunt van veiligheid (en gezondheid) de beoogde slijterij met ondergeschikte brouwerij mogelijk is;
   • een zorgvuldige omgevingsdialoog is vereist;
   • de parkeerbalans moet sluitend zijn, maar het college stemt hierbij in met het – in afwachting van de verdere ontwikkeling van Zevenbergen Noord – door de initiatiefnemer voorzien van afdoende parkeergelegenheid op het braakliggend kavel aan de Blokweg 21 (op 100 meter afstand);

      3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  In 2017 is de Visie Zevenbergen Noord door de raad vastgesteld. In deze visie is aan het Ketelhuis een sleutelfunctie toegekend, in de zin van dat dat beeldbepalende industriële pand de sneeuwbal kan zijn die mogelijk andere ontwikkelingen in het gebied kan versnellen. De initiatiefnemer wenst het Ketelhuis daarom, vooruitlopend op de realisatie van de andere projectonderdelen van Zevenbergen Noord, te herbestemmen in een vorm die recht doet aan de locatie en het verhaal van het gebied, conform de visie. Er wordt beoogd om een combinatie van aantoonbaar samenhangende en elkaar aanvullende en ondersteunende activiteiten te realiseren, op het gebied van detailhandel, dienstverlening, horeca, educatie en onderwijs en cultuur, gericht op het thema streekgebonden voedsel. Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken. Het college is voornemens een procedure te starten om de bestemming voor deze specifieke locatie te wijzigen van “Bedrijventerrein” naar “Gemengd”. Mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 4. Vervangen en verduurzamen van voertuigenpark

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verduurzamingsplan van de gemeentelijke voertuigen en tractie, waarmee we de uitstoot verminderen en in totaliteit kosten besparen op het wagenpark;
  2. De benodigde kredieten en de bijbehorende mutatie van de kapitaalasten bij te stellen bij de eerstvolgende bestuursrapportage;
  3. In te stemmen met het aanschaffen en plaatsen van de benodigde elektrische laadpalen en infrastructuur vanuit de tractiekredieten.

  Twaalf voertuigen van de buitendienst zijn aan vervanging toe. Met de kapitaallast van deze investering is rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Door anders te werken hebben we een tweetal voertuigen niet langer nodig. Zo hebben we al een aantal jaren geen veegwagen meer, omdat dit uitbesteed is aan een externe partij. Echter, met de vervanging was nog wel rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Mede daardoor kunnen we nu een fikse duur-zaamheidsslag maken op de gemeentewerf, ruim binnen het bestaande budget voor vervanging. Van de tien voertuigen die worden vervangen, kunnen er acht volledig elektrisch worden uitgevoerd. De vrachtwagen kan een hybride uitvoering worden. Voor voertuigen die ingezet worden voor gladheidsbestrijding gebruiken we voorlopig nog de schoonste conventionele motoren, totdat daar een even betrouwbaar duurzaam en betaalbaar alternatief voor op de markt komt.

 5. Principebesluit voor het verzoek tot wijziging van de bestemming van de Driehoef-ijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de wijziging van de bestemming van de Driehoef-ijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek.
  2. Aan het principebesluit tot medewerking de volgende voorwaarden te koppelen:
   • de wijziging planologisch te regelen via een wijzigingsplan voor deze locatie, waarbij de bestemming voor het perceel wijzigt van “Kantoor” naar “Wonen”;
   • de huidige eigenaar van het perceel akkoord is met de wijziging;
   • aangetoond wordt dat vanuit het oogpunt van veiligheid (en gezondheid) een wijziging naar de bestemming wonen nabij een olieleiding mogelijk is;
   • aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de geluidsnormen op de gevel en aan de binnenwaarde.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Initiatiefnemer wil op de Driehoefijzerstraat 31A gaan wonen op dit moment is het pand in gebruik als Kantoor. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van “Kantoor” wijzigen naar “Wonen”. De initiatiefnemer is op dit moment niet de eigenaar van het perceel en heeft daarom toestemming nodig van de eigenaar. Deze toestemming is verleend. Aan de zuidzijde van het perceel loopt een ondergrondse olieleiding, daar moet in de planvorming rekening mee gehouden worden. Daarnaast ligt het perceel aan de Driehoefijzerweg, dit is een drukke weg. Er moet aangetoond worden dat voldaan wordt aan de geldende geluidsnormen. Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken. Het college is voornemens een procedure te staten om de bestemming voor deze specifieke locatie te wijzigen van “Kantoor” naar “Wonen”. Mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 6. Principebesluit voor het ontwerp bestemmingsplan van de Volkerakweg 2B te Heijningen

  Het college besluit:

  Op grond van het ingediende ontwerp bestemmingsplan n.a.v. het eerder genomen principebesluit van 10 december 2019 in te stemmen met:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Volkerakweg 2B te Heijningen (NL.IMRO.1709.BPBGVolkerakweg2B-BP20 van de gemeente Moerdijk);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Dit voorontwerp bestemmingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
  4. Met het voorontwerp bestemmingsplan het wettelijk vooroverleg te starten;
  5. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen.

  Op 10 december 2019 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft in het verleden het agrarisch bedrijf aan de Volkerakweg 2B te Heijningen overgenomen. Op dit moment voert hij hier een agrarisch-technisch hulpbedrijf uit, dit is strijdig met het bestemmingsplan. Om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten is een bestemmingsplanwijziging nodig.

  De initiatiefnemer wil de bestemming van Agrarisch wijzigen naar Bedrijf - Agrarisch aanverwant ten behoeve van landbouwmechanisatie. Dit bedrijf behoort tot milieucategorie 3. De bouwstede wordt omgezet in een bouwvlak. Verder worden de kassen gesloopt en in plaats daarvan wordt een loods teruggebouwd. De bestaande loods gaat gebruikt worden voor opslag. De vervangende loods wordt gebruikt als werkplaats. De totale oppervlakte van de bebouwing blijft gelijk. Het college besluit dat het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is en besluit in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. In de genoemde periode kan iedereen een inspraakreactie op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 7. Start bestemmingsplanprocedure Oudemolensedijk 19 Fijnaart

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor dit bestemmingsplan;
  2. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerpwijzigingsplan;
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  De eigenaar van de Oudemolensedijk 19 in Fijnaart heeft verzocht de bestemming van zijn perceel te wijzigen van ‘agrarisch’ naar ‘agrarisch aanverwant – loonbedrijf’. Ter plaatse wordt al een loonbedrijf als nevenactiviteit uitgevoerd, maar in de afgelopen jaren zijn deze activiteiten naar een hoofdactiviteit uitgegroeid. Het college heeft eerder besloten in principe mee te werken aan deze wijziging via een wijzigingsplan. Dit concept-wijzigingsplan is inmiddels opgesteld en gereed voor het opstarten van de procedure. Het college besluit het conceptplan toe te sturen aan de wettelijk vooroverlegpartners.