Aanpassen beleid ondergrondse infrastructuur/aanleg kabels en leidingen

Het college besluit:

De raad voor te stellen:

  1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Moerdijk (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige AVOI gemeente Moerdijk (inwerking getreden op 1-1-2016);
  2. In te stemmen dat in artikel 2:11, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk (APV) niet meer wordt verwezen naar de Telecommunicatie-verordening en dat die aangepaste verwijzing in de eerstvolgende wijziging van de APV wordt meegenomen.

Gevraagd collegebesluit:

Na vaststelling van de AVOI door de raad de volgende regelingen als uitwerking van de AVOI gelijktijdig in werking te laten treden:

  1. Het Handboek kabels en leidingen gemeente Moerdijk;
  2. De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen gemeente Moerdijk;
  3. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Moerdijk;
  4. De Beleidsregel grondtransacties en kabels en leidingen gemeente Moerdijk.

De gemeente beschikt op dit moment over een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) die de aanleg, instandhouding, opruiming en verlegging van kabels en leidingen in en op openbare gronden regelt. De AVOI is begin 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en omvat de wettelijk verplichte Telecommunicatieverordening en vervangt (op sommige punten) de APV. Voorliggende AVOI is verder geoptimaliseerd en bijbehorende regelingen als handboek kabels en leidingen, schaderegeling ingravingen, nadeelcompensatie-regeling kabels en leidingen en beleidsregel grondtransacties worden vastgesteld.
De gemeente wil over integraal en uniform beleid voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in en op openbare gronden beschikken. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de coördinatie en instemmingsprocedure up-to-date zijn. Er is in dit verband gewerkt aan een eenduidige verordening en nadere regels.
Met de door de gemeenteraad vast te stellen nieuwe AVOI met bijbehorende regelingen wordt, middels een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders, de beoogde uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur. Daardoor vervallen de verschillende procedures voor netbeheerders van openbare elektronische communicatienetwerken (telecom) en overige netbeheerders (onder andere nutsbedrijven). Volgens de AVOI wordt iedere aanvraag eenduidig en uniform behandeld.
Een optimalisatieslag met betrekking tot het gemeentelijke beleid voor kabels en leidingen wordt hiermee bereikt. Tevens worden de landelijke ontwikkelingen op dit gebied gevolgd.