11 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 11 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 11 oktober 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 4 oktober 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Bepalen kansrijke initiatieven huisbesting arbeidsmigranten

Het college besluit in te stemmen met:

 1. Het bepalen van de 5 kansrijke initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten
 2. De overschrijding van de gestelde 1500 plaatsen naar 1582 plaatsen
 3. Het plaatsen van de overige initiatieven op een wachtlijst
 4. Het indienen van subsidie aanvragen voor de zelfstandige huisvesting van deze kansrijke initiatieven op grond van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen.

Gemeente Moerdijk is op zoek naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Er is een uitvraag gedaan naar goede initiatieven voor 1.500 arbeidsmigranten. Er zijn 11 initiatieven beoordeeld op de gestelde criteria voor de locatie, het ontwikkelplan, het beheer, het betrekken van de omgeving en eventuele meerwaarde van het initiatief. Op basis van deze beoordeling is gekomen tot 5 initiatieven die we als gemeente kansrijk vinden. Per initiatief zal een informatie avond worden georganiseerd om toe te lichten waarom dit initiatief kansrijk wordt gevonden en hoe omwonenden worden betrokken in de uitwerking.

Uitvoering motie Wild Port of Europe voor groep 7 en 8

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het organiseren van vier voorstellingen van de film ‘Wild Port of Europe’ voor Moerdijkse basisschoolleerlingen in groep 7 en 8.
 2. De kosten van circa € 9.000 te boeken op 600100/438030 (college B&W/representatie externen).
 3. De raad met een raadinformatiebrief hierover te informeren

Op 14 juli 2022 verzocht de gemeenteraad het college om kinderen uit groep 7 en 8 van Moer-dijkse basisscholen de mogelijkheid te bieden om de film ‘Wild Port of Europe’ te bekijken. De film is deels opgenomen op het haven- en industriegebied Moerdijk. Als partner van de film mag de gemeente Moerdijk een kindervoorpremière houden. Het bezoekersaantal daarvan is gelimiteerd tot 100, terwijl Moerdijk zo’n 800 leerlingen in groep 7 en 8 telt. Om aan het verzoek van de gemeenteraad te voldoen organiseert de gemeente naast de voorpremière daarom vier voorstellingen in het gemeentehuis.

Inrichten klachtenprocedure en Klachtenmeldpunt voor aanbestedingen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Klachtenregeling aanbestedingen gemeente Moerdijk’
 2. De Inkoopconsulent en Concernjurist aan te wijzen als leden van het Klachtenmeldpunt als bedoeld in de Klachtenregeling;
 3. De leden van het Klachtenmeldpunt te mandateren voor de procedurele uitvoering van de Klachtenregeling
 4. Teamleiders en gemeentesecretaris te mandateren om te beslissen op klachten;
 5. De Klachtenregeling en uitvoering daarvan na 1 jaar te evalueren.

Het college heeft besloten om de ‘Klachtenregeling aanbesteden gemeente Moerdijk’ vast te stellen. Hiermee wordt een laagdrempelig (intern) Klachtenmeldpunt ingericht dat klachten behandelt over aanbestedingsprocedures. Het Klachtenmeldpunt functioneert met ingang van 1 november 2022. Hiermee wordt invulling gegeven aan een toekomstige verplichting op dit punt op grond van de aanbestedingswetgeving. Voor de uitvoering van de Klachtenregeling door het Klachtenmeldpunt en leidinggevenden heeft het college een mandaatbesluit genomen.

Vaststelling subsidie 2020 en 2021 Stichting Leergeld

Het college besluit:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 ter kennisgeving aan te nemen en het subsidie-bedrag van 2020 vast te stellen op € 21.920;
 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter kennisgeving aan te nemen en het subsidie-bedrag van 2021 vast te stellen op € 29.166;
 3. Het terugvorderen van € 55.070 subsidie uit boekjaar 2021 en 2020;
 4. Dit schriftelijk aan Stichting Leergeld kenbaar te maken via een beschikking.

Stichting Leergeld helpt gezinnen in een lastige financiële situatie door kinderen te voorzien in leermiddelen of andere ondersteunende materialen, om de negatieve gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in gemeente Moerdijk zo veel mogelijk te beperken. Op grond van een beoordeling van de jaarverslagen en de jaarrekeningen over 2020 en 2021 zijn de subsidies over die jaren definitief vastgesteld. De definitieve subsidie is op een lager bedrag vastgesteld dan vooraf is verleend. Om die reden wordt de teveel ontvangen subsidie teruggevorderd. Stichting Leergeld hield in 2020 en 2021 subsidie over vanwege een afname in het aantal aanvragen door corona. In maart en april 2022 hebben er gesprekken plaats-gevonden tussen gemeente Moerdijk en Stichting Leergeld over de overgang van een subsidierelatie naar een inkooprelatie.