Stand van zaken en vervolg uitvoering keuzedocument

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken uitvoering keuzedocument. 
 2. De volgende uitgangspunten t.b.v. het vervolgtraject vast te stellen: 
  • Alle nadere onderzoeken (die niet al bij de Kadernota 2022 gereed zijn) worden uitgevoerd (tenzij de raad bij de Kadernota 2022 anders besluit) en zijn uiterlijk bij het opstellen van de Begroting 2022 gereed (eind augustus 2021). 
  • Wanneer de algemene stelpost van € 200.000 niet volledig ingevuld wordt met de nader te onderzoeken maatregelen, wordt bij het opstellen van de Begroting 2022 naar een alternatieve dekking gezocht. 
  • Het nadere onderzoek naar de subsidies, bibliotheek en kinderboerderij maakt onder-deel uit van de scan Mens & Maatschappij, maar heeft een aparte status. Aan dit nadere onderzoek hangt geen taakstelling. De uitkomsten van het onderzoek naar de betreffende subsidies worden betrokken bij de algemene stelpost van € 200.000, zodat de raad in staat wordt gesteld een integrale afweging te maken. 
 3. In te stemmen met het vervolgtraject. 
 4. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen van de stand van zaken en het vervolgtraject van de uitvoering van het keuzedocument. 
 5. De raadsinformatiebrief meteen na vaststelling op 13 april naar de raad te versturen. 

Bij vaststelling van de Begroting 2021-2024 heeft de gemeenteraad op basis van het keuze-document ingestemd met diverse maatregelen, kennisgenomen van verschillende nader te onderzoeken maatregelen, 2 taakstellingen doorgevoerd en bij amendement een aantal wijzigingen/aanvullingen vastgesteld. 

De verdere uitwerking en uitvoering van deze besluiten zijn opgepakt onder de noemer ‘uitvoering keuzedocument’. Via een raadsinformatiebrief brengt het college de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van het keuzedocument en brengt het college het vervolgtraject in beeld. Voor een goed verloop van het vervolgtraject heeft het college een aantal uitgangspunten vastgesteld.